تأثیر ملاتونین بر عملکرد بطن چپ در بیماران مبتلا به نارسایی قلب

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دستیار، گروه قلب، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه غدد و متابولیسم، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه قلب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان، ایران

4 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 کارشناسی ارشد، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ملاتونین هورمون مترشحه از هیپوفیز است که دارای فعالیت آنتی‌اکسیداتیو است و اثرات مفیدی در درمان اختلالات خواب، افسردگی و سرطان دارد. این هورمون به عنوان یک هورمون کاردیو پروتکتیو نیز شناخته شده است. در این مطالعه به بررسی اثر ملاتونین بر روی عملکرد بطن چپ در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب پرداختیم.روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی دوسوکور بود که در میان 60 بیمار مبتلا به نارسایی قلب مراجعه کننده به مراکز آموزشی شهید چمران و بیمارستان نور شهر اصفهان در سال 1389 انجام شد. بیماران در دو گروه مورد (30 نفر) و شاهد (30 نفر) قرار گرفتند. گروه مورد روزانه 3 میلی‌گرم ملاتونین به مدت 2 ماه و گروه شاهد به همین میزان پلاسبو دریافت کردند. کلاس عملکردی (NYHA functional class) و کسر جهشی بطن چپ در هر دو گروه قبل و بعد از مطالعه بررسی شد و سپس میزان تغییرات بین دو گروه مقایسه شدند. اطلاعات به دست آمده توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 و با استفاده از آزمون‌های Paired-t، Student-t، Repeated-measures ANOVA و 2χ آنالیز شدند.یافته‌ها: در گروه شاهد 60 درصد بیماران مرد و 40 درصد زن و در گروه مورد 3/77 درصد مرد و بقیه زن بودند. میانگین سنی بیماران گروه شاهد 8/11 ± 1/67 سال و میانگین سنی بیماران گروه مورد 7/6 ± 5/63 سال بود (24/0 = P). کسر جهشی در گروه شاهد بعد از مداخله تغییر معنی‌داری پیدا نکرد (24/0 = P). ولی در گروه مورد افزایش معنی‌دار داشت (001/0 > P).نتیجه‌گیری: در صورتی که مطالعات بعدی نتایج این مطالعه را تأیید کنند می‌توان از ملاتونین در کنار سایر داروها برای درمان نارسایی قلب استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Melatonin on Left Ventricular Function in Patients with Heart Failure

نویسندگان [English]

 • Mohammad Kazem Alizadeh 1
 • Mansour Siavash 2
 • Mohammad Garakyaraghi 3
 • Elahe Ghasemi Tosi 4
 • Meysam Khoshavi 1
 • Marzieh Salehi 4
 • Hasan Akbarzadeh 5
1 Resident, Department of Cardiology, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Endocrinology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Department of Epidemiology and Biostatics, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Melanin, secreted hormone from the pituitary gland, has anti-oxidative activity and beneficial effects on sleep disorders, depression, cancer treatment and it is a cardioprotective hormone. In this study we investigated its effect on left ventricular function in patients with congestive heart failure.Methods: This study was a clinical trial among 60 patients with heart failure admitted to the training centers of Shahid Chamran and Noor hospitals of Isfahan, Iran. The studied patients were divided randomly on two groups: melatonin and control group. The patients in melatonin group received 3 mg melatonin daily and the control group received placebo for 2 months. The changes in functional class (FC) and left ventricular ejection fraction (LVEF) were cpmpared between 2 groups. Data was analyzed by SPSS version 18.and Paired t-test, Student t-test, Repeated-measures ANOVA and χ2.Finding: In the control group 60% of patients were male and 40% were female and in melatonin group 77.3% were male and the others were female. Mean age in control group was 67.1 ± 11.8 years and in melatonin group was 63.5 ± 6.7 years (P = 0.24). The LVEF in the control group has no significant change before and after the intervention (P = 0.24). But a significant difference on LVEF was seen in the melatonin group (P < 0.001).Conclusion: If the further studies approve our results melatonin can be used in treatment of heart failure along with other drugs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Melatonin
 • Congestive heart failure
 • Treatment
 1. Teerlink JR, Libby PO, Bonow RL, Mann DP, Zips D. Diagnosis and Management of Heart Faliure. 8th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2011. p. 584-6.
 2. Borchi E, Bargelli V, Stillitano F, Giordano C, Sebastiani M, Nassi PA, et al. Enhanced ROS production by NADPH oxidase is correlated to changes in antioxidant enzyme activity in human heart failure. Biochim Biophys Acta 2010; 1802(3): 331-8.
 3. Medline Plus. Melatonin: drug and supplements, used based on scientific evidence.[Online] [Cited]; 26 August 2009. Available from: URL:http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/natural/940.html.
 4. Piasek A, Bartoszek A, Namiesnik J. Phytochemicals that counteract the cardiotoxic side effects of cancer chemotherapy. Postepy Hig Med Dosw (Online) 2009; 63: 142-58.
 5. Dominguez-Rodriguez A, Abreu-Gonzalez P, Reiter RJ. Clinical aspects of melatonin in the acute coronary syndrome. Curr Vasc Pharmacol 2009; 7(3): 367-73.
 6. Reiter RJ, Tan DX, Paredes SD, Fuentes-Broto L. Beneficial effects of melatonin in cardiovascular disease. Ann Med 2010; 42(4): 276-85.
 7. Plante GE. Sleep and vascular disorders. Metabolism 2006; 55(10 Suppl 2): S45-9.
 8. Eli R, Fasciano JA. A chronopharmacological preventive treatment for sleep-related migraine headaches and chronic morning headaches: Nitric oxide supersensitivity can cause sleep-related headaches in a subset of patients. Med Hypotheses 2006; 66(3): 461-5.
 9. Girotti L, Lago M, Ianovsky O, Elizari MV, Dini A, Lloret SP, et al. Low urinary 6-sulfatoxy-melatonin levels in patients with severe congestive heart failure. Endocrine 2003; 22(3): 245-8.
 10. Morishima I, Matsui H, Mukawa H, Hayashi K, Toki Y, Okumura K, et al. Melatonin, a pineal hormone with antioxidant property, protects against adriamycin cardiomyopathy in rats. Life Sci 1998; 63(7): 511-21.
 11. Ghosh G, De K, Maity S, Bandyopadhyay D, Bhattacharya S, Reiter RJ, et al. Melatonin protects against oxidative damage and restores expression of GLUT4 gene in the hyperthyroid rat heart. J Pineal Res 2007; 42(1): 71-82.