هپاتیت‌های C و B در گیرندگان فاکتورهای خونی مبتلا به تالاسمی و هموفیلی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه گوارش، مرکز تحقیقات کبد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 مهندس معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، باشگاه پژوهشگران جوان، اصفهان، ایران

5 دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: این مطالعه به منظور بررسی شیوع هپاتیت C، هپاتیت B و ویروس نقص ایمنی انسانی (Human immunedeficiency virus یا HIV) در بین بیماران مبتلا به تالاسمی و هموفیلی انجام شد.روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی از مهر ماه 1387 تا آذرماه 1389 در اصفهان، ایران، انجام شد و 1160 بیمار مبتلا به تالاسمی و هموفیلی مورد بررسی قرار گرفتند. برای کلیه‌ی بیماران آنتی‌ژن هپاتیت B (Hepatitis B antigen یا HBs Ag) و آنتی‌بادی‌های ضد هپاتیت C (Anti hepatitis C antibody یا Anti HCV Ab) و ویروس نقص ایمنی انسانی (Anti human immunodeficiency virus antibody یا Anti HIV Ab) اندازه‌گیری شد. در بیمارانی که از نظر HCV مثبت بودند تعیین ژنوتیپ نیز انجام شد.یافته‌ها: مرد و 338 زن، با متوسط سنی 5/11 ± 7/22 سال مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد 545 نفر مبتلا به تالاسمی‌ و 615 نفر مبتلا به هموفیلی بودند. در گروه بیماران هموفیلی 505 نفر (1/82 درصد) مبتلا به هپاتیت مزمن بودند که 495 نفر (98 درصد) از آن‌ها Anti HCV Ab مثبت و 10 نفر (2 درصد) HBSAg مثبت بودند. 56 نفر (11 درصد) در گروه تالاسمی هپاتیت مزمن داشتند که از بین آن‌ها 50 نفر (2/89 درصد) دارای Anti HCV Ab مثبت و 6 نفر (8/10 درصد) دارای HBS Ag مثبت بودند. هیچ کدام از بیماران تالاسمی و هموفیلی مبتلا به HIV نبودند. ژنوتیپ یک شایع‌ترین ژنوتیپ در بیماران مبتلا به HCV بود.نتیجه‌گیری:  HCV مهم‌ترین ویروس در بیماران دارای انتقال متعدد خون و فرآورده‌های خونی بود. اقدامات انجام شده در خصوص پیش‌گیری از هپاتیت B و ارتقای سلامت خون و فرآورده‌های حاصل از آن از نظر این ویروس موفقیت‌آمیز بوده است. سابقه‌ی هپاتیت در خانواده از عوامل خطر مهم در بین بیماران بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hepatits C and B in Blood Transfusion Recipients Indentified at Isfahan Province

نویسندگان [English]

 • Hamid Kalantari 1
 • Ahmad Mirzabaghi 2
 • Mojtaba Akbari 3
 • Maryam Kalantari 4
 • Zahra Shahshahan 5
1 Associate Professor, Department of Gastroenterology, Isfahan Liver Disease Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Internal Medicine, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Architect, Young Researchers Club, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
5 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: This study was conducted to assess the prevalence of Hepatitis C virus (HCV), Hepatitis B virus (HBV) and Human Immunodeficiency virus (HIV) among hemophilia and thalassemia patients.Methods: This cross-sectional study was conducted from October 2008 to December 2010 in Isfahan, Iran. 1160 adult multi-transfused patients suffering from beta-thalassemia (n = 545) and hemophilia (n = 615) were enrolled in the study. Blood samples were obtained from the patients and were tested for HBs Ag, Anti-HCV Ab and Anti- HIV Ab. Patients with HCV positive underwent genotype determination.Finding: 822 males and 338 females (mean age 22.7 ± 11.5 years, range 1-76 years) were investigated in this study.312 males (57.2%) and 233 (42.8%) females had thalassemia. 511 (83%) males and 104 (17%) females were in hemophilia group. Of the 505 (82.1%) persons with chronic hepatitis in hemophilia patients, 495 (98%) patients were HCV antibody positive and 10 (2%) patients had HBs positive. There were 56 (11%) patients with chronic hepatitis in patients with thalassemia. Of them, 50 (89.2%) patients were HCV antibody positive and 6 (10.8%) patients had HBs positive. None of the thalassemia and hemophilia patients was positive for HIV Ab. HCV genotype 1 was the major genotype among patients.  Conclusion: HCV is a major virus of concern in the multi-transfused patients. The strategies for prevention of HBV and safety of blood products in this respect have indeed been successful. Family History of hepatitis is the major risk factors among patients. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blood transfusion recipient
 • Thalassemia
 • Hemophilia
 1. Rezvan H, Abolghassemi H, Kafiabad SA. Transfusion-transmitted infections among multitransfused patients in Iran: a review. Transfus Med 2007; 17(6): 425-33.
 2. Yee TT, Lee CA. Transfusion-transmitted infection in hemophilia in developing countries. Semin Thromb Hemost 2005; 31(5): 527-37.
 3. Samimi-Rad K, Shahbaz B. Hepatitis C virus genotypes among patients with thalassemia and inherited bleeding disorders in Markazi province, Iran. Haemophilia 2007; 13(2): 156-63.
 4. Higgins JP, Thompson SG, Deeks JJ, Altman DG. Measuring inconsistency in meta-analyses. BMJ 2003; 327(7414): 557-60.
 5. Burki MF, Hassan M, Hussain H, Nisar Y, Krishan J. Prevalence of anti-hepatitis C antibodies in multiply transfused beta thalassemia major patients. Ann Pak Inst Med Sci 2005; 1(3): 150-3.
 6. Kalantari H, Rad N. Efficacy of interferon alpha-2b with or without ribavirin in thalassemia major patients with chronic hepatitis C virus infection: A randomized, double blind, controlled, parallel group trial. J Res Med Sci 2010; 15(6): 310-6.
 7. Timan IS, Aulia D, Atmakusma D, Sudoyo A, Windiastuti E, Kosasih A. Some hematological problems in Indonesia. Int J Hematol 2002; 76(Suppl 1): 286-90.
 8. Seme K, Poljak M, Begovac J, Vince A, Tomazic J, Vidmar L, et al. Low prevalence of hepatitis C virus infection among human immunodeficiency virus type 1-infected individuals from Slovenia and Croatia. Acta Virol 2002; 46(2): 91-4.
 9. Wharfe G, Smikle M, Dowe G, Buchner L, Choo-Kang E, Graham S, et al. Seroprevalence of hepatitis C virus in haemophiliacs in Jamaica. Hum Antibodies 2002; 11(3): 61-4.
 10. Fontes EM, Amorim L, Carvalho SM, Farah MB. Hemophilia care in the state of Rio de Janeiro, Brazil. Rev Panam Salud Publica 2003; 13(2-3): 124-8.
 11. Barbosa AP, Martins RM, Teles SA, Silva SA, Oliveira JM, Yoshida CF. Prevalence of hepatitis C Virus infection among hemophiliacs in Central Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz 2002; 97(5): 643-4.
 12. Javadzadeh H, Attar M, Taher Yavari M. Study of the prevalence of HBV, HCV, and HIV infection in hemophilia and thalassemia population of Yazd. Blood 2006; 2(7): 315-22.
 13. Iranian Blood Transfusion Organization. Annual Reports. Tehran: Iranian Blood Transfusion Organization; 2005.