مقایسه‌ی شیوع ویروس BK در ادرار بیماران زیر 18 سال مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد و جمعیت طبیعی در اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیماری‌های کودکان، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه بیماری‌های کودکان، مرکز تحقیقات نفرولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارورز، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه باکتری و ویروس شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، معاونت پژوهشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ایران

چکیده

مقدمه: ویروس BK (BK virus یا BKV) نوعی ویروس پولیوما است و حدود 80 درصد بالغین برای این ویروس سروپازتیو می‌باشند. این ویروس در شرایط نقص ایمنی فعال می‌شود و از جمله ویروس‌های انکوژن است که در انسان به عنوان لنفوتروپیک شناخته شده است. لنفوسیت B یکی از محل‌های اختفای این ویروس می‌باشد. مطالعاتی در زمینه‌ی نقش BKV در ایجاد لنفوم انجام شده است، اما هنوز نقش مستقیم آن در بروز لوسمی‌های خونی مورد تردید است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین فراوانی BKV در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد (Acute lymphoblastic lymphoma یا ALL) و تعیین نقش آن به عنوان عامل خطر احتمالی در ایجاد و عود ALL بود.روش‌ها: این مطالعه‌ از نوع مورد- شاهدی بود که بر روی 31 نفر از کودکان زیر 18 سال مبتلا به ALL و 31 کودک سالم به عنوان شاهد، به روش نمونه‌گیری آسان، انجام شد. 15 سی‌سی از نمونه‌ی ادرار صبحگاهی افراد مورد مطالعه جمع‌آوری گردید و پس از سانتریفوژ، 5/1 سی‌سی از ته نشست آن در دمای 60- درجه‌ی سانتی‌گراد و تا زمان انجام Polymerase chain reaction یا PCR در همین دما نگهداری ‌شد. بررسی وجود ویروس در نمونه‌های ادراری از طریق استخراج DNA از نمونه‌ها به روش PCR صورت گرفت. نتایج با آزمون 2χ و آزمون دقیق فیشر تفسیر گردید.یافته‌ها: سه مورد از 31 نمونه در گروه مورد، BKV مثبت بودند (7/9 درصد) و در گروه شاهد هیچ مورد BKV مثبت یافت نشد که این تفاوت معنی‌دار نبود. به علاوه ارتباط معنی‌داری نیز بین وجود BKV در ادرار و تعداد دفعات عود وجود نداشت. میانگین سن زمان تشخیص ALL در هر دو گروه، یکسان بود.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می‌رسد برای بررسی نقش BKV در ایجاد یا افزایش دفعات عود ALL نیاز به مطالعات آینده‌نگر و برروی حجم نمونه‌ی گسترده‌تر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of Bk Virus in Urine Samples of Childrens Below 18 Years Old with Acute Lymphoblastic Leukemia in Comparision to Normal Populatin

نویسندگان [English]

 • Nahid Reisi 1
 • Alaleh Gheisari 2
 • Marzieh Akrami 3
 • Sharareh Moghim 4
 • Mojtaba Akbari 5
1 Associate Professor, Department of Pediatrics, Child Health Promotion Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Pediatrics, Nephrology Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Intern, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Bacteriology and Virology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
5 Department of Epidemiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: BK virus belongs to the polyomaviridae family. It has been reported that up to 80% of normal population change to seropositive status between 5 and 10 years of age. It has been assumed that the rate of multiple virus isolation is significantly greater in children with acute lymphoblastic leukemia (ALL) than normal population. Considering the scarce data on the presence of urinary excretion of BKV in children with ALL, we studied the urine BKV in newly diagnosed leukemic children comparing with normal population.Methods: 62 subjects (31 all cases and 31 controls) were enrolled in the study. Epitelial cells isolated from urine samples were screened for the BKV DNA with PCR method.Finding: Positive PCR for urine BK virus was seen in 3 children (9.7%). No positive result for urine BKV was achieved in control group. However, Fisher Exact test did not show any significant difference between two groups (P > 0.05). In addition, there was no significant correlation between BKV positivity and frequency of relapses. Furthermore, the mean time of diagnosis was not different between BKV positive and negative groups.Conclusion: In our study there was not any significant difference between BK viruria in ALL children and control group, no case of BK viruria had been found in control group. To demonstrate the role of BKV in inducing ALL or increasing number of relapses, prospective studies on larger scale of population and evaluating both serum and urine for BKV are recommended. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acute lymphoblastic leukemia
 • BK virus
 • Relapse
 1. Inaba H, Jones DP, Gaber LW, Shenep JL, Call SK, Pui CH, et al. BK virus-induced tubulointerstitial nephritis in a child with acute lymphoblastic leukemia. J Pediatr 2007; 151(2): 215-7.
 2. Knipe DM, Howley PM, Griffin DE, Lamb RA, Martin MA, Roizman B, et al. Fields Virology. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001.
 3. Kunitake T, Kitamura T, Guo J, Taguchi F, Kawabe K, Yogo Y. Parent-to-child transmission is relatively common in the spread of the human polyomavirus JC virus. J Clin Microbiol 1995; 33(6): 1448-51.
 4. Reploeg MD, Storch GA, Clifford DB. Bk virus: a clinical review. Clin Infect Dis 2001; 33(2): 191-202.
 5. Negrini M, Castagnoli A, Pavan JV, Sabbioni S, Araujo D, Corallini A, et al. Suppression of tumorigenicity and anchorage-independent growth of BK virus-transformed mouse cells by human chromosome 11. Cancer Res 1992; 52(5): 1297-303.
 6. Feldman A. Acute lymphoblastic leukemia. Pediatric Oncology 2006; 10: 467-9.
 7. George SL, Aur RJ, Mauer AM, Simone JV. A reappraisal of the results of stopping therapy in childhood leukemia. N Engl J Med 1979; 300(6): 269-73.
 8. Greaves MF. Speculations on the cause of childhood acute lymphoblastic leukemia. Leukemia 1988; 2(2): 120-5.
 9. Alexander FE, Chan LC, Lam TH, Yuen P, Leung NK, Ha SY, et al. Clustering of childhood leukaemia in Hong Kong: association with the childhood peak and common acute lymphoblastic leukaemia and with population mixing. Br J Cancer 1997; 75(3): 457-63.
 10. Ross JA, Spector LG. Cancers in children. In: Schottenfeld D, Fraumeni J, editors. Cancer Epidemiology and Prevention. 3 ed. New York: Oxford University Press; 2006. p. 1251-68.
 11. Vanchiere JA, White ZS, Butel JS. Detection of BK virus and simian virus 40 in the urine of healthy children. J Med Virol 2005; 75(3): 447-54.
 12. Tognon M, Corallini A, Martini F, Negrini M, Barbanti-Brodano G. Oncogenic transformation by BK virus and association with human tumors. Oncogene 2003; 22(33): 5192-200.
 13. Hernandez-Losa J, Fedele CG, Pozo F, Tenorio A, Fernandez V, Castellvi J, et al. Lack of association of polyomavirus and herpesvirus types 6 and 7 in human lymphomas. Cancer 2005; 103(2): 293-8.
 14. Ma X, Urayama K, Chang J, Wiemels JL, Buffler PA. Infection and pediatric acute lymphoblastic leukemia. Blood Cells Mol Dis 2009; 42(2): 117-20.
 15. McNally RJ, Eden TO, Alexander FE, Kelsey AM, Birch JM. Is there a common aetiology for certain childhood malignancies? Results of cross-space-time clustering analyses. Eur J Cancer 2005; 41(18): 2911-6.
 16. Smith MA, Strickler HD, Granovsky M, Reaman G, Linet M, Daniel R, et al. Investigation of leukemia cells from children with common acute lymphoblastic leukemia for genomic sequences of the primate polyomaviruses JC virus, BK virus, and simian virus 40. Med Pediatr Oncol 1999; 33(5): 441-3.