بررسی اثر دو روش پروفیلاکسی استفاده از میدازولام به تنهایی و ترکیب میدازولام و دگزامتازون در کاهش تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی گوش میانی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تهوع و استفراغ شایع‌ترین عارضه‌ی پس از عمل جراحی می‌باشد که شیوع آن بسته به نوع عمل جراحی، نوع داروی بیهوشی، سن، جنس و ... متفاوت بوده، از 80-20 درصد ذکر می‌گردد. این عارضه می‌تواند منجر به مشکلاتی نظیر افزایش فشار داخل چشم، باز شدن سوچورهای جراحی و یا در مواردی، آسپیراسیون ریوی و مرگ گردد. در چند تحقیق انجام گرفته اثر میدازولام در کاهش تهوع و استفراغ اثبات شده است ولی تا کنون تحقیقی در مورد اثر ترکیبی این دارو با سایر داروها انجام نشده است. در این تحقیق، اثر میدازولام به تنهایی و با ترکیب میدازولام و دگزامتازون در کاهش تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی مقایسه‌ شد.روش‌ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی در دو گروه 33 نفری از بیمارانی که در بیمارستان‌های الزهرا (س) و کاشانی اصفهان تحت عمل جراحی گوش میانی قرار گرفتند، انجام شد. بیماران زن و مرد II و ASAI کاندید عمل ماستوئیدکتومی به طور مساوی و به شکل تصادفی به 2 گروه تقسیم‌بندی شدند. در گروه A بلافاصله پس از القای بیهوشی از mg/kg 075/0 میدازولام و در گروه B از mg/kg 075/0 میدازولام با mg/kg 05/0 دگزامتازون استفاده شد. سپس در ریکاوری و در بخش، به مدت 24 ساعت شدت تهوع با مقیاس VAS و تعداد دفعات استفراغ اندازه گیری و ثبت گردید و توسط آزمون آماری t تحلیل شد. یافته‌ها: میانگین Score تهوع در ریکاوری در گروه‌های A و B به ترتیب 88/0 و 48/0 و تعداد دفعات استفراغ 09/0 و 0 بود (به ترتیب 22/0 = P و 039/0 = P). میانگین Score تهوع در 6 ساعت اول در بخش در گروه‌های A و B به ترتیب 15/3 و 15/2 و تعداد دفعات استفراغ 85/0 و 6/0 بود (به ترتیب 14/0 = P و 26/0 = P). میانگین Score تهوع در 6 ساعت دوم در بخش در گروه‌های A و B به ترتیب 24/2 و 7/1 و تعداد دفعات استفراغ 09/1 و 3/0 بود (به ترتیب 3/0 = P و 04/0 = P). میانگین Score تهوع در 12 ساعت دوم در بخش در گروه‌های A و B به ترتیب 39/1 و 42/0 و تعداد دفعات استفراغ 42/0 و 03/0 بود (به ترتیب 049/0 = P و 047/0 = P). میانگین مقدار متوکلوپرامید مصرفی در ریکاوری در گروه‌های A و B به ترتیب 51/0 و 51/0 و در بخش 9/12 و 48/6 بود (به ترتیب 5/0 = P و 075/0 = P). میانگین مدت زمان اقامت در ریکاوری در گروه‌های A و B به ترتیب 8/67 و 3/61 بود (003/0 = P). نتیجه‌گیری: در کل مشخص شد که گروه دریافت کننده‌ی میدازولام و دگزامتازون نسبت به گروه دریافت کننده‌ی میدازولام به تنهایی، در درازمدت کاهش تهوع و استفراغ پس از عمل واضح‌تری داشتند؛ احتمال می‌رود تأثیر نوع عمل جراحی (گوش میانی) بر تهوع و استفراغ همراه سرگیجه در ساعات اولیه پس از عمل قابل توجیه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asociate Professor, Deartment of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

نویسندگان [English]

 • Sayyed Morteza Heidari 1
 • Zahra Yaraghi 2
1 Asociate Professor, Deartment of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Nausea and vomiting are common post operative complications which prevalence defere due to kind of surgery, kind of anesthesia drug, age, and sex between 20-80%. These complications can make problems such as increasing intracranial pressure, increasing intraoccular pressure, opening operation sutures, aspiration, etc. In some researches, the effect of midazolam in decreasing of vomiting and nausea is proved but there is not any research about the effect of combinating this drug with other drugs. This study aimed to compare the effect of midazolam alone and combination of midazolam and dexamethasone on decreasing postoperative nausea and vomiting.Methods: This clinical trial was done on 2 groups of 33 patient condidated of mastoidectomy at Azahra and Kashani hospitals in Isfahan, Iran. Men and women in ASA classes I and II were divided randomly to 2 groups. Group A recieved 0.075 mg/kg midazolam and group B received 0.075 mg/kg midazolam with 0/05 mg/kg dexamethasone after induction. The severity of nausea by visual analogue scale and number of vomiting were assessed at recovery ward and during 24 hours and were analyzed by t-test.Finding: In recovery ward, the mean score of nausea was 0.88 and 0.48 (P = 0.22) and the mean number of vomiting was 0.09 and 0 (P = 0.039) in groups A anb B, respectively. In first 6 hours, the mean score of nausea was 3.15 and 2.15 (P = 0.14) and the mean number of vomiting was 0.85 and 0.6 (P = 0.26) in groups A anb B, respectively. In second 6 hours, the mean score of nausea was 2.24 and 1.7 (P = 0.3) and the mean number of vomiting was 1.09 and 0.3 (P = 0.04) in groups A anb B, respectively. In second 12 hours, the mean score of nausea was 1.39 and 0.42 (P = 0.049) and the mean number of vomiting was 0.42 and 0.03 P = 0.047) in groups A anb B, respectively. The mean dose of metoclopramid used was 0.51 and 0.51 (P = 0.5) and 12.9 and 6.48 (P = 0.075) at recovery ward and during 24 hours, respectively. The mean time recovery ward hospitalization was 67.8 and 61.3 minutes in groups A anb B, respectively (P = 0.003).Conclusion: Nausea and vomiting in group received midazolam and dexamethasone was less than the group received midazolam alone, particularly in long time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nausea
 • Vomiting
 • Dexamethasone
 • Midazolam
 1. Watcha MF, White PF. Postoperative nausea and vomiting. Its etiology, treatment, and prevention. Anesthesiology 1992; 77(1): 162-84.
 2. Heidari SM, Saryazdi H, Saghaei M. Effect of intravenous midazolam premedication on postoperative nausea and vomiting after cholecystectomy. Acta Anaesthesiol Taiwan 2004; 42(2): 77-80.
 3. Eberhart LH, Morin AM, Wulf H, Geldner G. Patient preferences for immediate postoperative recovery. Br J Anaesth 2002; 89(5): 760-1.
 4. Nesek-Adam V, Grizelj-Stojcic E, Rasic Z, Cala Z, Mrsic V, Smiljanic A. Comparison of dexamethasone, metoclopramide, and their combination in the prevention of postoperative nausea and vomiting after laparoscopic cholec-ystectomy. Surg Endosc 2007; 21(4): 607-12.
 5. Kim EJ, Ko JS, Kim CS, Lee SM, Choi DH. Combination of antiemetics for the prevention of postoperative nausea and vomiting in high-risk patients. J Korean Med Sci 2007; 22(5): 878-82.
 6. Fujii Y, Nakayama M. Reduction of postoperative nausea and vomiting and analgesic requirement with dexamethasone in women undergoing general anesthesia for mastectomy. Breast J 2007; 13(6): 564-7.
 7. White PF, Watcha MF. Are new drugs cost-effective for patients undergoing ambulatory surgery? Anesthesiology 1993; 78(1): 2-5.
 8. Bauer KP, Dom PM, Ramirez AM, O'Flaherty JE. Preoperative intravenous midazolam: benefits beyond anxiolysis. J Clin Anesth 2004; 16(3): 177-83.
 9. Jung JS, Park JS, Kim SO, Lim DG, Park SS, Kwak KH, et al. Prophylactic antiemetic effect of midazolam after middle ear surgery. Otolaryngol Head Neck Surg 2007; 137(5): 753-6.
 10. Watts JC, Brierly A. Midazolam for treatment of postoperative nausea. Anaesthesia 2001; 56(11): 1129.
 11. Khalil S, Philbrook L, Rabb M, Wells L, Aves T, Villanueva G, et al. Ondansetron/promethazine combination or promethazine alone reduces nausea and vomiting after middle ear surgery. J Clin Anesth 1999; 11(7): 596-600.
 12. Aapro MS, Alberts DS. Dexamethasone as an antiemetic in patients treated with cisplatin. N Engl J Med 1981; 305(9): 520.
 13. Liu K, Hsu CC, Chia YY. The effect of dose of dexamethasone for antiemesis after major gynecological surgery. Anesth Analg 1999; 89(5): 1316-8.
 14. Splinter WM, Roberts DJ. Dexamethasone decreases vomiting by children after tonsillectomy. Anesth Analg 1996; 83(5): 913-6.
 15. Wang JJ, Ho ST, Liu YH, Lee SC, Liu YC, Liao YC, et al. Dexamethasone reduces nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy. Br J Anaesth 1999; 83(5): 772-5.
 16. Fredrikson M, Hursti T, Furst CJ, Steineck G, Borjeson S, Wikblom M, et al. Nausea in cancer chemotherapy is inversely related to urinary cortisol excretion. Br J Cancer 1992; 65(5): 779-80.
 17. Aapro MS, Plezia PM, Alberts DS, Graham V, Jones SE, Surwit EA, et al. Double-blind crossover study of the antiemetic efficacy of high-dose dexamethasone versus high-dose metoclopramide. J Clin Oncol 1984; 2(5): 466-71.
 18. Livrea P, Trojano M, Simone IL, Zimatore GB, Logroscino GC, Pisicchio L, et al. Acute changes in blood-CSF barrier permselectivity to serum proteins after intrathecal methotrexate and CNS irradiation. J Neurol 1985; 231(6): 336-9.
 19. Unlugenc H, Guler T, Gunes Y, Isik G. Comparative study of the antiemetic efficacy of ondansetron, propofol and midazolam in the early postoperative period. Eur J Anaesthesiol 2004; 21(1): 60-5.
 20. Fujii Y, Tanaka H, Kawasaki T. Randomized clinical trial of granisetron, droperidol and metoclopramide for the treatment of nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy. Br J Surg 2000; 87(3): 285-8.