هپاتیت C در نوجوانان زندانی شهر اصفهان : توصیف یک تجربه

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه عفونی مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مسؤول فنی آزمایشگاه مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دفتر آموزش و پژوهش اداره زندانها، اصفهان، ایران

5 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 پزشک، دفتر بهداشت و درمان، سازمان زندان‌ها، اصفهان، ایران

7 کانون اصلاح و تربیت استان اصفهان، اصفهان، ایران

8 دانشیار، گروه گوارش و مرکز تحقیقات بیماری‌های کبد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: شیوع بالای رفتارهای پر خطر در نوجوانان محبوس در زندان‌ها باعث می شود که این جمعیت در معرض خطر فزاینده‌ی ویروس هپاتیت C باشند. در این مطالعه به بررسی شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت C در نوجوانان زندان شهر اصفهان پرداختیم.روش‌ها: 160 نوجوان زیر 18 سال که از تاریخ دستگیری آن‌ها حداقل 1 ماه گذشته بود، به طریق غیر احتمالی آسان با رعایت مسایل اخلاقی طی یک سال وارد مطالعه شدند. در پایان هر روز، پرسش‌نامه‌ها به انضمام نمونه‌ی خون جهت جداسازی سرم و انجام آزمایش به مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری ارسال ‌گردید. سرم‌ها از نظر نشان‌گر هپاتیت C (HCV-Ab) آزمایش شدند. جهت تأیید موارد مثبت از تست RIBA استفاده شد. در پایان، تجربیات افراد درگیر در مطالعه جمع آوری و با استفاده از آنالیز محتوا تحلیل شد.یافته‌ها: در بررسی 160 نوجوان بزهکار شامل 147 پسر (8/91 درصد)، 7 نوجوان مبتلا به هپاتیت C شناسایی شدند و شیوع آلودگی HCV-Ab 4/4 درصد بود. اطلاعات جهت اقدامات بعدی در اختیار اداره‌ی کل زندان‌های استان اصفهان قرار گرفت. در این مطالعه همکاری پرسنل و مددجویان مطلوب بود.نتیجه‌گیری: توجیه کامل کادر بهداشتی درمانی اداره‌ی امور زندان‌ها و مسؤول دارالتأدیب باعث شد که طرح با موفقیت انجام شود. با توجه شیوع هپاتیت C به دست آمده در این مطالعه، انجام برنامه‌های آموزشی با تأکید بر پیش‌گیری در جهت کاهش رفتارهای پرخطر توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hepatitis C in Correctional Centers: A Useful Experience

نویسندگان [English]

 • Zari Nokhodian 1
 • Behrooz Ataei 2
 • Majid Yaran 3
 • Ali Shams 4
 • Nazila Kassaian 5
 • Alireza Kafashian 6
 • Majid Ehsani 7
 • Peyman Adibi 8
1 Researcher, Infectiuos and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Infectious Diseases, School of Medicine and Infectious and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Technical Manager, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Department of Research and Education, Prisons Organization, Isfahan, Iran.
5 Researcher, Infectiuos and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
6 Department of Health and Treatment, Prisons Organization, Isfahan, Iran.
7 Isfahan Correctional Center, Isfahan, Iran.
8 Professor, Department of Gastroenterology, School of Medicine and Infectious and Tropical Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Incarcerated youths have a higher prevalence of behaviors that might put them at more risk for hepatitis C than the general public. This study was performed to determine prevalence of hepatitis C in inmates of a correctional center in Isfahan, Iran.Methods: In a cross-sectional study, during one year, 160 under 18-year old incarecerated individuals using nonprobable sampling method were enrolled in the study. Risky behaviours were obtained by a validated questionaire and blood sample for hepatitis C detection. The experiences of administration were gathered and analysed by content analysis.Finding: All of the elligible participants were voluntarily enrolled in the study. This population consisted of the 147 boys and 13 girls. Seven cases of hepatitis C were diagnosed that makes HCV prevalence 4.4%.Conclusion: This was a successful experience due to the excellent caoperation between suffs of correctionl centers and the investigators. However, the high HCV prevalence obserrved in this study leads us to prepare and education programmes to decrease HCV spread and risky behavours in this population.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hepatitis C
 • Correctional center
 • Iran
 1. Ogilvie EL, Veit F, Crofts N, Thompson SC. Hepatitis infection among adolescents resident in Melbourne Juvenile Justice Centre: risk factors and challenges. J Adolesc Health 1999; 25(1): 46-51.
 2. Forrest CB, Tambor E, Riley AW, Ensminger ME, Starfield B. The health profile of incarcerated male youths. Pediatrics 2000; 105(1 Pt 3): 286-91.
 3. Templeton DJ. Sexually transmitted infection and blood-borne virus screening in juvenile correctional facilities: a review of the literature and recommendations for Australian centres. J Clin Forensic Med 2006; 13(1): 30-6.
 4. Murray KF, Richardson LP, Morishima C, Owens JW, Gretch DR. Prevalence of hepatitis C virus infection and risk factors in an incarcerated juvenile population: a pilot study. Pediatrics 2003; 111(1): 153-7.
 5. 2003 NSW young people in custody health survey. NSW Department of juvenile justice, 2003. 6. Weinbaum CM, Sabin KM, Santibanez SS. Hepatitis B, hepatitis C, and HIV in correctional populations: a review of epidemiology and prevention. AIDS 2005; 19 Suppl 3: S41-6.
 6. Allen S. Developing a systematic apporach to hepatitis C for correctional systems: controversies and emeging consensus. HEPP News 2003; 6: 1-4.
 7. Alavian SM, Ahmadzadeh-Asl M, Bagheri Lankarani K, Shahbabaie MA, Bahrami Ahmadi A, Kabir A. Hepatitis C infection in the general population of Iran: A systematic review. Hepatitis Monthly 2009; 9(3): 211-23
دوره 28، ویژه نامه هپاتیت
بهمن و اسفند 1389
صفحه 1577-1580
 • تاریخ دریافت: 29 اسفند 1389
 • تاریخ بازنگری: 06 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401