برآورد شیوع فامیلی بیماری مولتیپل اسکلروزیس در اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه داخلی اعصاب، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکدهی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 اپیدمیولوژیست، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری مولتیپل اسکلروزیس (Multiple sclerosis یا MS) یک بیماری التهابی و تخریبی میلین اعصاب مرکزی است که به صورت پلاک‌های کوچک و بزرگ متعدد در ماده‌ی سفید مغز و نخاع تظاهر می‌یابد. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی شیوع فامیلی بیماری مولتیپل اسکلروزیس بود.روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی از ابتدا تا انتهای سال 1386 بر روی 593 نفر بیمار مبتلا به MS در شهر اصفهان انجام شد. افراد مورد بررسی از بین تمامی بیماران مراجعه کننده به کلینیک‌های MS وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به روش تصادفی ساده با استفاده از رایانه انتخاب شدند. ابتلای به MS در این بیماران توسط دو متخصص مغز و اعصاب بر اساس کرایتریای مکدونالد (McDonald) به صورت قطعی تأیید شد.یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 9/9 ± 44/33 بود. 493 نفر (1/83 درصد) زن بودند. 7/85 درصد از بیماران دارای درجاتی از ناتوانی بودند. 3/83 درصد دچار نوع عود کننده - فروکش کننده (Relapsing remitting) بیماری و 5/53 درصد از آن‌ها دو بار یا بیشتر در بیمارستان بستری شده بودند. 119 نفر (1/20 درصد) دارای سابقه‌ی فامیلی مثبت برای بیماری MS بودند.نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می‌رسد شیوع فامیلی بیماری MS در شهر اصفهان بیشتر از سایر مناطق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Familial Multiple Sclerosis in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Fereshteh Ashtari 1
 • Vahid Shaygannejad 1
 • Fatemeh Heidari 2
 • Mojtaba Akbari 3
1 Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Student of Medical, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 فوق لیسانس اپیدمیولوژی، معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده [English]

Background: Multiple sclerosis is an inflammatory and degenerative disease of central nerves, in which myelin appears as several large and small plaques in cerebrospinal white matter. The aim of this study was investigate the familial prevalence of Multiple Sclerosis.Methods: This cross- sectional study was performed from the beginning to the end of 2007 on 539 MS patients in Isfahan, Iran. The patients were selected among all of the MS people who referred to the MS clinics of Isfahan University of Medical Sciences by the simple random sampling. Finally 593 patients were studied; their disease was proved based on the McDonald values by 2 neurologists.Finding: The average of patients’ age was 33.44 ± 0.9. 493 patients (83.1%) were female. 85% had partial disability and 83.3%of them had Relapsing Remitting kind of this disease. 53.5% of them had 2 or more hospitalizations. 119 of them (20.1%) had familial history of MS which among them in 47 (40.5%) patients it was in first degree relatives, in 26 (22.6%) was in second degree relatives and in 46 (36%) was in third degree.Conclusion: According to the achieved results it seems the familial prevalence of MS in Isfahan, Iran is more than other regions, so it is recommended to do more etiologic studies based on the genetic and environmental factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Multiple Sclerosis
 • Prevalence
 • Isfahan
 1. Nedjat S, Montazeri A, Mohammad K, Majdzadeh R, Nabavi N, Nedjat F, et al. Multiple Sclerosis Quality of Life comparing to healthy people. Iranian Journal of epidemiology 2006; 1(4): 19-24.
 2. Ramagopalan SV, Dyment DA, Valdar W, Herrera BM, Criscuoli M, Yee IM, et al. Autoimmune disease in families with multiple sclerosis: a population-based study. Lancet Neurol 2007; 6(7): 604-10.
 3. Giovannoni G, Ebers G. Multiple sclerosis: the environment and causation. Curr Opin Neurol 2007; 20(3): 261-8.
 4. Hoppenbrouwers IA, Cortes LM, Aulchenko YS, Sintnicolaas K, Njajou O, Snijders PJ, et al. Familial clustering of multiple sclerosis in a Dutch genetic isolate. Mult Scler 2007; 13(1): 17-24.
 5. Contini C, Seraceni S, Cultrera R, Castellazzi M, Granieri E, Fainardi E. Molecular detection of Parachlamydia-like organisms in cerebrospinal fluid of patients with multiple sclerosis. Mult Scler 2008; 14(4): 564-6.
 6. Fainardi E, Castellazzi M, Seraceni S, Granieri E, Contini C. Under the microscope: focus on Chlamydia pneumoniae infection and multiple sclerosis. Curr Neurovasc Res 2008; 5(1): 60-70.
 7. Gregory AC, Shendell DG, Okosun IS, Gieseker KE. Multiple Sclerosis disease distribution and potential impact of environmental air pollutants in Georgia. Sci Total Environ 2008; 396(1): 42-51.
 8. Hemminki K, Li X, Johansson SE, Sundquist K, Sundquist J. Re: "Familial risk of multiple sclerosis: a nationwide cohort study". Am J Epidemiol 2006; 163(9): 873-4.
 9. Victor M, Roper AH. Adams & Victor's Principles Of Neurology. 8th ed. New York: McGraw-Hill; 2001. P.955, 960.
 10. Boon M, Nolte IM, De Keyser J, Buys CH, te Meerman GJ. Inheritance mode of multiple sclerosis: the effect of HLA class II alleles is stronger than additive. Hum Genet 2004; 115(4): 280-4.
 11. Kurtzk JF, Wallin MT. Epidemiology. In: Burks JS, Johnson KP, editors. Multiple Sclerosis: Diagnosis, Medical Management, and Rehabilitation.New York: Demos Medical Publishing; 2000. p. 1-32.
 12. Saadatnia M, Etemadifar M, Maghzi AH. Multiple sclerosis in Isfahan, Iran. Int Rev Neurobiol 2007; 79: 357-75.
 13. Fricska-Nagy Z, Bencsik K, Rajda C, Fuvesi J, Honti V, Csepany T, et al. Epidemiology of familial multiple sclerosis in Hungary. Mult Scler 2007; 13(2): 260-1.
 14. Koch M, Uyttenboogaart M, Heerings M, Heersema D, Mostert J, De Keyser J. Progression in familial and nonfamilial MS. Mult Scler 2008; 14(3): 300-6.
 15. El Salem K, Al Shimmery E, Horany K, Al Refai A, Al Hayk K, Khader Y. Multiple sclerosis in Jordan: A clinical and epidemiological study. J Neurol 2006; 253(9): 1210-6.
 16. Ghadirian P, Dadgostar B, Azani R, Maisonneuve P. A case-control study of the association between socio-demographic, lifestyle and medical history factors and multiple sclerosis. Can J Public Health 2001; 92(4): 281-5.