ارتباط کم کاری تیرویید با کمبود آهن محیطی در استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه ژئومورفولوژی- هیدرولوژی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه جغرافی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 متخصص پزشکی اجتماعی، پژوهشگر، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه برنامه ریزی روستایی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

5 کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی صفهان، اصفهان، ایران

6 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کم کاری‌ تیرویید از بیماری‌های شایع غدد است و هر دو شکل کم کاری شدید و کم کاری خفیف اثرات متعدد و گوناگونی بر ارگان‌ها‌ی بدن دارند. کم کاری‌ تیرویید قابل درمان است و می‌توان از پیشرفت عوارض بیماری جلوگیری کرد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط شیوع کم کاری تیرویید نوزادان با کمبود پراکندگی آهن در استان اصفهان، به منظور شناخت نواحی خطر و اقدامات مؤثر، جهت پیش‌گیری از بروی این بیماری در نوزادان در استان اصفهان بود.روش‌ها: در این پژوهش توصیفی، آمار ثبت شده‌ی نوزادان متولد شده با کم کاری تیرویید طی سال‌های 88-1386 از مرکز بهداشت استان تهیه شد و نقشه‌ی توزیع فضایی بیماری بر اساس اطلاعات ترسیم گردید. نقشه‌‌ی توزیع جغرافیایی آهن نیز در استان اصفهان تهیه و فراوانی میزان آهن در نقاط مختلف استان مشخص و سپس رابطه‌ی بین کمبود عنصر آهن در برخی نقاط استان و بیماری کم کاری تیرویید بررسی شد.یافته‌ها: توزیع فضایی کم کاری تیروییدی در نوزادان در دو شهرستان اصفهان با 954/0 و سمیرم با 186/0 در هر 10000 نوزاد بود. با مقایسه‌ی‌ نقشه‌ی توزیع فضایی هیپوتیرییدی با نقشه‌‌ی توزیع فضایی آهن نتایج قابل توجهی به دست آمد که حاکی از اثر کمبود آهن در دو شهرستان اصفهان و سمیرم بر شیوع هیپوتیروییدی در نوزادان بود.نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشانگر تأثیر کمبود آهن منطقه بر فراوانی کم کاری تیرویید در نوزادان دو شهرستان اصفهان و سمیرم بود. نوزادان و زنان در سنین باروری به ویژه زنان باردار بیشتر در معرض کم خونی فقر آهن قرار دارند و این مسأله کم کاری تیرویید در نوزادان را تبیین می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scrutiny Relationship between Distributions of Hypothyroidism with Environmental Iron Deficiency in Isfahan Province, Iran

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Rashidi 1
 • Mohammad Hossein Rameshat 2
 • Reza Rouzbahani 3
 • Majid Ghias 4
 • Naghmeh Sadat Dehdashti 5
 • Parinaz Poursafa 6
1 Department of Geomorphology- Hydrology, School of Literature and Humanities, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Geography, School of Literature and Humanities, The University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Department of Community Medicine, Researcher, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 PhD Student, Department of Rural Planning, School of Literature and Humanities, The University of Isfahan, Isfahan, Iran
5 BSc, Department of Health Treatment Services Management, Vice Chancellour of Treatment, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Environment Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Hypothyroidism is one of the most common endocrine diseases and both mild and severe forms of this disease can affect multiple body organs.Hypothyroidism is a treatable disease and we can prevent the progression of its complications. This study was done to evaluate the relation between the prevalence of neonatal hypothyroidism and the distribution of iron deficiency in Isfahan province, Iran, in order to identify risk areas in Isfahan province, Iran to prevent neonatal hypothyroidism.Methods: In this descriptive study, the recorded data of the prevalence of hypothyroidism in newborns in Isfahan province, Iran during the years 2007-2009 were obtained from the Isfahan Province Health Center and the spatial distribution map of disease was plotted based on the data. The spatial distribution map of the iron in Isfahan province was drawn and the areas with iron deficiency were determined. Then the relationship between iron deficiency and hypothyroidism maps was investigated.Findings: The highest prevalence of hypothyroidism in neonates in Isfahan province was seen in Isfahan city with 0.954, and Semirom with 0.186 neonate in every 10000 neonate. By comparing the spatial distribution maps of hypothyroidism and iron distribution a relation obtained between these maps.Conclusion: The results reflect the impact of iron deficiency on the prevalence of hypothyroidism in neonates in Isfahan and Semirom. Women in childbearing age, pregnant women and infants are more susceptible to iron deficiency anemia, and this will explain hypothyroidism in infants.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hypothyroidism
 • Isfahan
 • Iron
 • Spatial distribution
 • Neonates
 1. Meade MS, Earickson RJ. Medical Geography. 2nd ed. The Guilford Press; 2000.
 2. Schaerstorm A. Pathogenic Paths? A Time Geographical Approach in Medical Geography. Lund: Lund University Press; 1996.
 3. Selinus OE. Essentials of Medical Geology: Impacts of the Natural Environment on Public Health. London: Academic Press; 2005.
 4. Monkhouse FJ. A Dictionary of Geography. 2nd ed. Southampton: Edward Arnold; 1972.
 5. Samuels MH. Subclinical thyroid disease in the elderly. Thyroid 1998; 8(9): 803-13.
 6. Adib A. Elegance of Isfahan. Isfahan: Sadaf Publisher; 2010.
 7. Organization Mining Industries and Mines, Maps Affairs.
 8. Center for Cancer Statistics. Isfahan: Isfahan Health Center; 2009.
 9. Davies TF, Pathogenesis of Hashimoto's thyroiditis (chronic autoimmune thyroiditis) [Online ]. 2011 May [cited 2009 Jan 26]; Available from:
 10. URL:http://www.uptodate.com/contents/pathogenesis-of-hashimotos-thyroiditis-chronic-auto-immune-thyroiditis. Up To Date.
 11. Jamerron JJ, Weetman AD. Disorders of the thyroid gland. In: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jamson JL, et al., editors. Harrisons Principles of Internal Medicine. 15th ed. Mc Graw Hil; 2001. p. 2067.
 12. Martin I. Clinical manifestation of hypothyroidism [Online ]. 2011 May [cited 2010 Jun 16]; Available from:
 13. URL:http://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-of-hypothyroidism.
 14. Smith E, Naidu R, Alston AM. Arsenic in the Soil Environment: A review. Adv Agron 2011; 64: 149-95.
 15. Silva JE. Pituitary-thyroid relationships in hypothyroidism. Baillieres Clin Endocrinol Metab 1988; 2(3): 541-65.
 16. Crooks J, Murray IP, Wayne EJ. Statistical methods applied to the clinical diagnosis of thyrotoxicosis. Q J Med 1959; 28(110): 211-34.
 17. Dillmann WH. The thyroid. In: Goldman L, Ausiello D, editors. Cecil Textbook of Medicine. 22nd ed. Saunders; 2003. p. 1241-2.