غربالگری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان: توصیف یک تجربه

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 کارشناس بیماری های ایدز، هپاتیت و بیماری های مقاربتی، مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه عفونی مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 مسؤول فنی آزمایشگاه مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 متخصص پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 کارشناس مسوؤل پیش‌گیری، سازمان بهزیستی شهرستان اصفهان، اصفهان، ایران

7 پزشک عمومی، معاون امور پیش‌گیری، سازمان بهزیستی اصفهان، اصفهان، ایران

8 دانشیار، گروه گوارش و مرکز تحقیقات بیماری‌های کبد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: هپاتیت C یکی از معضلات بهداشتی جهان به حساب می‌آید که اصلی‌ترین عامل خطر آن اعتیاد تزریقی است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع سرمی هپاتیت C و عوامل مرتبط در معتادین تزریقی مراکز گذری طراحی و اجرا شد.روش‌ها: در این مطالعه، که به شیوه‌ی تلفیقی (Triangulation) در جمع آوری اطلاعات، روش و تحلیل یافته‌ها انجام شد، با برگزاری 5 جلسه‌ی گروهی (Focus group) نیمه ساختار یافته با طرح سؤالات باز، جنبه‌های مختلف طرح غربال‌گری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. نمونه گیری از نوع غیراحتمالی هدفمند در جمعیت معتادین تزریقی یا دارای سابقه‌ی تزریق مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز گذری (Drop in Center یا DIC) استان اصفهان به طور داوطلبانه با تکمیل پرسش‌نامه‌ی استاندارد شده و خون‌گیری انجام گردید. نمونه‌های خون از نظر آنتی‌بادی ضد هپاتیت C (HCV-Ab) به روش الیزا آزمایش شد.یافته‌ها: در 7 مرکز گذری دولتی مشتمل بر 4 مرکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و 3 مرکز وابسته به اداره‌ی بهزیستی، 1581 معتاد تزریقی یا دارای سابقه‌ی اعتیاد تزریقی عضویت داشتند. در این مطالعه 539 نفر (34 درصد جمعیت هدف) وارد مطالعه شدند که 250 نفر از آن‌ها (1/47 درصد) از نظر آنتی‌بادی ضد هپاتیت C مثبت بودند و از این نظر تفاوتی بین زنان و مردان وجود نداشت. فاکتورهای اصلی مؤثر ناشی از تجربیات و مشاهدات محققین عبارت از دستمزد نمونه گیری، مشکل بیمه‌ی حرفه‌ای، مشکلات پرسش‌گری و خون‌گیری و محدودیت زمانی بود.نتیجه‌گیری: این مطالعه تجربه‌ی موفقی برای استفاده‌ی دیگر محققین و مسؤولین امر سلامت برای انجام مطالعه مشابه یا تدوین پروتوکل‌های کاهش آسیب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hepatitis C Screening in Isfahan Drop in Centers: An Experience Description

نویسندگان [English]

 • Marjan Meshkati 1
 • Behrooz Ataei 2
 • Zari Nokhaodian 3
 • Majid Yaran 4
 • Anahita Babak 5
 • Mohammad Reza Asgarian zadeh 6
 • Marzieh Farshad 7
 • Peyman Adibi 8
1 AIDS, Hepatitis and Sexual Transmitted Diseases Expert, Isfahan University of Medical Sciences Health Center, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Infectious Diseases, School of Medicine and Infectious and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Researcher, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Technical Manager, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
5 Specialist in Infections Diseases, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
6 Expert Responsible for Prevention, Welfare Organization, Isfahan, Iran
7 Prevention Assistant, Welfare Organization, Isfahan, Iran
8 Associate Professor, Department of Gastroenterology, School of Medicine and Infectious and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Hepatitis C virus (HCV) is a major public health problem in the world which drug injection is a primary mode of transmission for it. So, this study was conducted to determine seroprevalence of HCV in intravenous drug abusers (IVDA) in Isfahan province Drop in centers (DIC).Methods: This qualitative/quantitave study used triangulation method in data collection and analysis. Five semi-structured focus groups with open-ended questions were disposed to evaluate and discuss on aspects of the study. Intravenous drug abusers in Isfahan province Drop in centers by non-probable purposive sampling method entered into the study voluntarily and blood sample was obtained from them. Serum samples were tested for HCV-Ab using ELISA method.Finding: There were seven govermental Drop in centers including 4 related to Isfahan University of Medical Sciences and 3 related to welfare organization which contained 1581 intravenous drug abusers members. From them, 539 patients (34%) enterd into the study from which, 250 (47.1%) patients were positive for HCV-Ab without significant differences between men and women. The main impressive factors for the project were wage for blood obtaning, occupational insurance, problems in interview and sampling, and time restriction.Conclusion: This was a good experience for other investigators and health directors’ strategies to design simillar studies or harm reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hepatitis C screeing
 • Intravenuos drug abuse
 • Drop in center
 1. Sy T, Jamal MM. Epidemiology of hepatitis C virus (HCV) infection. Int J Med Sci 2006; 3(2): 41-4.
 2. El Saadany S, Coyle D, Giulivi A, Afzal M. Economic burden of hepatitis C in Canada and the potential impact of prevention. Results from a disease model. Eur J Health Econ 2005; 6(2): 159-65.
 3. Mandell GL, Bennett JE, Dolin P. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 7th ed. Philadelphia: Chir- chill Livingstone; 2010.
 4. Farzanegan H. The prevalence of HBs Ag, HBs Ab and HBs Ab in Healthy blood donor and high risk group in Iran. Sang 1979; 173-82.
 5. Mirahmadizadeh AR, Kadivar MR, Hemmati AR, Javadi A. Infection with HIV and hepatitis C and B viruses among injecting drug users in Shi- raz, Southern Iran. International Conference on AIDS 2004; 15(11): 16.
 6. Kuo I, ul-Hasan S, Galai N, Thomas DL, Zafar T, Ahmed MA et al. High HCV seroprevalence and HIV drug use risk behaviors among injection drug users in Pakistan. Harm Reduct J 2006; 3:26.
 7. Khamisipour GR, Tahmasebi R. Prevalence of HIV, HBV, HCV, and syphilis infection in high risk groups of Bushehr Province, 1999. Iranian Shouth Medicine Journal 2000; 3: 53-9.
 8. Mohtasham AZ, Rezvani M, Jafari SR, Jafari SA. Prevalence of hepatitis C virus infection and risk factors of drug using prisoners in Guilan province. East Mediterr Health J 2007; 13(2): 250-6.
 9. Mir-Nasseri MM, Poustchi H, Nasseri- Moghadam S, Nouraie SM, Tahaghoghi S, Af- shar P. HCV in intravenous drug users. Govaresh 2005; 2: 80-6.
 10. Razzaghi EM, Rahimi-movaghar A, Hosseini M, Mardani S. Chatterijee A. Rapid situation assess- ment of drug abuse in Iran, Tehran. Tehran: Ira- nian Walfare Organization and UNDCP; 1999.