مسمومیت با داروهای جدید ضد تشنج: یافته‌های بالینی و ارتباط آن‌ها با پیایند

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی، مرکز پژوهش‌های توکسیکولوژی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه داروسازی بالینی، مرکز پژوهش‌های توکسیکولوژی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مسمومیت‌های شایع پزشکی که در سال‌های اخیر بیشتر مشاهده می‌شود، مسمومیت با داروهای ضد تشنج جدید از قبیل لاموتریژین، سدیم والپرات، توپیرامات و گاباپنتین به تنهایی یا همراه با داروهای دیگر، است. این مطالعه با هدف بررسی مسمومیت با این داروها، علایم بالینی، مدت بستری و نیز بروز پیامد به دنبال این مسمومیت‌ها طراحی شد.روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود. نمونه‌گیری به روش آسان از بین مسمومین بستری در بخش مسمومین بیمارستان نور که با چهار داروی مذکور مسموم شده بودند، انجام شد. در این مطالعه نیاز به اینتوباسیون، اتصال به ونتیلاتور و پنومونی آسپیراسیون به عنوان پیامد در نظر گرفته شدند. داده‌های جمع‌آ‌وری شده، با استفاده از SPSS نسخه‌ی 17 و آزمون‌های Student-t، ANOVA و regression Logistic تجزیه تحلیل گردید.یافته‌ها: فراوانی مسمومیت با سدیم والپرات نسبت به لاموتریژین، توپیرامات و گاباپنتین بیشتر بود. میانگین سنی بیماران در مسمومیت با چهار دارو 74/9 ± 67/27 سال بود. فراوانی مسمومیت در گروه سنی 45-16 سال بیشتر از بقیه گروه‌های سنی بود. فراوانی مسمومیت با داروهای ضد تشنج بر حسب جنس اختلاف معنی‌داری نداشت (15/0P = ). در مسمومیت با سدیم والپرات پیامد با جنس، تشنج، علایم قلبی و علایم تنفسی ارتباط داشت؛ به طوری که این موارد پیامد را به سمت بدتر که همان پیدایش عارضه بود، سوق داد. یک مورد مرگ در مسمومیت با سدیم والپرات در جنس مرد اتفاق افتاد. در مسمومیت با لاموتریژین تشنج پیامد را به سمت عارضه سوق داد.نتیجه‌گیری: میانگین سنی بیماران 67/27 سال بود که شاید به دلیل استفاده‌ی بیشتر این داروها در گروه‌های سنی جوان‌تر می‌باشد.. در مورد سدیم والپرات و لاموتریژین  بهبودی با عارضه (نیاز به اینتوباسیون، اتصال به ونتیلاتور و پنومونی آسپیراسیون) با این دو دارو بیشتر بود که این امر می‌تواند با نیمه عمر داروها و اثری که داروها روی سیستم عصبی مرکزی و مرکز تنفسی دارند، ارتباط داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Poisoning with the New Anticonvulsant Drugs: Clinical Findings and the Outcome

نویسندگان [English]

 • Nastaran Eizadi-Mood 1
 • Hosnieh Naderi 2
 • Farzad Gheshlaghi 3
 • Ali Mohammad Sabzghabaee 4
 • Zahra Dana-Siadat 5
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, Isfahan Clinical Toxicology Research Center, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Pharmacotherapy, Isfahan Clinical Toxicology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Poisoning is one of the medical emergencies. Poisoning with new Anticonvulsant drugs such as lamotrigine, sodium valproate, topiramate and gabapentin has been observed alone or in combination with other drugs in the last few years. Therefore this study was performed regarding the poisoning with new anticonvulsant drugs with respect to demographic, clinical manifestations, length of hospital stay, outcome and correlation between the outcome and different variables.Methods: This study was a descriptive-analytical and cross-sectional study. Simple sampling method was performed in the Noor and AliAsghar Hospital on poisoning cases with new anticonvulsant drugs. Need to intubation, connected to ventilator and aspiration pneumonia were considered as outcome Statisticial analysis was done by SPSS17 using ANOVA, Student t-test and logistic regression.Findings: Poisoning with Sodium valproate was more common than Lamotrigine, Topiramate and Gabapentin. The Mean (SD) age of study population was 27.67 (9.74) years old. The most important prediciting factors in outcome incidence were sex (male), seizure, cardiovascular and respiratory symptoms in poisoning with Sodium valproate and seizure in poisoning with Lamotrigine. One death occurred in poisoning with Sodium valproate.  Conclusion: Average age of patient was about 27.67 years which may be due to the use of these drugs in the younger age groups. The higher length of hospital stay in patients with respiratory symptoms in Sodium valproate and Lamotrigine poisoning would be because of more complications (intubation, ventilation and aspiration penumonia) observed with these two drugs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Overdose
 • Sodium valproate
 • Lamotrigin
 • Topiramate
 • Gabapentin
 • Seizure
 • Loss of conscious-ness
 • Intubation
 • Ventilation
 1. Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, et al. Harrison's Principles of Internal Medicine. New York: McGraw-Hill; 2008.
 2. Ford M, Delaney KA, Ling L, Erickson T. Clinical Toxicology. Philadelphia: Saunders; 2000.
 3. Trevor A, Katzung B, Masters S. Katzung & Trevor's Pharmacology. 8th ed. New York: McGraw-Hill; 2007.
 4. Veerapandiyan A, Gallentine WB, Winchester SA, Baker J, Kansagra SM, Mikati MA. Oculogyric crises secondary to lamotrigine overdosage. Epilepsia 2011; 52(3): e4-e6.
 5. Close BR, Banks CJ. Seizures secondary to lamotrigine toxicity in a two-year-old. Ann Pharmacother 2010; 44(6): 1112-5.
 6. Brandt C, Elsner H, Furatsch N, Hoppe M, Nieder E, Rambeck B, et al. Topiramate overdose: a case report of a patient with extremely high topiramate serum concentrations and nonconvulsive status epilepticus. Epilepsia 2010; 51(6): 1090-3.
 7. Rupasinghe J, Jasinarachchi M. Progressive encephalopathy with cerebral oedema and infarctions associated with valproate and diazepam overdose. J Clin Neurosci 2011; 18(5): 710-1.
 8. Wisniewski M, Lukasik-Glebocka M, Anand JS. Acute topiramate overdose--clinical manifestations. Clin Toxicol (Phila) 2009; 47(4): 317-20.
 9. Taylor P, Morin R, Parker K, Cohn D, Wang W. Different Age Groups, Different Recessions. Pew Research Center's, Social and Demographic Trends Project; 2009.
 10. Hassanian-Moghaddam H, Zarei MR, Kargar M, Sarjami S, Rasouli MR. Factors associated with nonbenzodiazepine antiepileptic drug intoxication: analysis of 9,809 registered cases of drug poisoning. Epilepsia 2010; 51(6): 979-83.
 11. Nixon AC, Doak MW, Crozier H, Crooks DP, Waring WS. Patterns of antiepileptic drug overdose differ between men and women: admissions to the Edinburgh Poisons Unit, 2000-2007. QJM 2009; 102(1): 51-6.
 12. Bernardes SS, Turini CA, Matsuo T. [Profile of suicide attempts using intentional overdose with medicines, treated by a poison control center in Parana State, Brazil]. Cad Saude Publica 2010; 26(7): 1366-72.
 13. Dehpour AR, Shafie A, Haji Rahim Khan S, Khosrogorji F, ortazavi N, Mehregan. A comprehensive Handbook of Drug Information. Tehran: Teimourzade; 2006.
 14. Auinger K, Muller V, Rudiger A, Maggiorini M. Valproic acid intoxication imitating brain death. Am J Emerg Med 2009; 27(9): 1177-6.