مقایسه‌ی تأثیر ماساژ توسط مادر و پرستار بر افزایش وزن نوزادان نارس 28 الی 34 هفته

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه کودکان، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه با معرفی سورفاکتانت، نوزادان نارس بیشتری زنده می‌مانند و توجه محققین به بهبود رشد و تکامل آن‌ها معطوف شده است. تأثیر ماساژ درمانی توسط پرستار بر روی وزن‌ گیری و معدنی شدن استخوان در نوزادان نارس در پژوهش‌های متعددی نشان داده شده است. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر ماساژ درمانی توسط مادر بر روی وزن گیری نوزادان نارس و مقایسه‌ی آن با ماساژ توسط پرسنل آموزش دیده بود.روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی 60 نوزاد نارس با سن بارداری 28 الی 34 هفته به صورت اتفاقی وارد یکی از سه گروه 20 نفره‌ی شاهد، ماساژ توسط مادر و ماساژ توسط پرستار شدند. ماساژ درمانی برای پنج روز متوالی و سه نوبت در روز انجام شد. طول مدت بستری، وزن گیری روزانه و میزان مایع دریافتی ثبت شد. داده‌های جمع‌آوری شده توسط نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های One way ANOVA و Kruskal-Wallis تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: افزایش وزن در گروه ماساژ توسط پرستار به طور معنی‌داری از دو گروه دیگر (شاهد و ماساژ توسط مادر) بیشتر بود. این افزایش در سه گروه به ترتیب 5/2 ± 5/6 و 5/1 ± 7/3 و 1 ± 6/4 درصد بود (001/0 = P). گروه ماساژ توسط مادر نیز به طور معنی‌داری از گروه شاهد افزایش وزن بیشتری داشت (05/0 > P). طول مدت بستری در بین گروه‌ها تفاوت معنی‌داری نداشت.نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی ما نشان داد که ماساژ درمانی نوزادان نارس با سن بارداری بالای 28 هفته، روشی ایمن برای افزایش وزن این نوزادان می‌باشد و مادران می‌توانند این روش را به وسیله‌ای مؤثر و کم هزینه تبدیل کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Massage Therapy by Mother or Nurse: Effect on Weight Gain in Premature Infants

نویسندگان [English]

 • Zohreh Badiee 1
 • Shiva Samsamshariat 2
 • Pegah Pourmorshed 3
1 Associate Professor, Department of Pediatrics, Child Health Promotion Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 General Physician, Facultiy of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Physician, Facultiy of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Today, with the introduction of surfactant the survival rate of preterm infants was increased significantly and the researchers are looking to improve growth and development of premature infants. The effects of massage therapy on weight gain and bone mineralization in preterm infants has been shown in numerous studies. The purpose of this study was to compare the effect of massage therapy on weight gain in preterm infants.Methods: Our randomized clinical trial has three groups: the infants who only received usual care, those who received massage by an expert nurse and those who received massage by their mothers. Massage therapy was conducted three times a day for five consecutive days. We recorded daily weight gain, the length of hospital stay and fluid intake. We used one way ANOVA and Kruskal-Wallis tests by SPSS software.Findings: The gestational age ranged between 28 to 34 weeks. At the end of the fifth day the group who were massaged by a nurse had significantly more weight gain (6.5 ± 2.5%) compared to two other groups (P < 0.001). The weight gain in the group who were massaged by their mother was 4.6 ± 1% and in the usual care group was 3.7 + 1.5% (P < 0.05). There was no significant difference in the length of hospital stay among groups. Conclusion: This study showed that a five days massage therapy was a safe procedure for stable preterm infants to facilitate weight gain. Mothers can use this effective and low cost method for weight gain in their preterm infants.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Premature infant
 • Massage Therapy
 1. White JL, Labarba RC. The effects of tactile and kinesthetic stimulation on neonatal development in the premature infant. Dev Psychobiol 1976; 9(6): 569-77.
 2. Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, Zitelli BJ, Davis HW. Nelson textbook of pediatrics. 18th ed. New York: Elsevier; 2007.
 3. Dieter JN, Field T, Hernandez-Reif M, Emory EK, Redzepi M. Stable preterm infants gain more weight and sleep less after five days of massage therapy. J Pediatr Psychol 2003; 28(6): 403-11.
 4. Mathai S, Fernandez A, Mondkar J, Kanbur W. Effects of tactile-kinesthetic stimulation in preterms: a controlled trial. Indian Pediatr 2001; 38(10): 1091-8.
 5. Acolet D, Modi N, Giannakoulopoulos X, Bond C, Weg W, Clow A, et al. Changes in plasma cortisol and catecholamine concentrations in response to massage in preterm infants. Arch Dis Child 1993; 68(1 Spec No): 29-31.
 6. Hack M, Flannery DJ, Schluchter M, Cartar L, Borawski E, Klein N. Outcomes in young adulthood for very-low-birth-weight infants. N Engl J Med 2002; 346(3): 149-57.
 7. Field TM, Schanberg SM, Scafidi F, Bauer CR, Vega-Lahr N, Garcia R, et al. Tactile/kinesthetic stimulation effects on preterm neonates. Pediatrics 1986; 77(5): 654-8.
 8. Harrison LL, Williams AK, Berbaum ML, Stem JT, Leeper J. Physiologic and behavioral effects of gentle human touch on preterm infants. Res Nurs Health 2000; 23(6): 435-46.
 9. Field T. Preterm infant massage therapy studies: an American approach. Semin Neonatol 2002; 7(6): 487-94.
 10. Ferber SG, Kuint J, Weller A, Feldman R, Dollberg S, Arbel E, et al. Massage therapy by mothers and trained professionals enhances weight gain in preterm infants. Early Hum Dev 2002; 67(1-2): 37-45.
 11. Massaro AN, Hammad TA, Jazzo B, Aly H. Massage with kinesthetic stimulation improves weight gain in preterm infants. J Perinatol 2009; 29(5): 352-7.
 12. Mendes EW, Procianoy RS. Massage therapy reduces hospital stay and occurrence of late-onset sepsis in very preterm neonates. J Perinatol 2008; 28(12): 815-20.
 13. Gonzalez AP, Vasquez-Mendoza G, Garcia-Vela A, Guzman-Ramirez A, Salazar-Torres M, Romero-Gutierrez G. Weight gain in preterm infants following parent-administered Vimala massage: a randomized controlled trial. Am J Perinatol 2009; 26(4): 247-52.
 14. McGehee LJ, Eckerman CO. The preterm infant as a social partner: Responsive but unreadable. Infant Behavior and Development 1983; 6(4): 461-70.
 15. Oehler JM. Examining the issue of tactile stimulation for preterm infants. Neonatal Netw 1985; 4(3):25-33.
 16. Harrison LL, Woods S. Early parental touch and preterm infants. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 1991; 20(4): 299-306.
 17. Danford DA, Miske S, Headley J, Nelson RM. Effects of routine care procedures on transcutaneous oxygen in neonates: a quantitative approach. Arch Dis Child 1983; 58(1): 20-3.
 18. Diego MA, Field T, Hernandez-Reif M. Preterm infant massage elicits consistent increase in vagal activity and gastric motility that are associated with greater weight gain. Acta Paediatr 2007; 96(11): 1588-91.
 19. Field T, Diego M, Hernandez-Reif, Dieter JN, Kumar AM, Schanberg S, et al. Insulin and insulinlike growth factor-1 increased in preterm neonatesfollowing massage therapy. J Dev Behav Pediatr 2008; 29(6):463-6.