تأثیر یک جلسه تمرین حاد شنا بر تغییرات سطوح بتااندروفین و کورتیزول سرم شناگران سرعت مرد

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه فیزیولوزی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه فیزیولوزی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

4 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 پزشک عمومی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تحقیقات بر روی پاسخ‌‌های بتااندورفین و کورتیزول پلاسمایی اغلب بر روی ورزش‌‌های زیر بیشینه و بیشینه متمرکز شده‌اند و مطالعات کمی در زمینه‌ی اثربخشی جلسات تمرین تخصصی در ترشح سطوح بتا اندورفین و کورتیزول انجام شده است. هدف از این تحقیق ارزیابی تغییرات سطوح بتااندورفین و کورتیزول پلاسمایی در شناگران سرعتی مرد پس از یک جلسه‌ی تمرین ورزش شنا بود.روش‌ها: در یک تحقیق نیمه تجربی، تعداد 15 شناگر نخبه‌ی مرد سالم به صورت هدفمند و داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی‌‌ها پس از یک جلسه‌ی تمرین 2 ساعتی، مسافت 50 متر شنا را با شدتی معادل 80 تا 85 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه در طول استخر استاندارد طی نمودند. نمونه‌ی خونی از ورید بازوی دست راست آزمودنی‌‌ها برای اندازه‌گیری سطوح بتا اندروفین و کورتیزول در 3 مرحله‌ی شرایط، بلافاصله پس از تمرین و 30 دقیقه پس از تمرین گرفته شد و به کمک روش الایزا اندازه‌گیری شدند. داده‌‌ها با استفاده از Repeated measure ANOVA مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته‌ها: 15 شناگر مرد با میانگین سنی 35/2 ± 64/21مورد بررسی قرار گرفتند. تفاوت سطوح بتا اندورفین شناگران در سه دوره‌ی زمانی قبل، بلافاصله بعد و 30 دقیقه پس از تمرین معنی‌داری بود. نتایج آزمون تعقیبی نیز فقط بین میانگین‌‌های بتا اندورفین قبل، بلافاصله و دوره‌ی بازیافت تفاوت معنی‌داری را نشان داد. همچنین، یافته‌‌های تحقیق افزایش کورتیزول را در طول هر یک از مراحل مختلف آزمون نشان داد اما این افزایش معنی‌داری نبود.نتیجه‌گیری: نتایج حاصل نشان داد که یک جلسه‌ی تمرین حاد شنا بلافاصله بعد از فعالیت باعث افزایش معنی‌دار هورمون بتااندورفین می‌شود، در صورتی که تغییرات هورمون کورتیزول معنی‌دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of an Acute Swim Exercise Training Session on Changes in Se-rum Beta-endorphin and Cortisol Levels in Male Sprint Swimmers

نویسندگان [English]

 • Mahnaz Sinaei 1
 • Mehdi Kargarfard 2
 • Gholam Reza Sharifi 3
 • Reza Rouzbahani 4
 • Alireza Arabzadeh 5
1 MSc, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, The University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
4 Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
5 General Practitioner, Treatment Affair, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Most previous studies were concentrated on plasma beta-endorphin (ß-EP) and cortisol responses following sub-maximal or maximal exercise; however, little researches have been conducted on the efficacy of sports specialized exercise sessions in ß-EP and cortisol secretions. The aim of this study was to assess changes in plasma beta-endorphin and cortisol levels in male sprint swimmers after one session of swim exercise training.Methods: 15 healthy male elite swimmers as purposefully and voluntarily participated in an semi-experimental study. After a practice session for 2 hours long swimming, participants were swimming in a 50 meters standard pool with an intensity equivalent to 80-85 percent of maximal oxygen consumption. Venous blood samples were taken from the right arm of the subjects to measure levels of beta-endorphin and cortisol in the three steps: 1. Basic conditions, 2. Immediately after specialized training, and 3. 30 minutes after exercise. Serum blood samples separated immediately in refrigeratored centrifuge in +4 °C and then were transferred to assess the variables to the refrigerator -70 °C. Beta-endorphin and cortisol were measured by ELISA kit. Data were analyzed using repeated measures ANOVA test.Finding: There are significant differences between levels of beta-endorphins of male sprint swimmers in the three periods of time before, immediately after and 30 minutes after exercise (P < 0.05). The paired comparison test showed a significant difference between the mean beta-endorphin before and recovery period in the swimmers (P < 0.05). Also, results showed that the changes of cortisol levels in three steps were not significantly different.Conclusion: The results showed that an acute exercise session increase only serum beta-endorphins hormones in sprint swimmers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acute exercise
 • Beta-endorphins
 • Cortisol
 1. De Meirleir K, Naaktgeboren N, Van Steirteghem A, Gorus F, Olbrecht J, Block P. Beta-endorphin and ACTH levels in peripheral blood during and after aerobic and anaerobic exercise. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 1986; 55(1): 5-8.
 2. Goldfarb AH, Jamurtas AZ, Kamimori GH, Hegde S, Otterstetter R, Brown DA. Gender effect on beta-endorphin response to exercise. Med Sci Sports Exerc 1998; 30(12): 1672-6.
 3. Farrell PA, Garthwaite TL, Gustafson AB. Plasma adrenocorticotropin and cortisol responses to submaximal and exhaustive exercise. J Appl Physiol 1983; 55(5): 1441-4.
 4. Yoon JR, Park SC. Exercise intensity-related responses of P-endorphin, ACTH, and cortisol. Korean J Sport Sci 1991; 3: 21-32.
 5. Colt EW, Wardlaw SL, Frantz AG. The effect of running on plasma beta-endorphin. Life Sci 1981; 28(14): 1637-40.
 6. Farrell PA, Gates WK, Maksud MG, Morgan WP. Increases in plasma beta-endorphin/beta-lipotropin immunoreactivity after treadmill running in humans. J Appl Physiol 1982; 52(5): 1245-9.
 7. Wardlaw SL, Frantz AG. Measurement of beta-endorphin in human plasma. J Clin Endocrinol Metab 1979; 48(1): 176-80.
 8. Bender T, Nagy G, Barna I, Tefner I, Kadas E, Geher P. The effect of physical therapy on beta-endorphin levels. Eur J Appl Physiol 2007; 100(4): 371-82.
 9. Govoni S, Pasinetti G, Inzoli MR, Rozzini R, Trabucchi M. Correlation between beta-endorphin/beta-lipotropin-immunoreactivity and cortisol plasma concentrations. Life Sci 1984; 35(25): 2549-52.
 10. Metzger JM, Stein EA. Beta-endorphin and sprint training. Life Sci 1984; 34(16): 1541-7.
 11. Kraemer RR, Blair S, Kraemer GR, Castracane VD. Effects of treadmill running on plasma beta-endorphin, corticotropin, and cortisol levels in male and female 10K runners. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 1989; 58(8): 845-51.
 12. Heitkamp HC, Schulz H, Rocker K, Dickhuth HH. Endurance training in females: changes in beta-endorphin and ACTH. Int J Sports Med 1998; 19(4): 260-4.
 13. Tagashira S, Yamaguchi K, Matsunaga T, Toda K, Hayashi Y. Salivary prekallikrein output during the ranger training-induced stress. Stress and Health 2004; 20(5): 249-53.
 14. Nosrat Abadi M, Maleknia N. Comparasion of measurement beta-endorphin of plasma in healthy people and addicts. Proceedings of the 1st global congress of Biochemistry; 1991 Dec 18-21; Zanjan, Iran; 1991.p. 116.
 15. Rahkila P, Hakala E, Alen M, Salminen K, Laatikainen T. Beta-endorphin and corticotropin release is dependent on a threshold intensity of running exercise in male endurance athletes. Life Sci 1988; 43(6): 551-8.
 16. Taylor DV, Boyajian JG, James N, Woods D, Chicz-Demet A, Wilson AF, et al. Acidosis stimulates beta-endorphin release during exercise. J Appl Physiol 1994; 77(4): 1913-8.
 17. Schwarz L, Kindermann W. Beta-endorphin, adrenocorticotropic hormone, cortisol and catecholamines during aerobic and anaerobic exercise. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 1990; 61(3-4): 165-71.
 18. Cunha GS, Ribeiro JL, Oliveira AR. Levels of beta-endorphin in response to exercise and overtraining. Arq Bras Endocrinol Metabol 2008; 52(4): 589-98.
 19. Elias AN, Iyer K, Pandian MR, Weathersbee P, Stone S, Tobis J. Beta-endorphin/beta-lipotropin release and gonadotropin secretion after acute exercise in normal males. J Appl Physiol 1986; 61(6): 2045-9.
 20. Rasaei MJ, Gaeini AA, Nazem F. Adapting hormone and exercise. Tehran: University of Tarbiat Modaress; 1994.
 21. Pedersen BK, Hoffman-Goetz L. Exercise and the immune system: regulation, integration, and adaptation. Physiol Rev 2000; 80(3): 1055-81.
 22. Sutton JR, Vell F, Harber VJ. Hormonal adaptation to physical activity. In: Bouchard C, Editor. Exercise, fitness, and health: a consensus of current knowledge.Champaign: Human Kinetics Books; 1990. p. 217-65.
 23. Farzanaki P, Azarbayjani MA, Rasaee MJ, Jourkesh M, Ostojic SM, Stannard S. Salivary immunoglobulin A and cortisol response to training in young elite female gymnasts. Brazilian Journal of Biomotricity 2008; 2(4): 252-8.
 24. Vaez Mosavi K, Azarbayejani MA, Baghdarnia M. The Effect of a period of Elite Archery race, [Project] Tehran: University of Emam Hosein of Physical Education; 1996.
 25. Matin Homaei H. The effect aerobic exercises in water, on physical and physiological indexes in depression. Journal of Research in Sport Sciences 2007; 4(14): 71-84.