میزان اثر عمق بیهوشی بر بروز و شدت رفلکس چشمی- قلبی در جراحی استرابیسم در کودکان و نوجوانان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: از جمله مشکلات حین بیهوشی در عمل جراحی چشم بروز رفلکس چشمی- قلبی می‌باشد که در اثر فشار به کره‌ی چشم یا تحت کشش قرار گرفتن ساختمان‌های اطراف چشم رخ می‌دهد. این رفلکس در بیشتر مواقع به صورت برادیکاردی خود را نشان می‌دهد، ولی در بعضی مواقع می‌تواند به صورت آریتمی‌های دیگر که می‌تواند تهدید کننده‌ی جان بیمار و یا حتی ایست کامل قلبی بروز کند. هدف از اجرای این مطالعه، ارزیابی تأثیر عمق بیهوشی با استفاده از پروپوفول بر رفلکس چشمی- قلبی بر اساس بی‌اسپکترال ایندکس در جراحی استرابیسم کودکان و نوجوانان بود.روش‌ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی دوسو کور بود که در بیماران 2 تا 18 ساله‌ی مبتلا به استرابیسم که جهت عمل جراحی اصلاح استرابیسم به اتاق عمل بیمارستان فیض مراجعه کرده بودند، انجام شد. بیماران بر حسب ورود به اتاق عمل به صورت تصادفی در 3 گروه قرار گرفتند. گروه‌ها بر اساس عمق بیهوشی تقسیم شدند. در گروه I،  Bis(Bispectral index) 4 ± 40، گروه II 4 ± 50 و گروه III 4 ± 60 بود. برای مقایسه‌ی میانگین متغیرهای کمی بین سه گروه از آزمون One way ANOVA و برای مقایسه‌ی فراوانی متغیرهای کیفی بین سه گروه از 2χ استفاده شد.یافته‌ها: در این مطالعه 3 گروه 25 نفره از کودکانی که تحت عمل جراحی استرابیسم قرار گرفته بودند، مطالعه شدند. در گروه I و II 40 درصد پسر و 60 درصد دختر و در گروه III 52 درصد پسر و 48 درصد دختر بودند. بروز رفلکس چشمی- قلبی در سه گروه مورد مطالعه متغیر و بین 20 درصد در گروه I تا 60 درصد در گروه III متغیر بود. آزمون One way ANOVA نشان داد که تفاوت میانگین ضربان قلب بین گروه اول و دوم معنی‌دار نبود (05/0 < P)، اما بین گروه اول و سوم و بین گروه دوم و سوم معنی‌دار بود (05/0 > P). به علاوه میانگین فشار خون سیستولیک بین سه گروه تفاوت معنی‌داری نداشت. در گروه I در 20 درصد موارد، در گروه II در 28 درصد موارد و در گروه III در 60 درصد موارد عارضه رخ داده بود. آزمون 2χ نشان داد بروز آریتمی و نیاز به دارو برای رفع آریتمی در سه گروه یکسان نبود (05/0 < P)، اما بروز تهوع و استفراغ در سه گروه یکسان بود.نتیجه‌گیری: بروز رفلکس چشمی- قلبی در حین انجام اعمال جراحی چشم بین 30 تا 90 درصد است. نتایج مطالعه‌ی ما نشان داد که این میزان در سه گروه مورد مطالعه متغیر و بین 20 درصد در گروه I تا 60 درصد در گروه III متغیر بود. همچنین نتایج مطالعه‌ی ما نشان داد در گروه I و II رفلکس چشمی- قلبی به طور معنی‌داری کمتر از گروه III بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of the Anesthetic Depth on the Inhibition of the Oculocardiac Reflex during Propofol Anesthesia for Pediatrics Strabismus Surgery

نویسندگان [English]

 • Hassan Ali Soltani 1
 • Alireza Jafari 2
1 Professor, Department of Anesthesia, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Anesthesia, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The effect of the anesthetic depth as assessed by bispectral index (BIS) on oculo-cardiac reflex (OCR) during strabismus surgery was controversial. This study was done for determination of Influence of the anesthetic depth on the inhibition of the OCR during propofol anesthesia for pediatrics strabismus surgery.Methods: 75 patients (aged 2-18 years) undergoing strabismus surgery were randomly allocated to one of three groups (25 for each) according to target BIS value of 40, 50 and 60. The propofol concentration was adjusted towards target BIS. The incidence of OCR and the lowest heart rate were recorded in relation to the propofol concentration. The data collected in a check list and then analyzed by χ2 test and one-way ANOVA test by SPSS18.Findings: There is no significant difference between three groups for age and sex (P > 0.05). The incidence of OCR was higher in group with BIS-60 (60%) than in group with BIS-40 (20%) and BIS-50 (28%) (P < 0.001). The propofol concentration was not significantly different between three groups (P > 0.05). Conclusion: We confirme that OCR is relevant to the depth of anaesthesia. It seems that between 40–50 BIS value is adequate for the inhibition of OCR. The results suggest that BIS may be a valuable tool during propofol anaesthesia for strabismus surgery in children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anaesthesia
 • Paediatric
 • Propofol
 • Bispectral index
 • Strabismus
 • Complication
 1. Marc AF. Anaesthesia for Eye, Ear, Nose and Throat Surgery. In: Miller RD, editor. Anesthesia. 7th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2010. p. 2238, 2279.
 2. Reves JG, Glass PS. Travenous Anesthesia. In: Miller RD, editor. Anesthesia. 7th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2010. p. 726.
 3. Cashman GN. Complications of anaesthesia. In: Rushman GB, Davies NJH, Cashman GN, Lee JA, Atkinson RS, editors. Lee's synopsis of anaesthesia. 12th ed. New York, NY: Butterworth-Heinemann; 1999. p. 265.
 4. Lewandowski KB. Strabismus as a possible sign of subclinical muscular dystrophy predisposing to rhabdomyolysis and myoglobinuria: a study of an affected family. Can Anaesth Soc J 1982; 29(4): 372-6.
 5. Mather SJ, Davy H. Anesthesia for strabismus surgery. Journal of Anaesthesia 2009; 43(11). 1095-9.
 6. Kinouchi K, Okawa M, Fukumitsu K, Tachibana K, Kitamura S, Taniguchi A. Two pediatric cases of malignant hyperthermia caused by sevoflurane. Masui 2001; 50(11): 1232-5. [In Japanese].
 7. Baris S, Karakaya D, Guldogus F, Sarihasan B, Tekat A. A Case of Malignant Hyperthermia During Sevoflurane Anesthesia. Turk J Med Sci 2001; 31(2): 171-3.
 8. Hsu SC, Huang WT, Yeh HM, Hsieh AY. Suspected malignant hyperthermia during sevoflurane anesthesia. J Chin Med Assoc 2007; 70(11): 507-10.
 9. Rosenberg H, Davis M, James D, Pollock N, Stowell K. Malignant hyperthermia. Orphanet J Rare Dis 2007; 2: 21.
 10. Yi C, Jee D. Influence of the anaesthetic depth on the inhibition of the oculocardiac reflex during sevoflurane anaesthesia for paediatric strabismus surgery. Br J Anaesth 2008; 101(2): 234-8.
 11. Henzler D, Kramer R, Steinhorst UH, Piepenbrock S, Rossaint R, Kuhlen R. Factors independently associated with increased risk of pain development after ophthalmic surgery. Eur J Anaesthesiol 2004; 21(2): 101-6.
دوره 29، شماره 152 - شماره پیاپی 152
مهر و آبان 1390
صفحه 1235-1241
 • تاریخ دریافت: 28 خرداد 1390
 • تاریخ بازنگری: 04 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401