عوامل پیش‌گویی کننده در موفقیت باریم انما جهت جا اندازی انواژیناسیون در کودکان مبتلا به این بیماری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: انواژیناسیون به معنای فرو رفتن قسمتی از روده به داخل قسمتی دیگر می‌باشد. در صورتی که تشخیص و درمان انواژیناسیون به موقع صورت گیرد می‌توان عوارض و میزان مرگ و میر ناشی از آن را کاهش داد. این مطالعه جهت بررسی معیارهای رادیولوژی بالینی و آزمایشگاهی قابل استفاده برای شناسایی بیمارانی که با باریم انما قابل درمان نیستند، انجام شد. روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی بود که بر روی کودکانی که از سال 1388 لغایت 1389 با تشخیص انواژیناسیون به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان مراجعه کرده بودند، انجام شد. حجم نمونه 45 نفر محاسبه شد. اطلاعات مربوط به سن، جنس، مدت شروع علایم، تب، یافته‌های آزمایشگاهی شامل تعداد گلبول سفید، وجود خون در مدفوع و مایع آزاد در سونوگرافی و موفقیت یا عدم موفقیت جا اندازی با باریم انما برای کلیه‌ی کودکان مورد مطالعه جمع‌آوری شد. اطلاعات به دست آمده بر اساس آزمون‌های آماری Student-t و 2χ آنالیز گردید.یافته‌ها: در بیماران مبتلا به انواژیناسیون وجود مایع آزاد در سونوگرافی و خون در مدفوع احتمال موفقیت باریم انما را کاهش می‌داد. بین وجود لکوسیتوز، تب، جنس و زمان شروع علایم با موفقیت باریم انما ارتباط معنی‌داری وجود نداشت.نتیجه‌گیری: با توجه به این که وجود مایع آزاد در سونوگرافی و وجود خون در مدفوع موفقیت باریم انما در جا اندازی انواژیناسیون را کاهش داد، توصیه می‌شود که در صورت موفقیت‌آمیز نبودن باریم انما در بیمارانی که مدفوع خونی و مایع آزاد در سونوگرافی دارند تلاش مجددی برای جا اندازی با باریم انجام نشود و این بیماران کاندید انجام عمل جراحی شوند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Factors of Reducibility of Invagination with Barium Enema in Children

نویسندگان [English]

 • Pezhman Farshidmehr 1
 • Masoud Nazem 2
 • Mehrdad Hosseinpour 3
1 Resident, Department of General Surgery, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of General Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of General Surgery, School of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
چکیده [English]

Background: Intussusception is the telescoping of one portion of the intestine in to another. The appropriate treatment can reduce the complication, mortality and morbities. The first line of non surgical treatment is contrast enema. This study was done to identification the clinical and laboratory predictors of successof barium enema.Methods: This was a cross-sectional study that considered all the children with intussusceptions, who were refered in 2009 and 2010 to Alzahra hospital, Iran. All of the needed information including age, sex, fever, leukocytosis, free fluid in sonography, time of symptom appearance and positive bloody stool was recorded in a questionnaire. Then we committed Barium enema for all of them, and evaluate the relationship between the success of barium enema with gathered data by chi square and Student t-test.Findings: In this study we evaluated 45 children with intussusceptions. In 18 subjects the barium enema treatment was success. The results of this study showed a significant correlation between positive blood stool and free fluid in sonography with unsuccessful of barium enema treatment. Conclusion: According to our results in children with bloody stool or free fluid in sonography we recommend only one time barium enema. If the treatment is unsuccessful, it is better to advise patients for open surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intussusception
 • Reducibility
 • Barium enema
 • Leukocytosis
 1. Fallat ME. Intussusception. In: Ashcraft KW, Colcombani GW, Murphy JP, editors. Pediatric Surgery. 4th ed. New York: Elsevier; 2005. p. 533-42.
 2. Oldham KT, Colombani PM, Foglia RP, Skinner MA. Principles and Practice of Pediatric Surgery. 2th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004. p. 1297-1305
 3. King L, Pediatrics, Intussusception. Department of Emergency Medicine children's Health care of Atlanta at Scottish Rit. 2006; 30 (6): 364-7.
 4. Wolfsan P, About Intussusception. [Online]. 2004 [cited 2004 Jan]; Available from: URL: http://kidshealth.org/parent/system/surgical/intussusception.html.
 5. Lee BE, Robinson JL. Is Intussusception an Urgent Problem [Online] 2004 [cited 2004 Jun]; Available from URL:
 6. http://www.medicinenet.com/intussusception/page2.htm.
 7. Seuba WW. Intussusception. In: Kaiser LR, Pearce WH, editors. ACS Surgery: Principles & Practice.Chicago: WebMD Professional; 2007.
 8. p. 186.
 9. Brunicardi F. Intussusception section of Pediatric surgery. In: Brunicardi F, Anderson D, Billiar T, Dunn D, Hunter J, Matthews J, et al., editors. Schwartz's Principles of Surgery. 9th ed. New York: McGraw-Hill; 2009. p. 1433-4.
 10. Rafiee M, Aslanabadi S, Daghighi M. Diagnos and treatment of intussusception in infant and children in Tabriz children hospital from 1998-2000. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences & Health 2004; 63: 20-3.
 11. Lim HK, Bae SH, Lee KH, Seo GS, Yoon GS. Assessment of reducibility of ileocolic intus-susception in children: usefulness of color Doppler sonography. Radiology 1994; 191(3): 781-5.
 12. Apgar B. Relationship of fluid and intussusception reducibility. American Family Physician 1999; 29(1): 164-8.
 13. Kooranloo J, Khalifi Monfared M, Rezaie M. Evaluation of children with lntussusception in Ayatollah Taleghani and Mofid center from 1991-2001. Pejoohandeh 2003; 8(2): 9-15.
 14. Wikipedia, Intussusception (Medical Disorder) [Online] 2004 [cited 2004 Mar]; Available from: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Intussusception_%28medical_disorder%29.
 15. Krishnakumar, Hameed S, Umamaheshwari. Ultrasound guided hydrostatic reduction in the management of intussusception. Indian J Pediatr 2006; 73(3): 217-20.
 16. Sarin YK, Rao JS, Stephan E. Ultrasound guided water enema of hydrostatic reduction of childhood intussusception. Indian Journal Radiology Image 1999; 9(2): 59-63.