عوامل دموگرافیک، طول مدت بستری، هزینه‌ی بستری و علت مرگ در بیماران مسموم با آمفتامین‌ها و مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه پزشکی قانونی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دستیار، گروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مسمومیت‌ها یکی از اورژانس‌های پزشکی می‌باشند و در بین علل شایع مرگ در جهان، از علل مهم و رو به افزایش مرگ و میر محسوب می‌شوند. در سـال‌های اخیر، شیوع مسمومیت با مواد مخدر و مواد روان‌گردان از جمله آمفتامین‌ها به خصوص در میان افراد جوان رو به افزایش است. پیش‌گیری و درمان به موقع این مسمومیت‌ها می‌تواند به میزان قابل توجهی از آمار مرگ و میر در جهان بکاهد.روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی و آینده نگر بود. روش نمونه‌گیری به صورت سرشماری از مسمومین با مواد مخدر یا مواد روان‌گردان به تنهایی و یا توأم بود.یافته‌ها: در مدت 6 ماه، از کل مسمومین مراجعه کننده به بخش مسمومین که 2325 نفر بودند، 542 نفر (3/23 درصد) مصرف کننده‌ی مواد مخدر، روان‌گردان و یا مصرف کننده‌ی توأم این مواد بودند. به عبارت دیگر، مصرف کننده‌ی مواد مخدر (419 نفر)، روان‌گردان (98 نفر) و یا مصرف کننده‌ی توأم این مواد (25 نفر) بودند. میانگین سنی در سه گروه مورد مطالعه با یکدیگر اختلاف معنی‌داری نداشت. در هر سه گروه فراوانی مردان بیشتر از زنان بود، اما فراوانی مردان در گروهی که مصرف توأم مواد داشتند از دو گروه دیگر بالاتر بود. مواد مخدر بیشتر به صورت خوراکی، مواد روان‌گردان استنشاقی و مصرف توأم مواد بیشتر به صورت ترکیبی از روش‌ها به کار برده شده بود. در هر سه گروه، بیشترین نحوه‌ی مصرف به صورت عمدی بود. علایم حیاتی بدو ورود بیماران در سه گروه در محدوده‌ی طبیعی بود، اما در مواد روان‌گردان میانگین ضربان قلب، دمای بدن، تعداد تنفس و فشار خون، مختصری بالاتر از مواد مخدر بود. توزیع فراوانی پیایند بر اساس نوع ماده‌ی مصرفی اختلاف معنی‌داری نداشت و در مجموع 4 نفر فوت کردند. میانگین سنی در گروهی که دچار مرگ و میر شدند از افرادی که زنده ماندند، به طور معنی‌داری بالاتر بود. سه گروه از لحاظ مدت و هزینه‌ی بستری، اختلاف معنی‌داری نداشتند.نتیجه‌گیری: مواد مخدر و روان‌گردان درصد بالایی از علل مسمومیت را به خود اختصاص دادند که در این میان مسمومیت مواد مخدر بیشتر از روان‌گردان‌ها بود. مردان جوان بیشترین مسمومین به دنبال مصرف این مواد بودند. این مسأله بر ضرورت توجه بیشتر به روش‌های کنترل و پیش‌گیری از دسترسی و مصرف این مواد توسط مردان جوان، تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Demographic Factors, Duration of Hospitalization, Costs of Hospitalization, and Cause of Death in Patients Intoxicated with Amphetamines and Opioids

نویسندگان [English]

 • Nastaran Izadi-Mood 1
 • Nirvana Tavahen 2
 • Gholam Reza Masoumi 1
 • Farzad Gheshlaghi 1
 • Zahra Dana Siadat 3
 • Mehrdad Setareh 4
 • Mohammad Reza Yazdani Ardestani 5
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assisstant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Legal Medicine , School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Resident, Department of Infectious Diseases, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Poisoning is one of the most important medical emergencies. In recent years, prevalence of poisoning with opioids and stimulants, such as amphetamines, especially among young people is rising. In this study we investigated demographic factors, duration of hospitalization, costs of hospitalization, and cause of death in patients intoxicated with amphetamines and opioids.Methods: This study was a prospective descriptive– analysis study. The sampeling was census of patients intoxicated with amphetamines and opioids alone or combined, who reffered to toxicology ward of Aliasghar hospital, Iran.Findings: During 6 months, among 2325 patients who referred to toxicology ward, 542 patients (23.3%) consumed amphetamines (98 patients used opioids, 419 patients used amphetamines, and 25 patients used both of them). The mean age of patients in three groups was not significantly different. Most patients were male in all three groups. The most route of consumption was orally in opioid group (74.5%) and inhalation in amphetamine group (42.9%). The most cause of poisoning was intentional. Vital signs in the admission time in the three groups were normal, but in the amphetamine group, the average of heart rate, body temperature, respiratory rate and blood pressure was slightly higher than opioid group. 4 patients were died totally and the outcome was not significantly different between groups.The mean age of died patients was sigmificantly higher than two alive patients. The duration of hospitalization was higher in patients who died.Conclusion: According to our results intoxication with amphetamines and opioids was seen in young men more than other groups. Therefor control and prevention of consumption of opioids or amphetamines in this this group is an important way to reduce this kind of intoxication.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intoxication
 • Opioids
 • Amphetamines
 • Mortality
 1. Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, et al. Harrison's Principles of Internal Medicine. 17th ed. New York: McGraw-Hill; 2008.
 2. Sharafi E. Study of Fatal Poisonings in the Ali Asghar Hospital, Isfahan [MD Thesis]. Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences; 2003.
 3. Coolen P, Best S, Lima A, Sabel J, Paulozz L. Overdose deaths involving prescription opioids among Medicaid enrollees - Washington, 2004-2007. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2009; 58(42): 1171-5.
 4. Clausen T, Waal H, Thoresen M, Gossop M. Mortality among opiate users: opioid maintenance therapy, age and causes of death. Addiction 2009; 104(8): 1356-62.
 5. Webster LR, Cochella S, Dasgupta N, Fakata KL, Fine PG, Fishman SM, et al. An analysis of the root causes for opioid-related overdose deaths in the United States. Pain Med 2011; 12(Suppl 2): S26-S35.
 6. Montazeri K, Khalili Gh, Saghaei M, Eizadi N, Heidari M. General Principles of Care in Toxicology and Emergency Medicine. Isfahan: Isfahan University of Medical Scinces Publications; 2003. p. 261-89.
 7. Hamdieh M, Matlabi N, Asheri H. Study of prevalence of stimulant drugs, alcohol and amphetamine use in adolescents and young people aged 15-35 years old in Tehran. Journal of Faculty Medicine of Shahid Beheheshti University of Medical Sciences 2008; 32(4): 315-9.
 8. Montoya ID, McCann DJ. Drugs of abuse: management of intoxication and antidotes. EXS 2010; 100: 519-41.
 9. Ziaaddini H, Ziaaddini MR. The Household Survey of Drug Abuse in Kerman, Iran. Journal of Applied Sciences 2005; 5(2): 380-2.
 10. Zarrabi H, Najafi K, Kafi M, Shirazi M. Substance use among students of Guilan University of Medical Sciences in Iran in 2005-2006. Acta Medica Iranica 2009; 47(6): 473-8.
 11. Enteen L, Bauer J, McLean R, Wheeler E, Huriaux E, Kral AH, et al. Overdose prevention and naloxone prescription for opioid users in San Francisco. J Urban Health 2010; 87(6): 931-41.
 12. Peltzer K, Ramlagan S, Johnson BD, Phaswana-Mafuya N. Illicit drug use and treatment in South Africa: a review. Subst Use Misuse 2010; 45(13): 2221-43.
 13. Degenhardt L, Day C, Conroy E, Gilmour S. Examining links between cocaine use and street-based sex work in New South Wales, Australia. J Sex Res 2006; 43(2): 107-14.
 14. Edlund MJ, Martin BC, Fan MY, Devries A, Braden JB, Sullivan MD. Risks for opioid abuse and dependence among recipients of chronic opioid therapy: results from the TROUP study. Drug Alcohol Depend 2010; 112(1-2): 90-8.
 15. Barooni S, hrdad R, bari E. A survey of Ecstasy use among 15-25 year-olds in five areas of Tehran. Tehran University Medical Journal 2008; 65(11): 49-54.
 16. Wunsch MJ, Nakamoto K, Behonick G, Massello W. Opioid deaths in rural Virginia: a description of the high prevalence of accidental fatalities involving prescribed medications. Am J Addict 2009; 18(1): 5-14.
 17. Najjari F, Afshar M. Reports of Fatal Poisoning which Referred to Forensics. Tehran: Legal Medicine Organization; 2004. p. 309-18.
 18. Paulozzi LJ, Ryan GW. Opioid analgesics and rates of fatal drug poisoning in the United States. Am J Prev Med 2006; 31(6): 506-11.
 19. Scott G, Thomas SD, Pollack HA, Ray B. Observed patterns of illicit opiate overdose deaths in Chicago, 1999-2003. J Urban Health 2007; 84(2): 292-306.
 20. Khorvash F, Fasihi Dastjerdi M, Zarefar S, Izadi M, onaidi Jafari N. Infectious complications and mortality due to norgesic in comparison with other injecting narcotics. Journal of Military Medicine 2006; 8(2): 149-54.
 21. Bohnert AS, Fudalej S, Ilgen MA. Increasing poisoning mortality rates in the United States, 1999-2006. Public Health Rep 2010; 125(4): 542-7.