مقایسه‌ی تأثیر اعمال فشار مثبت مداوم راه هوایی با دو روش متفاوت در درمان نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه کودکان، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار فوق تخصصی نوزادان، گروه کودکان، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت کودکان، دانشکده پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: انواع مختلف دستگاه‌های تولید فشار مثبت راه هوایی (Continuous positive airway pressure یا CPAP) در درمان سندرم دیسترس تنفسی نوزادان به کار می‌رود که برای هر یک از آن‌ها بر اساس مکانیسم تولید فشار ویژگی‌ها ومزیت‌هایی مطرح شده است. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی تأثیر کاربرد CPAP با دو دستگاه  Bubble CPAPو Medijet CPAP همراه با تزریق سورفاکتانت در ساعات اولیه‌ی تولد در درمان این سندرم بود.روش‌ها: 44 نوزاد با سن حاملگی 29 تا 7/6 33 هفته با علایم بالینی سندرم دیسترس تنفسی که نیاز به اکسیژن با غلظت بیش از 21 درصد داشتند به صورت تصادفی در دو گروه دریافت Bubble CPAP و Medijet CPAP قرار گرفتند. در صورتی که ظرف 30 تا 60 دقیقه‌ی اول تولد با CPAP معادل 8 سانتی‌متر آب، برای حفظ مقادیر O2 در محدوده‌ی مورد نظر به FIO2 بیشتر از 40 درصد نیاز بود، سورفاکتانت تزریق شد و نوزاد دوباره روی CPAP قرار می‌گرفت. با ادامه‌ی نیاز به درمان با CPAP و FIO2 بیشتر از 30 درصد دو دوز دیگر سورفاکتانت در فواصل زمانی 12 ساعت تجویز شد. در صورت بروز علایم بالینی یا آزمایشگاهی دیسترس تنفسی نوزاد تحت تهویه‌ی مکانیکی قرار گرفت. سیر بالینی و عوارض بیماری در دو گروه با هم مقایسه شد.یافته‌ها: مدت زمان درمان با CPAP و دریافت اکسیژن (بر حسب ساعت) در گروه Bubble CPAP با گروهMedijet CPAP تفاوت معنی‌داری نداشت (به ترتیب 7/25 ± 47 در برابر 4/22 ± 7/46 با 874/0= P و 9/191 ± 7/158 در برابر 9/165 ± 144 با 702/0 = P). همچنین بین دو گروه از نظر نیاز به تهویه‌ی مکانیکی و دوز دوم و سوم سورفاکتانت و بروز بیماری مزمن ریوی و پنوموتوراکس تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.نتیجه‌گیری: با در نظر گرفتن تعداد اندک مطالعات کارآزمایی بالینی موجود و نتایج آن‌ها برای اثبات تأثیر یکسان کاربرد دو روش Bubble CPAP و Medijet CPAP همزمان با تزریق سورفاکتانت در درمان سندرم دیسترس تنفسی نوزادان و بروز عوارض، مطالعات بزرگ دیگری باید انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare the Effects of Continuous Positive Airway Pressure with Two Different Methods to Treat Premature Infants with Respiratory Distress Syndrome

نویسندگان [English]

 • Majid Mohammadizadeh 1
 • Ali Reza Asadi 2
 • Ali Reza Sadeghnia 1
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, Child Health Promotion Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident of Neonatology, Department of Pediatrics, Child Health Promotion Research Center, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Various continuous positive airway pressure (CPAP) devices have been used in treatment of neonates with respiratory distress syndrome (RDS). This study was designed to compare the efficacy of bubble CPAP versus medijet CPAP, used along with surfactant, to treat RDS during the first hours of life.Methods: Eighty-eight neonates with gestational age between 29 to 336/7 weeks who had clinical manifestations of RDS and required FIO2 > 21% were randomly assigned to receive either bubble CPAP or medijet CPAP (44 in each group). During the first 30 to 60 minutes of life, if CPAP rises to 8 cm H2O and FIO2 requirement exceeds 40%, surfactant was administered via endotracheal tube. The procedure was repeated twice more at 12 hour intervals, if CPAP treatment had to be continued with FIO2 > 30%. Mechanical ventilation was considered in the presence of clinical or laboratory evidence of respiratory failure. Duration of CPAP treatment and oxygen therapy, need for second and third doses of surfactant and mechanical ventilation, and the occurrence of chronic lung disease (CLD) and pneumothorax were compared between groups.Findings: There was no significant difference in the duration of CPAP treatment and oxygen therapy between bubble CPAP and medijet CPAP groups (47 ± 25.7 vs. 46.7 ± 22.4 [P = 0.874] and 158.7 ± 191.9 vs. 144 ± 165.9 [P = 0.702], respectively). The need for second and third doses of surfactant and mechanical ventilation, and the occurrence of CLD and pneumothorax were not significantly different between groups (P was 1, 0.361, 1, 0.72 and 1, respectively).  Conclusion: Considering the limited available data, it is highly recommended to evaluate the similar efficacy of bubble CPAP and medijet CPAP in treatment of RDS, along with the use of surfactant, in other large clinical trials. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Respiratory distress syndrome
 • Neonates
 • Bubble CPAP
 • Medijet CPAP
 1. Rojas MA, Lozano JM, Rojas MX, Laughon M, Bose CL, Rondon MA, et al. Very early surfactant without mandatory ventilation in premature infants treated with early continuous positive airway pressure: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics 2009; 123(1): 137-42
 2. Lipsten E, Aghai ZH, Pyson KH, Saslow JG, Nakhla T, Long J, et al. Work of breathing during nasal continuous positive airway pressure in preterm infants: A comparison of bubble vs variable-flow devices. J Perinatol 2005; 25(7): 453-8.
 3. Ho JJ, Henderson-Smart DJ, Davis PG. Early versus delayed initiation of continuous distending pressure for respiratory distress syndrome in preterm infants. Cochrane DatabseSyst Rev. 2002; (2): CD002975.
 4. Engle WA, Committee on Fetus and Newborn. Pediatrics 2008; 121(2): 419-32.
 5. Campbell DM, Shah PS, Shah V, Kelly EN. Nasal continuous positive airway pressure from high flow nasal cannula versus Infant Flow for preterm infants. J Perinator 2006; 26(9): 546-9
 6. Stevens TP, Blennow M, Myers EH, Soll R. Early surfactant administration with brief ventilation vs. selective surfactant and continued mechanical ventilation for preterm infants with or at risk for respiratory distress syndrome. Cochrane Database Syst Review. 2007; 17(4): CD003063.
 7. Bohlin K, Jonsson B, Gustafsson A, Blennow M. Continuous positive airway pressure and surfactant. Neonatology 2008; 93(4): 309-15.
 8. Smith J. Non-invasive breathing assistance for newborn infants with respiratory distress. South African Journal of Child Health 2008; 2(4): 140
 9. Mahmoud RA, Roehr CC, Schmalisch G. Current methods of non-invasive ventilator support for neonates. Pediatr Respir Rev 2011; 12(3): 196-205.
 10. Stefanescu BM, Murphy WP, Hansell BJ, Fuloria M, Morgan TM, Aschner MM. A randomized controlled trial comparing two different continuous positive airway pressure systems for the successful extubation of extremely low birth weight infants. Pediatrics 2003; 112(5): 1031-38.
 11. Pandit PB, Courtney SE, Pyon KH, Saslow JG, Habib RH. Work of breathing during constant- and variable – flow nasal continuous positive airway pressure in preterm infants. Pediatrics. 2001; 108(3): 682-5.
 12. Ahluwalia JS, White Dk, Morley CJ. Infant Flow Driver or single prong nasal continuous positive airway pressure: short-term physiological effects. ActaPaediatr 1998; 87(3): 325-7.
 13. Mazella M, Bellini C, Calevo MG, Campone F, Massocco D, Mezzano P, et al. A randomized control study comparing the Infant Flow Driver with nasal continuous positive airway pressure in preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2001; 85(2): F86-90.
 14. Gupta S, Sinha SK, Tin W, Donn SM. A randomized controlled trial of post-extubation bubble continuous positive airway pressure versus Infant Flow Driver continuous positive airway pressure in preterm infants with respiratory distress syndrome. J Pediatr 2009; 154(5): 645-50.
 15. Wald M, Kribs A, Jeitler V, Lirsch D, Pollak A, Kirchner L. Variety of expiratory resistance between different continuous positive airway pressure devices for preterm infants. Artif Organs 2011; 35(1): 22-8.
 16. Pillow JJ, Hillman N, Moss TJM, Polglase G, Bold G, Beaumont C, et al. Bubble continuous positive airway pressure enhances lung volume and gas exchange in preterm lambs. Am J Respire Crit Care Med 2007; 176(1): 63-9.
 17. Lee KS, Dunn MS, Fenwick M, Shennan AT. A comparison of underwater bubble continuous positive airway pressure with ventilator-derived continuous positive airway pressure in premature neonates ready for extubation. Biol Neonate 1998; 73(2): 69-75.
 18. Pillow JJ, Travadi JN. Bubble CPAP: Is the noise important? An In Vitro study. Pediatr Res 2005; 57(6): 826-830.
 19. Kahn DJ, Courtney SE, Steele AM, Habib RH. Unpredictability of delivered bubble nasal continuous positive airway pressure: Role of bias flow magnitude and nares-prong airleaks. Pediatr Res 2007; 62(3): 343-7.
 20. Morley CJ, Lau R, De Paoli A, Davis PG. Nasal Continuous positive airway pressure: Does bubbling improve gas exchange? Arch Dis child Fetal Neonatal Ed 2005; 90(4): F343-4.
 21. Deo Paoli AG, Davis PG, Faber B, Morley CS. Devices and pressure sources for administration of nasal continuous positive airway pressure (NCPAP) in preterm neonates. Cochrane Database Syst Rev 2008; 23(1): CD002977.
 22. Bohlin K, Gudmundsdottir T, Katz-salamon M, Jonsson B, Blennow M. Implementation of surfactant treatment during continuous positive airway pressure. J Perinatol 2007; 27(7): 422-7.
 23. Wiswell TE, Srinivasan L. Continuous positive airway pressure. In: Goldsmith JP, Karotkin EH. Assited Ventilation of the Neonate. 4th ed. Philadelphia: Saunders; 2003. p. 127-47.
 24. Khalaf MN, Brodsky N, Hurley J, Bhandari V. A prospective randomized, controlled trial comparing synchronized nasal intermittent positive pressure ventilation versus nasal continuous positive airway pressure as modes of extubation. Pediatrics 2001; 108(1): 13-7.
 25. Deorari A, Kumar P, Murki S. Workbook on CPAP Science, Evidence and Practice. New Delhi: All India Institue of Medical Sciences and Ghandigarh: Post Graduate Institue of Medical Education Research; 2010. p. 6-9.
دوره 29، شماره 146 - شماره پیاپی 146
مرداد و شهریور 1390
صفحه 901-911
 • تاریخ دریافت: 17 تیر 1390
 • تاریخ بازنگری: 30 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401