مقایسه‌ی روش عمل جراحی DLK با PK در بیماران مبتلا به کراتوکونوس

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استاد، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در حال حاضر روش‌های مختلفی برای درمان بیماران مبتلا به کراتوکونوس وجود دارد. هدف کلی این مطالعه، مقایسه‌ی روش جدیدتر درمان کراتوپلاستی لایه‌ای عمقی (Deep lamellar keratoplasty یا DLK) با روش شناخته شده‌تر و سنتی درمان کراتوپلاستی نافذ (PK یا Penetrating keratoplasty) در این بیماران بود.روش‌ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی آینده‌نگر در فاصله‌ی بین سال‌های 1388 تا 1390 انجام شد. 30 بیمار کراتوکونوس به شکل پشت سر هم (Consecutively) در یکی از گروه‌های تحت درمان PK (15 نفر) و یا تحت درمان DLK (15 نفر) قرار داده شدند.یافته‌ها: بهترین شدت دید اصلاح شده (Best corrected visual acuity یا BCVA) بر حسب LogMAR در هر دو عمل DLK و PK به شکل معنی‌داری کاهش یافت، اما تفاوتی در این متغیر پس از عمل در بین دو گروه دیده نشد (142/0 = P). در بهبود عیوب انکساری نیز تفاوتی بین دو گروه دیده نشد؛ به طوری که معادل کروی (Spherical equivalent یا SE) بعد از عمل در PK به 31/5 ± 73/7 و در DLK به 48/4 ± 58/7 رسید که تفاوت این دو از نظر آماری معنی‌دار نبود (533/0 = P). میزان آستیگماتیسم بعد از عمل در PK به 20/2 ± 23/4 و در DLK به 29/3 ± 38/3 رسید که این تفاوت نیز معنی‌دار نبود (791/0 = P). میانگین زمان برداشتن بخیه‌ها بعد از عمل در گروه DLK 11/2 ± 20/6 ماه بود که به شکل معنی‌داری (001/0 > P) از گروه PK  با میانگین زمانی 40/2 ± 93/10 ماه کمتر بود. عوارضی در حین عملPK و DLK دیده نشد. در بررسی عوارض پس از عمل در روش PK، 4 مورد Endothelial rejection و یک مورد رد پیوند و در DLK، یک مورد عارضه‌ی Interface Neovascularization و یک مورد stromal rejection دیده شد.نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که هر دو روش درمانی DLK و PK در بهبود وضعیت انکساری بیماران مؤثر هستند و می‌توانند به طور چشمگیری BCVA را بهبود بخشند ولی روش DLK در مقایسه‌ی با روش درمانی PK کم عارضه‌تر و شانس موفقیت بالاتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Deep Lamellar Keratoplasty and Penetrating Keratoplasty in Patients with Keratoconus: A Clinical Trial Study

نویسندگان [English]

 • Hassan Razmju 1
 • Majid Shams 2
 • Mohammad-Ali Abtahi 2
 • Seyed-Hossein Abtahi 3
1 Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Isfahan Medical Students Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: There are different surgical methods for the treatment of patients with keratoconus. The aim of this study was to compare deep lamellar keratoplasty (DLK) and penetrating keratoplasty (PK) methods.Methods: This clinical trial was performed between 2009 and 2011 on 30 Iranian patients. Subjects were recruited consecutively in Feiz hospital, Isfahan, Iran and were randomly entered two groups (each one including 15 cases) under the treatment of DLK or PK.Findings: Two groups (DLK vs. PK) were matched in age (29.4 ± 2.3 vs. 30.9 ± 4.1, P = 0.61) and sex (P = 0.23). Best-corrected visual acuity (BCVA) was decreased significantly in both groups and no difference was found between the decline level between the groups (P = 0.142). Also, regarding improvement of refractive problems, no difference was observed in decline of spherical equivalent (P = 0.533) and astigmatism (P = 0.791). Mean time of suture removal was significantly (P < 0.001) lower in DLK group (6.20 ± 2.11 months) versus PK group (10.93 ± 2.40 months). No complications were observed during both procedures. However, after PK, four cases complicated with endothelial rejection and one with graft failure. Also, after DLK, one case with interface neovascularization and another with stromal rejection were observed.Conclusion: Both methods are effective in reducing the refractive status of keratoconus patients and result in proper BCVA improvement. However, DLK seems to have more successfulness and fewer complications. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Deep lamellar keratoplasty
 • Penetrating keratoplasty
 • Keratoconus
 • Iran
 1. Graves B. "KERATOCONUS". Br J Ophthalmol 1925; 9(1): 45.
 2. Knapp A. Etiology and Treatment of Kerato-conus. Trans Am Ophthalmol Soc 1929; 27: 63-72.
 3. Ridley F. Contact Lenses in Treatment of Kerato-conus. Br J Ophthalmol 1995; 40(5): 295-304.
 4. Tuft SJ, Gregory WM, Davison CR. Bilateral penetrating keratoplasty for keratoconus. Ophthalmology 1995; 102(3): 462-8.
 5. Sugar A, Sugar J. Techniques in penetrating keratoplasty: a quarter century of development. Cornea 2000; 19(5): 603-10.
 6. Kanavi MR, Javadi MA, Sanagoo M. Indications for penetrating keratoplasty in Iran. Cornea 2007; 26(5): 561-3.
 7. Panda A, Bageshwar LM, Ray M, Singh JP, Kumar A. Deep lamellar keratoplasty versus penetrating keratoplasty for corneal lesions. Cornea 1999; 18(2): 172-5.
 8. Price FW, Price MO. Adult keratoplasty: has the prognosis improved in the last 25 years? Int Ophthalmol 2008; 28(3): 141-6.
 9. Shimmura S, Tsubota K. Deep lamellar keratoplasty. Am J Ophthalmol 2006; 141(2): 352-3.
 10. Anwar M, Teichmann KD. Deep lamellar keratoplasty: surgical techniques for anterior lamellar keratoplasty with and without baring of Descemet's membrane. Cornea 2002; 21(4): 374-83.
 11. Watson SL, Ramsay A, Dart JK, Bunce C, Craig E. Comparison of deep lamellar keratoplasty and penetrating keratoplasty in patients with keratoconus. Ophthalmology 2004; 111(9): 1676-82.
 12. Vabres B, Bosnjakowski M, Bekri L, Weber M, Pechereau A. Deep lamellar keratoplasty versus penetrating keratoplasty for keratoconus. J Fr Ophtalmol 2006; 29(4): 361-71. [In French].
 13. Roos RA, Jongen JC, van der Velde EA. Clinical course of patients with idiopathic Parkinson's disease. Mov Disord 1996; 11(3): 236-42.
 14. Funnell CL, Ball J, Noble BA. Comparative cohort study of the outcomes of deep lamellar keratoplasty and penetrating keratoplasty for keratoconus. Eye (Lond) 2006; 20(5): 527-32.
 15. Han DC, Mehta JS, Por YM, Htoon HM, Tan DT. Comparison of outcomes of lamellar keratoplasty and penetrating keratoplasty in keratoconus. Am J Ophthalmol 2009; 148(5):744-51.
 16. Fontana L, Parente G, Tassinari G. Clinical outcomes after deep anterior lamellar keratoplasty using the big-bubble technique in patients with keratoconus. Am J Ophthalmol 2007; 143(1): 117-24.