غربالگری هپاتیت C در معتادین تزریقی تحت درمان با متادون: تحقیق عملکردی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 مسوؤل امور آزمایشگاه ها، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه عفونی مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه گوارش و مرکز تحقیقات بیماری‌های کبد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: معتادین تزریقی از مهم‌ترین گروه‌های در معرض خطر هپاتیت C می‌باشند و اعتیاد تزریقی مسؤول بیش از 60 درصد موارد بروز این بیماری در دنیا شناخته شده است. غربال‌گری هپاتیت C در کمپ‌های نگهداری معتادین تزریقی تحت درمان با متادون (MMT) ضمن کمک به بیماریابی می‌تواند جهت اتخاذ سیاست‌های درمانی و پیش‌گیری مورد استفاده قرار گیرد.روش‌ها: با هماهنگی انجام شده با مراکز نگهداری معتادین تزریقی تحت درمان با متادون، پرسش‌نامه‌های طرح برای 80 مرکز فعال ارسال و مقرر شد کسانی که پیشتر آزمایش هپاتیت C را انجام نداده‌اند، جهت انجام این آزمایش ارجاع و نتایج به معاونت درمان استان اصفهان منعکس گردد.یافته‌ها: در هفت مرکز نگهداری معتادین تزریقی تحت درمان با متادون پرسش‌نامه‌های خود تکمیل شده که از 1055 مددجو جمع آوری شده بود را به معاونت درمان ارسال نمودند. اکثر پرسش‌نامه‌های ارجاع شده جواب آزمایش هپاتیت C نداشتند. در کل، 74 مورد (0/7 درصد) مثبت هپاتیت C گزارش گردیده بود.نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه منعکس کننده‌ی اشکال در نحوه‌ی انجام طرح بود. دلایل آن را می‌توان عدم جلب مشارکت مؤثر مسؤولین و پرسنل مراکز و مددجویان اعلام کرد. توجیه و حمایت مادی و معنوی پرسنل و مددجویان به محققین دیگری که قصد تکرار این تجربه را دارند، توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hepatitis C Screening in Intravenous Drug Users Under Treatment with Methadone: An Action Reserch Study

نویسندگان [English]

 • Sina Mobasheri zadeh 1
 • Nazila Kassaian 2
 • Behrooz Ataei 3
 • zari Nokhodian 2
 • Peyman Adibi 4
1 Governance of Laboratories, Deputy of Treatment, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Researcher, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Infectious Diseases, School of Medicine and Infectious and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Associate Professor, Department of Gastroenterology, School of Medicine and Infectious and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Intravenous drug users (IVDUs) are the most at risk group for viral hepatitis C and injection drug is responsible to more than 60% of HCV infected new cases worldwide. Hepatitis C screening in centers for methadone maintenance treatment (MMT) has several benefits in harm reduction stategies.Methods: In an action research study, after coordinating centers for MMT, questiononaires including demographic and risk factors of HCV were sent to 80 active centes in Isfahan province to complete and add their result for HCV-Ab test.Finding: Only seven centers with 1055 members, sent their completed questionaires to administrators, but most of documents were without any HCV-Ab test results. Overall, 74 (7.0%) participants were positive for hepatitis C.Conclusion: The results of this study indicated serious problem in execution which was due to lack of cooperration of the centers' mannagers, stuffs and members. Hence, it is recommended to do active intervention and consider a reward for future investigators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Methadone Maintenance
 • Hepatitis C
 • IVDU
 1. Shepard CW, Finelli L, Alter MJ. Global epide- miology of hepatitis C virus infection. Lancet In- fect Dis 2005; 5(9): 558-67.
 2. Backmund M, Reimer J, Meyer K, Gerlach JT, Zachoval R. Hepatitis C virus infection and in- jection drug users: prevention, risk factors, and treatment. Clin Infect Dis 2005; 40 Suppl 5: S330-5.
 3. Hagan H, Thiede H, Weiss NS, Hopkins SG, Duchin JS, Alexander ER. Sharing of drug prep- aration equipment as a risk factor for hepatitis C. Am J Public Health 2001; 91(1): 42-6.
 4. Alavian SM. We need a new national approach to control hepatitis C: it is beconing too late. He- paititis Monthly 2008; 8(3): 165-9.
 5. Aceijas C, Rhodes T. Global estimates of prevalence of HCV infection among injecting drug us- ers. Int J Drug Policy 2007; 18(5): 352-8.
 6. UNDCP 2001. Country Profile: Islamic Republic of Iran. Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 2001.
 7. Madden A, Cavalieri W. Hepatitis C prevention and true harm reduction. Int J Drug Policy 2007; 18(5): 335-7.
 8. Davis GL, Rodrigue JR. Treatment of chronic hepatitis C in active drug users. N Engl J Med 2001; 345(3): 215-7.
 9. Van Den BC, Smit C, Van Brussel G, Coutinho R, Prins M. Full participation in harm reduction programmes is associated with decreased risk for human immunodeficiency virus and hepatitis C virus: evidence from the Amsterdam Cohort Stu- dies among drug users. Addiction 2007; 102(9): 1454-62.
 10. Cowan RL, Roberts DM, Joers JM. Drug addic- tion: research frontiers and treatment advances. Annals of the New York Academy of Sciences 2008; 1139: 291-8.
 11. Batki SL, Canfield KM, Smyth E, Ploutz-Snyder R, Levine RA. Hepatitis C treatment eligibility and comorbid medical illness in methadone maintenance (MMT) and non-MMT patients: a case-control study. J Addict Dis 2010; 29(3): 359-69.