بررسی نتایج درمان جراحی انگشت شست ماشه‌ای مادرزادی در کودکان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی‌ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: گیرافتادگی تاندون عضلات فلکسور انگشتان (Flexor tendon entrapment of digits) که با علایمی مثل گیرکردن انگشت مبتلا در حین حرکت و یا قفل شدن و عدم توانایی در انجام و ادامه حرکت (با یا بدون درد) همراه می‌باشد، به عنوان بیماری انگشت ماشه‌ای (Trigger digit) و شست ماشه‌ای (Trigger thumb) شناخته می‌شود. در کودکان تغییرات پرولیفراتیو در خود تاندون منجر به ایجاد چنین عارضه‌ای می‌شود و شایع‌ترین انگشت درگیر شست می‌باشد؛ در این حالت درگیری تاندون عضله‌ی Flexor pollicis longus بیشتر به صورت Fixed flexion contracture تظاهر می‌یابد که در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع برای زندگی و کسب مهارت‌های کودک مسأله‌ساز می‌باشد. امروزه درمان اصلی این اختلال بر پایه‌ی جراحی استوار است. میزان بهبودی بعد از عمل جراحی، عود و عوارض ناشی از جراحی در مطالعات مختلف، ارقام متفاوتی را نشان داده است. بر آن شدیم تا با مطالعه‌ی کودکان دچار این اختلال که تحت درمان جراحی قرار گرفته‌اند، به بررسی نتایج جراحی و نقش عوامل تأثیرگذار احتمالی وابسته به فرد بر روی این نتایج بپردازیم.روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 33 بیمار مبتلا به عارضه‌ی انگشت شست ماشه‌ای مادرزادی در طی یک دوره‌ی شش ساله تحت عمل جراحی قرار گرفتند، بررسی شدند. شیوه‌ی نمونه گیری به صورت سرشماری بود و اطلاعات مربوط به کلیه‌ی بیماران از طریق بررسی پرونده‌های بیمارستانی و معاینات کلینیکی جمع آوری شد. اطلاعات به دست آمده با کمک نرم‌افزار SPSS و استفاده از آزمون‌های Student-t و 2χ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: در این مطالعه 33 بیمار بررسی شدند. میانگین سن تشخیص و سن عمل جراحی به ترتیب 3 و 5/3 سال بود. 31 بیمار (9/93 درصد)، بعد از جراحی بهبودی کامل یافته و در2 بیمار بهبودی کامل ایجاد نشده بود. طبق نتایج به دست آمده، بین سن عمل و سن تشخیص بیماری و بهبودی بعد از عمل ارتباط معنی‌دار وجود داشت (05/0 > P). عود بیماری پس از عمل جراحی تنها در یک بیمار (3 درصد) ایجاد شد. این کودک، دختر و فاقد آنومالی همراه بود و 6 ماه بعد از عمل جراحی دچار عود شده بود.نتیجه‌گیری: سن تشخیص و عمل جراحی از عوامل مهم و تأثیر گذار در بهبودی کامل بیماری است و بایستی در مورد ارجاع به موقع بیماران، جهت انجام اقدامات مقتضی در سیستم‌های بهداشتی و درمانی دقت لازم را مبذول داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The results of Surgical Treatment of Congenital Trigger Thumb in Children

نویسندگان [English]

 • Abolghasem Zarezadeh 1
 • Khalilolah Nazem 2
 • Elham Nasri 3
 • Ali Zarezadeh 3
1 Abolghasem Zarezadeh MD1, Khalilolah Nazem MD2, Elham Nasri3, Ali Zarezadeh
2 Assocuate Professor, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, Iran.
3 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Flexor tendon entrapment of the digits is a disorder characterized by snapping or locking of the thumb or finger (with or without pain) and called trigger finger. In children, the thumb is involved more frequent than other digits. Flexor pollicis longus tendon involvement in this group is characterized by interphalangeal fixed flexion deformity. Surgery should be considered as the first choice of treatment if the disease is not resolved by the 12 months of age. This study tried to determine the results of surgical treatment of congenital trigger thumb.Methods: In this descriptive-analytic in Alzahra hospital, Isfahan, 33 children who had surgical treatment of congenital trigger thumb, had inclusion criteria of the study. Data was collected by special questionnaire and clinical examination and analyzed by SPSS software using chi-square and Student-t test.Finding: The mean age of diagnosis in this study was 3 years and the mean age of surgery was 3.5 year. 31 patients had complete cure after surgery but 2 patients had some degrees of limitation in extension of the thumb. The statistical analysis in this study revealed a correlation between the age of diagnosis and surgery and the final result of the surgery. Reccurence of disease was seen only in one child, 6 months after surgery. Other complications of the surgery such as infection, digital nerve damage, and bowstringing of the tendon were not seen in this study.Conclusion: Age of diagnosis and surgery are the most important factors effect on complete cure of the disease. In this study, there was a statistical correlation between the age of diagnosis and surgery and the result of surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Congenital trigger thumb
 • Suegical treatment
 • Relaps
 1. Moore JS. Flexor tendon entrapment of the digits (trigger finger and trigger thumb). J Occup Environ Med 2000; 42(5): 526-45.
 2. Paavola M, Kannus P, Jarvinen TA, Jarvinen TL, Jozsa L, Jarvinen M. Treatment of tendon disorders. Is there a role for corticosteroid injection? Foot Ankle Clin 2002; 7(3): 501-13.
 3. Zarea Zadeh A, Samavarchi Tehrani M, Nourian V, Padidar B. Effectiveness of local injection of corticosteroids the treatment of trigger finger disease. Arak Journal of medical university 2006; 9(4): 18-25.
 4. Green DP. Green's operative hand surgery. 5th ed. London: Elsevier/Churchill Livingstone; 2005. p. 2149-51.
 5. Slakey JB, Hennrikus WL. Acquired thumb flexion contracture in children: congenital trigger thumb. J Bone Joint Surg Br 1996; 78(3): 481-3.
 6. Moon WN, Suh SW, Kim IC. Trigger digits in children. J Hand Surg Br 2001; 26(1): 11-2.
 7. Medina J, Lorea P, Marcos A, Martin F, Reboso L, Foucher G. Flexion deformities of the thumb: clasped thumb and trigger thumb. Chir Main 2008; 27 Suppl 1: S35-S39.
 8. Herdem M, Bayram H, Togrul E, Sarpel Y. Clinical analysis of the trigger thumb of childhood. Turk J Pediatr 2003; 45(3): 237-9.
 9. Tan AH, Lam KS, Lee EH. The treatment outcome of trigger thumb in children. J Pediatr Orthop B 2002; 11(3): 256-9.
 10. Dinham JM, Meggitt BF. Trigger thumbs in children. A review of the natural history and indications for treatment in 105 patients. J Bone Joint Surg Br 1974; 56(1): 153-5.
 11. Kikuchi N, Ogino T. Incidence and development of trigger thumb in children. J Hand Surg Am 2006; 31(4): 541-3.
 12. McAdams TR, Moneim MS, Omer GE. Long-term follow-up of surgical release of the A(1) pulley in childhood trigger thumb. J Pediatr Orthop 2002; 22(1): 41-3.
 13. Dunsmuir RA, Sherlock DA. The outcome of treatment of trigger thumb in children. J Bone Joint Surg Br 2000; 82(5): 736-8.
 14. Van den Borne MP, Custers FJ, Van der Aa JP, Van der Eijken JW. Trigger thumb' in 38 children: good short-term and long-term results from surgery. Ned Tijdschr Geneeskd 2000; 144(8): 374-7.
 15. Watt AJ, Chung KC. Generalized skeletal abnormalities. Hand Clin 2009; 25(2): 265-76.
 16. Sourorei AA. Marriage, family and congenital diseases. Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences Publications; 2003. p. 95-114.
 17. Mehrabei Koushki A. A role in the incidence of consanguineous marriages congenital malformations, [MSc Thesis] Shiraz: Shiraz University of Medical Sciences; 2003.
 18. Vyas BK, Sarwahi V. Bilateral congenital trigger thumb: role of heredity. Indian J Pediatr 1999; 66(6): 949-51.
 19. Hudson DA, Grobbelaar AO, Bloch CE. Trigger thumb in children-results of simple surgical treatment. S Afr J Surg 1998; 36(3): 91-2.