تأثیر افزودن تریامسینولون به کوکتل فنتانیل، بوپیواکایین اپی‌نفرینه در تزریق اطراف مفصلی بر بهبود کیفیت عملکرد و تسکین درد پس از عمل تعویض مفصل زانو

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه شاهد تعداد زیادی عمل جراحی تعویض مفصل زانو در دنیا هستیم. یکی از مشخصه‌های بارز این بیماران در اولین مرحله بعد از عمل، درد شدید می‌باشد. در این مطالعه تأثیر تزریق اطراف مفصلی کورتون طولانی اثر تریامسینولون را بر درد و عملکرد مفصل تعویضی پس از TKA (Total knee arthroplasty) در حالی که همزمان مخدر و بی‌حس کننده‌ی موضعی نیز استفاده شدند، بررسی کردیم. روش‌ها: این کارآزمایی بالینی بر روی 64 بیمار 20 تا 80 ساله‌ی کاندید عمل جراحی الکتیو تعویض مفصل زانو انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه شاهد 32 نفر (فنتانیل، بوپیواکایین اپی‌نفرینه و نرمال سالین) و گروه مورد 32 نفر (تریامسینولون به اضافه‌ی بوپیواکایین اپی‌نفرینه و فنتانیل) تقسیم شدند. سپس توسط جراح تزریق پیرامون مفصل تعویضی انجام گردید. میزان درد با استفاده‌ از روش کلامی (Verbal rating scale یا VRS) در زمان ریکاوری، 6، 12، 24 و 48 ساعت پس از عمل جراحی و بعد از آن درد مفصل تعویضی در حال حرکت و سپس عملکرد مفصل بر اساس معیار Knee society knee score ارزیابی شد. اطلاعات توسط نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 18 با کمک آزمون‌های آماری Student-t و Mann-Whitney تجزیه و تحلیل گردید و 05/0 > P معنی‌دار تلقی شد.یافته‌ها: در ارزیابی میانگین نمره‌ی VRS در گروه‌های مورد و شاهد در مفصل بی‌حرکت در ریکاوری، 6، 12 و 24 ساعت بعد از عمل تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (05/0 <P )؛ اما 48 ساعت پس از عمل، درد گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود (04/0 > P). میزان مورفین مصرفی جهت تخفیف درد در 48 ساعت پس از عمل در گروه مورد کمتر بود (0001/0 > P). دو گروه در میانگین نمره‌ی درد در مفصل متحرک و عملکرد مفصلی (محدوده‌ی حرکتی مفصل و توانایی در قدم زدن) بر اساس Knee society knee score در مفصل تعویضی در دو گروه تفاوت معنی‌داری با یکدیگر داشتند. میزان رضایت‌مندی بیماران از کنترل درد در گروه مورد به طور معنی‌داری بهتر از گروه شاهد بود (04/0 > P).نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، استفاده‌ از تریامسینولون اطراف مفصل سبب کاهش دردهای حاد و دراز مدت پس از عمل شده، با بهبود عملکرد مفصلی سبب ایجاد احساس بهبودی در دراز مدت در بیمار می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Additioning of Triamcinolon to Cocktail of Fentanil Epinephrinated Bupivacaine in Periarticular Injection for Post Operative Pain and Quality Improvement after Total Knee Arthroplasty

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Rahimi 1
 • Mehrdad Masoodifar 1
 • Mehdi Motififar 2
 • Ali Khalili 3
1 Assistant Professor, Department of Anesthesia, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Orthopedia, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident, Department of Anesthesia, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Today, total knee arthroplasty surgery is on the rise in the world. One of the characteristics of this surgery is severe post operative pain. The aim of this study was to evaluate the effect of priarticular injection of Triamcinolon on post operative pain and the function of replaced knee after total knee arthroplasty.Methods: This clinical trial was performed on 64 patients 20 to 80 years undergoing to elective knee arthroplasty surgery. Patients were randomized into two groups (32 patients in each groups). The study group received periarticular injection of triamcinolone acetonide, fentanil, bupivacaine and epinephrine. The control group received only fentanil, bupivacaine, epinephrine and normal saline. Periarticular injection was done by surgeon. The amount of pain, using verbal rating scale (VRS) during recovery, 6, 12, 24 and 48 hours after surgery and articular function (by knee society knee score) were assessed as initial outcomes. The collected data was analyzed by SPSS version 18 by using student t-test and Man-Whitney test.Findings: This clinical trial was performed on 64 patients 20 to 80 years undergoing to elective knee arthroplasty Findings: There were not any significant difference in mean of pain score between two groups in recovery, 6, 12 and 24 hours after surgery (P > 0.05). The mean of pain score in 48 hours after surgery was significantly less in study group (P < 0.05). Morphine consumption after 48 hours was significantly less in study group (P = 0.0001). There is a significant different in articular function (range of motion and walking) between two group base on knee society knee score. There was a greater satisfaction in the study group than control group (P = 0.04).Conclusion: These results shown that the use of periarticular triamcinolon can reduced acute and long term post operative pain and improved articular function and long term good sense in patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arthroplasty
 • Bupivacaine
 • Fentanyl
 • Epinephrine
 • Triamcinolone
 • Periarticular injection
 1. Badner NH, Bourne RB, Rorabeck CH, MacDonald SJ, Doyle JA. Intra-articular injection of bupivacaine in knee-replacement operations. Results of use for analgesia and for preemptive blockade. J Bone Joint Surg Am 1996; 78(5): 734-8.
 2. Browne C, Copp S, Reden L, Pulido P, Colwell C, Jr. Bupivacaine bolus injection versus placebo for pain management following total knee arthroplasty. J Arthroplasty 2004; 19(3): 377-80.
 3. Busch CA, Shore BJ, Bhandari R, Ganapathy S, MacDonald SJ, Bourne RB, et al. Efficacy of periarticular multimodal drug injection in total knee arthroplasty. A randomized trial. J Bone Joint Surg Am 2006; 88(5): 959-63.
 4. Rasmussen S, Kramhoft MU, Sperling KP, Pedersen JH. Increased flexion and reduced hospital stay with continuous intraarticular morphine and ropivacaine after primary total knee replacement: open intervention study of efficacy and safety in 154 patients. Acta Orthop Scand 2004; 75(5): 606-9.
 5. Parvataneni HK, Ranawat AS, Ranawat CS. The use of local periarticular injections in the management of postoperative pain after total hip and knee replacement: a multimodal approach. Instr Course Lect 2007; 56: 125-31.
 6. Lombardi AV, Jr., Berend KR, Mallory TH, Dodds KL, Adams JB. Soft tissue and intra-articular injection of bupivacaine, epinephrine, and morphine has a beneficial effect after total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 2004; (428): 125-30.
 7. Ritter MA, Koehler M, Keating EM, Faris PM, Meding JB. Intra-articular morphine and/or bupivacaine after total knee replacement. J Bone Joint Surg Br 1999; 81(2): 301-3.
 8. Vendittoli PA, Makinen P, Drolet P, Lavigne M, Fallaha M, Guertin MC, et al. A multimodal analgesia protocol for total knee arthroplasty. A randomized, controlled study. J Bone Joint Surg Am 2006; 88(2): 282-9.
 9. Mauerhan DR, Campbell M, Miller JS, Mokris JG, Gregory A, Kiebzak GM. Intra-articular morphine and/or bupivacaine in the management of pain after total knee arthroplasty. J Arthroplasty 1997; 12(5): 546-52.
 10. Badner NH, Bourne RB, Rorabeck CH, Doyle JA. Addition of morphine to intra-articular bupivacaine does not improve analgesia following knee joint replacement. Reg Anesth 1997; 22(4): 347-50.
 11. Klasen JA, Opitz SA, Melzer C, Thiel A, Hempelmann G. Intraarticular, epidural, and intravenous analgesia after total knee arthroplasty. Acta Anaesthesiol Scand 1999; 43(10): 1021-6.
 12. Mullaji A, Kanna R, Shetty GM, Chavda V, Singh DP. Efficacy of periarticular injection of bupivacaine, fentanyl, and methylprednisolone in total knee arthroplasty:a prospective, randomized trial. J Arthroplasty 2010; 25(6): 851-7.
 13. Fu P, Wu Y, Wu H, Li X, Qian Q, Zhu Y. Efficacy of intra-articular cocktail analgesic injection in total knee arthroplasty-a randomized controlled trial. Knee 2009; 16(4): 280-4.
 14. Pang HN, Lo NN, Yang KY, Chong HC, Yeo SJ. Peri-articular steroid injection improves the outcome after unicondylar knee replacement: a prospective, randomised controlled trial with a two-year follow-up. J Bone Joint Surg Br 2008; 90(6): 738-44.
دوره 29، شماره 144 - شماره پیاپی 144
مرداد و شهریور 1390
صفحه 791-797
 • تاریخ دریافت: 28 خرداد 1390
 • تاریخ بازنگری: 06 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401