غربالگری هپاتیت C در معتادان تزریقی در زندان‌های استان اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 پزشک، اداره کل بهداشت و درمان سازمان زندان های اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 متخصص پزشکی اجتماعی،مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرانکارشناس ارشد آزمایشگاه، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 مسؤول فنی آزمایشگاه مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 کارشناس ارشد آزمایشگاه، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

7 دانشیار، گروه عفونی مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

8 دانشیار، گروه گوارش و مرکز تحقیقات بیماری‌های کبد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هپاتیت C یکی از مهمترین معضلات دنیای کنونی است. مهمترین عامل خطر این بیماری اعتیاد تزریقی می باشد. از سوی دیگر زندان به عنوان اصلی ترین کانون رفتارهای پر خطر از جمله اعتیاد تزریقی شناخته می شود. این مطالعه با هدف غربالگری هپاتیت C در معتادین تزریقی زندانهای استان اصفهان طراحی و اجرا گردید.روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی در سال 1387 افراد دارای اعتیاد تزریقی فعال و نیز افراد دارای سابقه تزریق مواد مخدر توسط کلینیک مثلثی زندان، رابطین بندها و فراخوان عمومی شناسائی شده با رعایت نکات اخلاقی، بطور داوطلبانه وارد مطالعه گردیدند. آزمایش آنتی بادی بر علیه هپاتیت C (HCV-Ab) به روش الیزا انجام و نتایج آزمایش خون، موارد مندرج در پرسشنامه ها و تجربیات افراد درگیر در اجرای طرح از طریق روش های آمار توصیفی و تحلیل محتوا تحلیل قرار شد.یافته‌ها: در این مطالعه از 6000 زندانی مستقر در زندان مرکزی و اردوگاه اسد آباد استان اصفهان، حدود 20 درصد (1200 نفر) اعتیاد تزریقی یا سابقه اعتیاد تزریقی داشتند که 951 (80 %) نفر آنها وارد مطالعه شدند. نتایج آزمایش خون حکایت از شیوع هپاتیت C در 42 درصد شرکت کنندگان داشت. فاکتورهای ناشی از تجربیات مجریان طرح عبارت بودند از: مشکلات خونگیری، مشکلات ورود به زندان، مشکلات ناشی از عدم همزمانی خونگیری و پرسشگری و همکاری خوب شرکت کنندگان.نتیجه‌گیری: با توجه به توفیق غربالگری هپاتیت C در حدود 80 درصد زندانیان دارای سابقه اعتیاد تزریقی یا معتاد تزریقی استان اصفهان، این مطالعه به عنوان یک تجربه موفق می تواند مورد استفاده محققین و مسئولین نظام سلامت کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Experience of Hepatitis C Screening among Prison Inmates with Drug Injection History

نویسندگان [English]

 • Alireza Kaffashian 1
 • zari Nokhodian 2
 • Nazila Kassaian 3
 • Anahita Babak 4
 • Majid Yaran 5
 • Parisa Shoaei 6
 • Behrooz Ataei 7
 • Peyman Adibi 8
1 Department of Health, Prisons Organization, Isfahan, Iran.
2 Researcher, Infectiuos and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Researcher, Infectiuos and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Specialist in Community Medicine, Disease Control Unit, Isfahan Province Health Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
5 Technical Manager, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
6 Infectious and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
7 Associate Professor, Department of Infectious Diseases, School of Medicine and Infectious and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
8 Associate Professor, Department of Gastroenterology, School of Medicine and Infectious and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Hepatitis C is a major worldwide problem with remarkable medical burden which is emerging mostly due to intravenuos drug abuse. The prevalence of hepatitis C infection is higher among prison inmates because of the high proportion of injecting drug users. So, the aim of this study was to determine the seroprevalnce of hepatitis C infection among prisoners with history of intravenous drug abuse in Isfahan province-Iran.Methods: In this cross-sectional study, active and inactvie intravenous drug abusers were enrolled into study volluntarily with ethical considerations. Participants were interviwed using a structured questionnaire and a blood sample was collected for detection HCV antibody using ELISA method.Finding: From 6000 prison inmates in Isfahn central prison and Assadabad Camp, approximatly 20 percent (1200 ones) had hsitory of intravenous drug abuse from which, 951 ones (80%) were intered in this study. The prevalenc of HCV infection was 42 percent and the main factores earned from this project experience were: problem in giving samples, problem in prison interance, separate interveiw and sample collecting, and desirable participants’ cooperation.Conclusion: According to success in obtaning nearly 80% of prison inmates with history of drug abuse, this is a good experience for other investigators and health directors to design simillar studies or executive protocols.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hepatitis C screeing
 • Intravenuos drug abuse
 • Prison
 1. National Institutes of Health Consensus Devel- opment Conference Statement: Management of hepatitis C: 2002--June 10-12, 2002. Hepatology 2002; 36(5 Suppl 1): S3-20.
 2. Sy T, Jamal MM. Epidemiology of hepatitis C virus (HCV) infection. Int J Med Sci 2006; 3(2): 41-6.
 3. El Saadany S, Coyle D, Giulivi A, Afzal M. Economic burden of hepatitis C in Canada and the potential impact of prevention. Results from a disease model. Eur J Health Econ 2005; 6(2): 159-65.
 4. Alavian SM, Adibi P, Zali MR. Hepatitis C virus in Iran: Epidemiology of an Emerging Infection. Archives of Iranian Medicine 2005; 8(2): 84-90.
 5. Kafi-abad SA, Rezvan H, Abolghasemi H, Tale- bian A. Prevalence and trends of human immuno-deficiency virus, hepatitis B virus, and hepatitis C virus among blood donors in Iran, 2004 through 2007. Transfusion 2009; 49(10): 2214-20.
 6. Mathers BM, Degenhardt L, Phillips B, Wiessing L, Hickman M, Strathdee SA, et al. Global epi- demiology of injecting drug use and HIV among people who inject drugs: a systematic review. Lancet 2008; 372(9651): 1733-45.
 7. Zamani S, Kihara M, Gouya MM, Vazirian M, Nassirimanesh B, Ono-Kihara M, et al. High prevalence of HIV infection associated with in- carceration among community-based injecting drug users in Tehran, Iran. J Acquir Immune Defic Syndr 2006; 42(3): 342-6.
 8. Mirahmadizadeh AR, Kadivar MR, Ghane Shi- razi R, Fararooei M. Prevalence of HIV infection among intravenous drug addicts in Shiraz. Journal of Gorgen Univrsity Medicine Sci 2001; 3(39): 41.
 9. Mir-Nasseri MM, Poustchi H, Nasseri- Moghadam S, Nouraie SM, Tahaghoghi S, Af- shar P. HCV in intravenous drug users. Govaresh 2005; 2: 80-6.
 10. Zali MR, Aghazadeh R, Nowroozi A, Amir- Rasouly H. Anti-HCV antibody among Iranian IV drug users: is it a serious problem? Archives of Iranian Medicine 2001; 4(3): 115-9.
 11. Zamani S, Ichikawa S, Nassirimanesh B, Vazi- rian M, Ichikawa K, Gouya MM, et al. Preva- lence and correlates of hepatitis C virus infection among injecting drug users in Tehran. Int J Drug Policy 2007; 18(5): 359-63.
 12. Mathei C, Robaeys G, van Damme P, Buntinx F, Verrando R. Prevalence of hepatitis C in drug us- ers in Flanders: determinants and geographic dif- ferences. Epidemiol Infect 2005; 133(1): 127-36.
 13. Mirahmadizadeh AR, Kadivar MR, Hemmati AR, Javadi A. Infection with HIV and hepatitis C and B viruses among injecting drug users in Shi- raz, Southern Iran. International Conference on AIDS 2004; 15(11): 16.
 14. Javadi AA, Avijgan M, Hafizi M. Prevalence of HBV and HCV Infections and Associated Risk Factors in Addict Prisoners. Iranian J Publ Health Iranian J Publ Health 2006; 35(4): 33-6.
 15. Alizadeh AH, Alavian SM, Jafari K, Yazdi N. Prevalence of hepatitis C virus infection and its related risk factors in drug abuser prisoners in Hamedan--Iran. World J Gastroenterol 2005; 11(26): 4085-9.
 16. Rowhani Rahbar A, Rooholamini S, Khoshnood K. Prevalence of HIV infection and other blood- borne infections in incarcerated and non- incarcerated injection drug users (IDUs) in Mashhad, Iran. International Journal of Drug Policy 2004; 15(2): 151-5.
 17. Pourahmad M, Javadi AA, Karimi I, Ataei B, Kassaian N. Seroprevalence of and risk factors associated with hepatitis B, hepatitis C and hu- man immunodeficiency virus among prisoners in Iran. Infect Dis Clin Prac 2007; 15(6): 368-72.
 18. Zakizad M, Salmeh F, Yaghoobi T, Yaghoubian M, Nesami MB, Esmaeeli Z, et al. Seropreva- lence of hepatitis C infection and associated risk factors among addicted prisoners in Sari-Iran. Pak J Biol Sci 2009; 12(14): 1012-8.