مقایسه‌ی سطح سرمی تستوسترون و فراوانی نسبی انزال زودرس در بیماران مبتلا به واریکوسل و افراد طبیعی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه ارولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه ارولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: واریکوسل به صورت وجود وریدهای متسع و پیچ خورده در شبکه پمپینی فرم وریدهای اسکروتوم تعریف می‌شود و می‌تواند بر روی کارکرد بیضه‌ها تأثیر بگذارد. تستوسترون هورمون اصلی بیضه‌ها می‌باشد که هر گونه تأثیر بر روی بیضه‌ها می‌تواند بر روی این هورمون نیز مؤثر باشد. انزال زودرس به صورت رسیدن به ارگاسم قبل از زمان دلخواه تعریف می‌شود که به صورت انزال قبل یا بلافاصله بعد از نزدیکی جنسی مشخص می‌شود و انزال قبل از 2 دقیقه پس از دخول را به عنوان انزال زودرس شناخته‌اند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر واریکوسل بر سطح سرمی تستوسترون و انزال زودرس انجام گرفت.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مورد شاهدی، 38 بیمار مبتلا به واریکوسل و 38 فرد سالم، به عنوان شاهد، انتخاب شدند و سطح تستوسترون (نمونه‌ی خون قبل از ساعت 11صبح)، فراوانی انزال زودرس، وجود آتروفی بیضه و گرید واریکوسل در آن‌ها بررسی و با یکدیگر مقایسه گردید.یافته‌ها: از گروه بیمار 9/28 درصد و از گروه شاهد 5/10 درصد مبتلا به انزال زودرس بودند (05/0 > P). میانگین سطح تستوسترون در دو گروه بیمار و شاهد به ترتیب ng/ml 9/1 ± 5/6 و ng/ml 1/2 ± 8/7 بود. بین گرید واریکوسل و آتروفی بیضه ارتباط معنی‌دار وجود داشت (05/0 > P)‌. با وجود این که سطح تستوسترون در افراد با واریکوسل کمتر بود، ارتباط معنی‌داری بین سطح تستوسترون و گرید واریکوسل مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: در این مطالعه نشان داده شد که بین واریکوسل و انزال زودرس ارتباط معنی‌داری وجود دارد؛ پیشنهاد می‌شود در بیماران مبتلا به واریکوسل سطح سرمی تستوسترون به طور منظم اندازه گیری شود و در صورت کاهش، اصلاح گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Serum Level of Testosterone and the Relative Frequency of Premature Ejaculation in Patients with Varicocele and Normal Population

نویسندگان [English]

 • Farhad Tadayyon 1
 • Mehdi Mellat 2
 • Mohammad Hatef Khorrami 1
 • Amir Abbas Shahdoost 2
 • Fatemeh Sadat Haghdoost 3
1 Assistant Professor, Department of Urology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran .
2 Resident, Department of Urology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Varicocele is defined as elongation and enlargement of of veins leaving the testis which join to form the pampiniform plexusis in the scrotum and can influence the testicular function. Testis is the main source of testosterone that any effect on it can affect this hormone too. Premature ejaculation is defined as to reach orgasm before the desired time or ejaculation before or immediately after sex and is determined by proximity and ejaculation before two minutes after intercourse. This study aimed to investigate the effect of varicocele on serum testosterone levels and premature ejaculation.Methods: In this case-control study, 38 patients with varicocele and 38 healthy individuals, as controls, were selected and their testosterone levels (blood sample before 11 AM), frequency of ejaculation, despite testicular atrophy, and grade of varicocele were assessed and compared.Finding: In patients group 28.9% and in control group 10.5% were suffering from premature ejaculation (P < 0.05). Mean testosterone level was 6.5 ± 1.9 and 7.8 ± 2.1 ng/ml in patients and control groups, respectively. Varicocele grade and testicular atrophy was correlated (05 / 0> P). Despite the testosterone level was lower in patients with varicocele, no significant correlation between testosterone levels and varicocele grade was observed.Conclusion: This study shows a significant relationship between varicocele and premature ejaculation; it seems that in patients with varicocele, testosterone serum level should be measured regularly and And if reduced, to be corrected.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Varicocele
 • Premature ejaculation
 • Testosterone
 1. El-Sakka AI, Hassoba HM, Sayed HM, Tayeb KA. Pattern of endocrinal changes in patients with sexual dysfunction. J Sex Med 2005; 2(4): 551-8.
 2. Wein RJ. Procedures to improve sperm production, varicocele repair. In: Wein RJ, Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters CA, editors. Campbell-Walsh Urology. 9th ed. Saunders: Philadelphia; 2006. p. 658-9.
 3. Wein RJ. Reproductive and sexual function. In: Wein RJ, Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters CA, editors. Campbell-Walsh Urology. 9th ed. Saunders: Philadelphia; 2006. p. 784-6.
 4. Virginia A, Sadock M. Normal human sex-uality and sexual and gender identity disorder. In: Saddock BJ, Saddock VA, editors. Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004. p. 1912-21.
 5. Guarino N, Tadini B, Bianchi M. The adolescent varicocele: the crucial role of hormonal tests in selecting patients with testicular dysfunction. J Pediatr Surg 2003; 38(1): 120-3.
 6. Bong GW, Koo HP. The adolescent varicocele: to treat or not to treat. Urol Clin North Am 2004; 31(3): 509-15, ix.
 7. Bablok L, Janczewski Z, Czaplicki M. Testos-terone, FSH and LH in human spermatic and cubital venous plasma in varicocele patients. Andrologia 1985; 17(4): 346-51.
 8. Liu JJ, Dong Q, Yang YR. [Effects of experi-mental varicocele on the testosterone level in the serum and testis of rats]. Zhonghua Nan Ke Xue 2007; 13(4): 335-7.
 9. Vlaisavljevic V, Breznik R, Borko E. [Analysis of the levels of gonadotropins and testosterone in the serum and sperm of patients with varicocele]. Jugosl Ginekol Opstet 1984; 24(1-2): 6-9.
 10. Comhaire F, Vermeulen A. Plasma testos-terone in patients with varicocele and sexual inadequacy. J Clin Endocrinol Metab 1975; 40(5): 824-9.
 11. Donatucci CF. Etiology of ejaculation and pathophysiology of premature ejaculation. J Sex Med 2006; 3 Suppl 4: 303-8.
 12. Partin AW, Rodriguez R. The molecular biolo-gy?endocrinology and physiology of the pros-tate and seminal vesicles. In: Wein RJ, Ka-voussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters CA, editors. Campbell-Walsh Urology. 9th ed. Saunders: Philadelphia; 2006. p. 1246-8.
 13. Ketabchi AA, Ahmadinejad M. Premature ejaculation in the varicocele patients. Shiraz E-Medical J 2008; 9(1): 30-4.
 14. Raboch J, Mellan J, Starka L. Plasma testos-terone in male patients with sexual dysfunction. Arch Sex Behav 1975; 4(5): 541-5.
 15. Francavilla S, Bruno B, Martini M, Moscardelli S, Properzi G, Francavilla F, et al. Quantitative evaluation of Leydig cells in testicular biopsies of men with varicocele. Arch Androl 1986; 16(2): 111-7.