مقایسه‌ی نتایج بیوپسی کبد با شاخص Hepascore در بیماران مبتلا به هپاتیت C ژنوتایپ یک

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه گوارش، دانشکده‌ی پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار فوق تخصصی گروه گوارش، دانشکده‌ی پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مسؤول فنی، آزمایشگاه مرکز تحقیقات بیماری‌‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 متخصص پزشکی اجتماعی، مشاور پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات بیماری‌‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مارکر‌های خونی فیبروز شاید بتوانند جایگزین بیوپسی کبد جهت تعیین فیبروز در بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن باشند. تعیین Hepascore با استفاده‌ی از ماکر‌های سرمی، روشی غیر تهاجمی‌برای پیش‌گویی شدت فیبروز در بیماران مبتلا به هپاتیت C است. هدف از مطالعه‌ی حاضر مقایسه‌ی نتایج بیوپسی کبد بیماران ژنوتایپ یک هپاتیت C در اصفهان با Hepascore و تعیین حساسیت و ویژگی این روش بود. روش‌ها: 39 بیمار مبتلا به هپاتیت C مزمن، به روش غیر احتمالی آسان وارد مطالعه شدند. پس از انجام بیوپسی کبد، بر اساس سیستم METAVIR Scoring فیبروز کبد آن‌ها گروه‌بندی گردید. الگوریتم Hepascore شامل سن، جنس، بیلی‌روبین تام، گاما گلوتامیل ترانسفراز (δ-glutamyl transferase)، ماکروگلوبولین آلفا 2 (α2-Macroglobin) و اسید هیالورونیک (Hyaluronic acid) برای نمونه‌‌ها تعیین شد. شاخص‌‌های حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی تعیین گردید. داده‌‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 15 آنالیز شد. مقادیر P کمتر از 05/0 به عنوان سطح معنی‌داری آزمون در نظر گرفته شد.یافته‌ها: سن بیماران از 18 تا 65 سال با میانگین 7/12 ± 3/35 سال بود. نتیجه‌ی بیوپسی کبد 6 بیمار F0، 12 بیمار F1، 10 بیمار F2، 3 بیمار F3 و 8 بیمار F4 بود. Hepascore در تشخیص فیبروز بارز بر حسب نقطه‌ی برش 37/0 حساسیت 67 درصد، ویژگی 61 درصد، ارزش اخباری مثبت 67 مثبت و ارزش اخباری منفی 61 درصد داشت. در نقطه‌ی برش 66/0 در تشخیص فیبروز شدید حساسیت 82 درصد، ویژگی 89 درصد، ارزش اخباری مثبت 75 درصد و ارزش اخباری منفی 93 درصد داشت. در نقطه‌ی برش 84/0 در تشخیص سیروز، حساسیت 100 درصد، ویژگی 97 درصد، ارزش اخباری مثبت 89 درصد و ارزش اخباری منفی 100 درصد داشت.نتیجه‌گیری: Hepascore ارزش بالایی در تشخیص شدت فیبروز به خصوص سیروز دارد و می‌تواند به عنوان روش اسکرین اولیه برای تشخیص لزوم انجام بیوپسی کبد در بیماران استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Liver Biopsy with Hepascore in Patients with Hepatitis C-Genotype 1

نویسندگان [English]

 • Hamid Klantari 1
 • Sayed Abdolhannan Hoseini 2
 • Majid Yaran 3
 • َAnahita Babak 4
1 Associate Professor, Department of Gastroenterology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Fellow, Department of Gastroenterology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Technical Manager, Laboratory, Infectious Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Specialist in Community Medicine, Statistics Consultant, Infectious Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Serum biomarkers can be used as alternative method for liver biopsy in order to assess the level of fibrosis in patients with chronic Hepatitis C. The determination of Hepascore is a non-invasive method to assess the level of fibrosis among patients. This study aims to compare the liver biopsy results with Hepascore among the Genotype 1 Hepatitis C patients in Isfahan.Methods: A sample of 39 patients with chronic Hepatitis C is selected through the simple non-random sampling method for a liver biopsy and Hepascore test. After biopsy, the patients are categorized based on the Metavir scoring system. The Hepascore algorithm is computed based on age, sex, total Billirubin, δ-glutamyl transferase, α2-Macroglobin, Hyaluronic acid. Using the Spearman and ROC test in SPSS15, collected data have been analyzed.Finding: The liver biopsy results showed 6 patients with F0, 12 patients with F1, 10 patients with F2, 3 patients with F3, and 8 patients with F4. The Hepascore value above 0.37 cut off point for detecting significant level of fibrosis has shown 67% sensitivity, 61% specificity, 67% positive predictive value, 61% negative predictive value. For a Hepascore value above 0.66, the results are: 82% sensitivity, 89% specificity, 75% positive predictive, 89% negative predictive value. For a Hepascore value higher than 0.84 for detecting cirrhosis, the results are: 100% sensitivity, 97% specificity, 89% positive predictive, and 100% negative predictive value.Conclusion: This study shows that the Hepascore method is accurate enough to measure the level of fibrosis, particularly cirrhosis. Therefore, it can use for screening of patients that need liver biopsy. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Liver fibrosis
 • Hepatitis C
 • Hyaluronic acid
 1. Becker L, Salameh W, Sferruzza A, Zhang K, ng CR, Malik R, et al. Validation of hepascore, compared with simple indices of fibrosis, in patients with chronic hepatitis C virus infection in United States. Clin Gastroenterol Hepatol 2009; 7(6): 696-701.
 2. Strader DB, Wright T, Thomas DL, Seeff LB. Diagnosis, management, and treatment of hepatitis C. Hepatology 2004; 39(4): 1147-71.
 3. EASL International Consensus Conference on hepatitis C. Paris, 26-27 February 1999. Consensus statement. J Hepatol 1999; 31(Suppl 1): 3-8.
 4. Bedossa P, Dargere D, Paradis V. Sampling variability of liver fibrosis in chronic hepatitis C. Hepatology 2003; 38(6): 1449-57.
 5. Bravo AA, Sheth SG, Chopra S. Liver biopsy. N Engl J Med 2001; 344(7): 495-500.
 6. Cadranel JF, Rufat P, Degos F. Practices of liver biopsy in France: results of a prospective nationwide survey. For the Group of Epidemiology of the French Association for the Study of the Liver (AFEF). Hepatology 2000; 32(3): 477-81.
 7. Gilmore IT, Burroughs A, Murray-Lyon IM, Williams R, Jenkins D, Hopkins A. Indications, methods, and outcomes of percutaneous liver biopsy in England and Wales: an audit by the British Society of Gastroenterology and the Royal College of Physicians of London. Gut 1995; 36(3): 437-41.
 8. Regev A, Berho M, Jeffers LJ, Milikowski C, Molina EG, Pyrsopoulos NT, et al. Sampling error and intraobserver variation in liver biopsy in patients with chronic HCV infection. Am J Gastroenterol 2002; 97(10): 2614-8.
 9. Rousselet MC, Michalak S, Dupre F, Croue A, Bedossa P, Saint-Andre JP, et al. Sources of variability in histological scoring of chronic viral hepatitis. Hepatology 2005; 41(2): 257-64.
 10. Lackner C, Struber G, Liegl B, Leibl S, Ofner P, Bankuti C, et al. Comparison and validation of simple noninvasive tests for prediction of fibrosis in chronic hepatitis C. Hepatology 2005; 41(6): 1376-82.
 11. Wai CT, Greenson JK, Fontana RJ, Kalbfleisch JD, Marrero JA, Conjeevaram HS, et al. A simple noninvasive index can predict both significant fibrosis and cirrhosis in patients with chronic hepatitis C. Hepatology 2003; 38(2): 518-26.
 12. Adams LA, Bulsara M, Rossi E, DeBoer B, Speers D, George J, et al. Hepascore: an accurate validated predictor of liver fibrosis in chronic hepatitis C infection. Clin Chem 2005; 51(10): 1867-73.
 13. Parkes J, Guha IN, Roderick P, Rosenberg W. Performance of serum marker panels for liver fibrosis in chronic hepatitis C. J Hepatol 2006; 44(3): 462-74.
 14. Guechot J, Lasnier E, Sturm N, Paris A, Zarski JP. Automation of the Hepascore and validation as a biochemical index of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis C from the ANRS HC EP 23 Fibrostar cohort. Clin Chim Acta 2010; 411(1-2): 86-91.
 15. Leroy V, Hilleret MN, Sturm N, Trocme C, Renversez JC, Faure P, et al. Prospective comparison of six non-invasive scores for the diagnosis of liver fibrosis in chronic hepatitis C. J Hepatol 2007; 46(5): 775-82.
 16. Halfon P, Bacq Y, De Muret A, Penaranda G, Bourliere M, Ouzan D, et al. Comparison of test performance profile for blood tests of liver fibrosis in chronic hepatitis C. J Hepatol 2007; 46(3): 395-402.