بررسی مقایسه‌ای نتایج حاصل از کاربرد درموفت گرفت به صورت نواری و دایره‌ای در مدل حیوانی (سگ)

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: استفاده از انواع پرکننده‌های طبیعی و مصنوعی، به خصوص انواع اتولوگ، کاربرد زیادی در اعمال جراحی ترمیمی و زیبایی دارد. در این مطالعه، نتایج مایکروسکوپیک و میکروسکوپیک حاصل از کاربرد درموفت گرفت به صورت نواری و دایره‌ای در مدل حیوانی بررسی و مقایسه شد.روش‌ها: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، 6 قلاده سگ به صورت آسان انتخاب و بررسی شدند. 24 نمونه (12 نمونه‌ی نواری و 12 نمونه‌ی دایره‌ای) تهیه شد. نمونه‌ها از شکم، اندام و یا ناحیه اینگوئینال گرفته و در صورت پیوند شد. نمونه‌های برداشته شده آنالیز میکروسکوپی و ماکروسکوپی گردید و پس از 2 ماه از بدن حیوان خارج و بار دیگر بررسی شد. یافته‌ها: نمونه‌های ارسالی از نسوج درموفت 60 درصد نسج چربی و 40 درصد نسج درمال داشت. در بررسی بعد از عمل، در نمونه‌های درموفت نواری 60 درصد نسخ همبند و 40 درصد نسج چربی باقی‌مانده بود و در نمونه‌های درموفت دایره‌ای 90-80 درصد حجم سلولی را بافت همبندی تشکیل می‌داد. میانگین وزن نمونه‌های دایره‌ای قبل از کارگذاری 34/0 ± 96/1 و در موقع برداشت 29/0 ± 14/1 گرم (001/0 > P) و در نمونه‌های نواری قبل از کارگذاری 33/0 ± 2 و در موقع برداشت 26/0 ± 21/1 گرم بود (001/0 > P). میانگین تغییرات وزن نمونه‌های دایره‌ای و نواری 1/0 ± 82/0 و 1/0 ± 79/0 گرم بود (59/0 = P). از لحاظ نتایج ترمیمی و زیبایی، عوارض بعد از عمل و زمان ماندگاری تفاوتی بین دو نمونه وجود نداشت. القای سنتز سلولی نمونه‌های گرافت دایره‌ای نتایج بهتری داشت.نتیجه‌گیری: می‌توان به نتایج حاصل از گرافت درموفت در بیمارانی که نیازمند اعمال جراحی ترمیمی هستند، امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Results of the Application of Strip and Punch Forms of Dermofat Graft in the Animal Model (Dogs)

نویسندگان [English]

 • Mahmood Omranifard 1
 • Mostafa Dehmordeiae 2
1 Asociate Professor, Deartment of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Use a variety of natural and artificial fillers, especially autologous ones, is very useful in restorative and cosmetic surgeries. In this study, macroscopic and microscopic results obtained from the application of strip and punch forms of dermofat graft in the animal model was compared.Methods: In this descriptive analytical study, six dogs were selected by simple sampling method. 24 samples (12 punch samples and 12 strip samples) were prepared. Samples were taken from the abdomen, limbs, and inguinal region and transplanted to face. Samples were analyzed macroscopically and microscopically and after two months were removed out of the animal body and re-examined.Findings: Samples from dermofat tissue had 60% fat and 40% dermal tissue. In post-surgery evaluation, samples of strip dermofat had 60% connective and 40% fat tissue. In samples of punch dermofat, 80-90% of tissue was connective. Mean sample weight of punch dermofat before placement and after removal was 1.96 ± 0.34 and 1.14 ± 0.29 g, respectively (P < 0.001); for strip dermofat samples, this was 2.0 ± 0.33 and 1.21 ± 0.26 g, respectively (P < 0.001). Mean sample weight changes of punch and strip dermofats was 0.82 ± 0.1 and 0.79 ± 0.1 g, respectively (P = 0.59). Regarding restorative and cosmetic outcomes, postoperative complications, and survival time there was no significant difference between the two samples. Cell synthesis induction of punch sample dermofats had better results.Conclusion: Using dermofat grafts would be usful in achievement of proper results in restorative and cosmetic surgeries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dermofat grafts
 • Fillers
 • Punch dermofat
 • Strip dermofat
 • Dog
 1. Guyuron B. Plastic Surgery. 1st ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier; 2009. p. 1363.
 2. Mathes ST. Plastic Surgery: Tumors of the head, neck, and skin. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2006. p. 569.
 3. Nahai F. The art of aesthetic surgery: prin-ciples & techniques. Louis: Quality Medical Pub; 2005. p. 223
 4. Galic M, Rigotti G, Sbarbati A. The plasticity of fat: from "civilization syndrome" to. the-rapeutic promise. Adipocyte 2006; 2(2): 59-66.
 5. Billings E Jr, May JW, Jr. Historical review and present status of free fat graft auto-transplantation in plastic and reconstructive surgery. Plast Reconstr Surg 1989; 83(2): 368-81.
 6. Yang M, Li K, Ng PC, Chuen CK, Lau TK, Cheng YS, et al. Promoting effects of serotonin on hematopoiesis: ex vivo expansion of cord blood CD34+ stem/progenitor cells, proliferation of bone marrow stromal cells, and antiapoptosis. Stem Cells 2007; 25(7): 1800-6.
 7. Conover JC, Notti RQ. The neural stem cell niche. Cell Tissue Res 2008; 331(1): 211-24.
 8. Gesta S, Tseng YH, Kahn CR. Developmental origin of fat: tracking obesity to its source. Cell 2007; 131(2): 242-56.
 9. Mitchell JB, McIntosh K, Zvonic S, Garrett S, Floyd ZE, Kloster A, et al. Immunophenotype of human adipose-derived cells: temporal changes in stromal-associated and stem cell-associated markers. Stem Cells 2006; 24(2): 376-85.
 10. Yoshimura K, Shigeura T, Matsumoto D, Sato T, Takaki Y, Aiba-Kojima E, et al. Cha-racterization of freshly isolated and cultured cells derived from the fatty and fluid portions of liposuction aspirates. J Cell Physiol 2006; 208(1): 64-76.
 11. Bertossi D, Zancanaro C, Trevisiol L, Albanese M, Ferrari F, Nocini PF. Lipofilling of the lips: ultrastructural evaluation by transmission electron microscopy of injected adipose tissue. Arch Facial Plast Surg 2003; 5(5): 392-8.
 12. Tzikas TL. Lipografting: autologous fat grafting for total facial rejuvenation. Facial Plast Surg 2004; 20(2): 135-43.
 13. Trepsat F. Periorbital rejuvenation combining fat grafting and blepharoplasties. Aesthetic Plast Surg 2003; 27(4): 243-53.
 14. Martino G, Pluchino S. The therapeutic potential of neural stem cells. Nat Rev Neurosci 2006; 7(5): 395-406.
 15. Done SH. Color atlas of veterinary anatomy. Philadelphia: Elsevier Health Sciences; 1998.