بررسی عوامل مؤثر در بقای کلی بیماران پس از رزکسیون متاستازهای ریوی ناشی از سرطان کولورکتال

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه:میزان بقای 5 ساله‌ی بیمارانی که تحت عمل جراحی رزکسیون متاستازهای ریوی ناشی از سرطان کولورکتال قرار گرفته‌اند، متغیر گزارش شده است. هم‌اکنون، راهنمایی استانداردی برای انتخاب بیماران مبتلا به متاستازهای ریه جهت انجام رزکسیون وجود ندارد. این مطالعه با هدف مشخص کردن عوامل تعیین کننده‌ی پیش آگهی میزان بقای کلی بیماران پس از رزکسیون متاستازهای ریه در سرطان کولورکتال انجام شد.روش‌ها:این مطالعه‌ی مقطعی توصیفی- تحلیلی بر روی کلیه‌ی بیمارانی که یک دوره‌ی ده ساله در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان تحت رزکسیون متاستازهای ریه ناشی از سرطان کولورکتال قرار گرفته بودند، انجام شد. اطلاعات مربوط به سن، جنس، تعداد متاستاز ریوی، نوع عمل متاستازکتومی، محل عمل جراحی، درگیری غدد لنفاوی و محل آن، اندازه‌ی متاستازها حین عمل، مرگ و میر ناشی از جراحی، میزان بقا، سابقه‌ی متاستازکتومی کبدی پیشین ناشی از متاستاز، یافته‌های آسیب شناختی سرطان کولورکتال و فاصله‌ی زمانی مرگ تا عمل جراحی در یک چک لیست با مراجعه به پرونده‌های بیماران، تماس تلفنی و بررسی سوابق آزمایشگاهی و پاتولوژی آن‌ها جمع‌آوری شد. جهت آنالیز اطلاعات از روش کاپلان- مایر و آزمون رﺗﺒﻪ‌ی ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ استفاده شد. یافته‌ها: در این مطالعه، 26 بیمار با میانگین سنی آن‌ها 26/15 ± 00/56 سال بررسی شدند. 8/53 درصد بیماران مرد و بقیه زن بودند. تعداد متاستازها بین دو و سه عدد بود. هیچ مورد مرگ ناشی از جراحی (در عرض 30 روز پس از عمل‌) پیش نیامد. پس از رزکسیون متاستاز ریوی‌، میزان بقای یک ساله‌ی بیماران 48 درصد درصد بود و بقای سه سال و بیشتر در بیماران ما وجود نداشت (حداکثر 900 روز). سابقه‌ی هپاتکتومی پیشین به دلیل وجود متاستازهای کبدی و یافته‌های آسیب شناختی سرطان کولورکتال اولیه، تأثیری روی میزان بقای بیماران نداشت. از بین عوامل مربوط به متاستاز ریوی، تنها وجود متاستازهای متعدد با کاهش بقای بیماران ارتباط معنی‌دار داشت (049/0 = P).نتیجه‌گیری:بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با متاستازهای قابل رزکسیون ریوی، از میزان بقای به نسبت بالایی برخوردارند؛ ولی بیمارانی که دارای تعداد بیشتری متاستاز هستند، میزان بقای یک ‌ساله‌ی کمتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prognostic Factor and Survival of Patients with Colorectal Cancer after Resection of Pulmonary Metastase

نویسندگان [English]

 • Seyyed Abass Tabatabaie 1
 • Seyyed Mozafar Hashemi 1
 • Amin Ahmad 2
1 Asociate Professor, Deartment of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background:5-year survival rate of patients undergoing surgical resection of pulmonary metastases from colorectal cancer have been reported variable. Nowadays, there is not a standard guide for selecting patients for lung metastases resection. This study aimed to identify prognostic factors determining overall survival rate of patients after resection of lung metastases in colorectal cancer.Methods: In this cross-sectional study, all the patients underwent resection of lung metastases resulting from colorectal cancer in Alzahra hospital, Isfahan in a ten year period were assessed. Information about age, sex, number of pulmonary metastases, type of metastatectomy, location of surgery, lymph node involvement and its location, size of metastases during surgery, postoperative mortality, survival, history of previous induced liver metastatectomy, pathological findings, and interval of surgery to death were gathered by a checklist referring to the patient records, telephone records, and laboratory and pathological records. The data were analyzed by Kaplan-Meier and Log-rank tests.Findings:In this study, 26 patients with a mean age of 56.00 ± 15.26 years were enrolled. 53.8 percent were men and the rest were women. Number of metastases was between two and three. No deaths due to surgery (within 30 days after surgery) occured. After resection of pulmonary metastases, one-year patient survival rate was 48 percent percent; three-year survival was not obsereved in our patients (maximum 900 days). History of hepatectomy because of previous liver metastases and pathologic findings of primary colorectal cancer had no effect on survival rate. Among the factors related to lung metastasis, only the existence of multiple metastases was related significantly with reduction of survival rate (P = 0.049).Conclusion:Colorectal cancer patients with resectionable pulmonary metastasis can be of relatively high survival rate; but one-year survival rate is lower in patients with more metastases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Colorectal Cancer
 • Metastases
 • Survival
 1. McCormack PM, Attiyeh FF. Resected pulmo-nary metastases from colorectal cancer. Dis Colon Rectum 1979; 22(8): 553-6.
 2. Goya T, Miyazawa N, Kondo H, Tsuchiya R, Naruke T, Suemasu K. Surgical resection of pulmonary metastases from colorectal cancer. 10-year follow-up. Cancer 1989; 64(7): 1418-21.
 3. Mori M, Tomoda H, Ishida T, Kido A, Shimono R, Matsushima T, et al. Surgical resection of pulmonary metastases from colorectal adenocarcinoma. Special reference to repeated pulmonary resections. Arch Surg 1991; 126(10): 1297-1301.
 4. McAfee MK, Allen MS, Trastek VF, Ilstrup DM, Deschamps C, Pairolero PC. Colorectal lung metastases: results of surgical excision. Ann Thorac Surg 1992; 53(5): 780-5.
 5. Yano T, Hara N, Ichinose Y, Yokoyama H, Miura T, Ohta M. Results of pulmonary resec-tion of metastatic colorectal cancer and its application. J Thorac Cardiovasc Surg 1993; 106(5): 875-9.
 6. Girard P, Ducreux M, Baldeyrou P, Rougier P, Le Chevalier T, Bougaran J, et al. Surgery for lung metastases from colorectal cancer: analysis of prognostic factors. J Clin Oncol 1996; 14(7): 2047-53.
 7. Regnard JF, Grunenwald D, Spaggiari L, Girard P, Elias D, Ducreux M et al. Surgical treatment of hepatic and pulmonary metastases from colorectal cancers. Ann Thorac Surg 1998; 66(1): 214-8.
 8. Okumura S, Kondo H, Tsuboi M, Nakayama H, Asamura H, Tsuchiya R, et al. Pulmonary resection for metastatic colorectal cancer: experiences with 159 patients. J Thorac Cardiovasc Surg 1996; 112(4): 867-74.
 9. Inoue M, Kotake Y, Nakagawa K, Fujiwara K, Fukuhara K, Yasumitsu T. Surgery for pulmo-nary metastases from colorectal carcinoma. Ann Thorac Surg 2000; 70(2): 380-3.
 10. van Halteren HK, van Geel AN, Hart AA, Zo-etmulder FA. Pulmonary resection for metastases of colorectal origin. Chest 1995; 107(6): 1526-31.
 11. Shirouzu K, Isomoto H, Hayashi A, Nagamatsu Y, Kakegawa T. Surgical treatment for patients with pulmonary metastases after resection of primary colorectal carcinoma. Cancer 1995; 76(3): 393-8.
 12. Jass JR, Sobin LH. Histological Typing of Intestinal Tumours :World Health Organization. 2th ed. New York: Springer; 1989.
 13. Dinse GE, Lagakos SW. Nonparametric estimation of lifetime and disease onset distributions from incomplete observations. Biometrics 1982; 38(4): 921-32.
 14. Compton CC. Pathology report in colon cancer: what is prognostically important? Dig Dis 1999; 17(2): 67-79.
 15. Weiss L, Grundmann E, Torhorst J, Hartveit F, Moberg I, Eder M et al. Haematogenous meta-static patterns in colonic carcinoma: an analysis of 1541 necropsies. J Pathol 1986; 150(3): 195-203.