بررسی الگوی خواب دانش‌آموزان 6 تا 9 ساله‌ی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه، گروه تغذیه و بیوشیمی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 استادیار، گروه تغذیه و بیوشیمی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه مدت زمان خواب افراد حتی کودکان نسبت به گذشته کاهش یافته است. این ﻣﺴأله به عنوان یکی از عوامل مهم دخیل در سبک زندگی در کودکان نادیده گرفته شده است. اکثر تحقیقات انجام گرفته در این زمینه الگوی خواب افراد را به صورت غیر عینی (Subjective) مورد بررسی قرار داده‌اند که دقت و کارایی پایینی دارد. در این مطالعه به بررسی الگوی خواب در کودکان پرداختیم.روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی مقطعی بود که به منظور تعیین الگوی خواب کودکان 9-6 ساله‌ی ساکن 12 منطقه‌ی شهر تهران در سال 89-1388 انجام شد. این مطالعه بر روی 270 کودک (151 دختر و 119 پسر) در سطح مدارس ابتدایی به روش عینی (Objective) انجام گرفت. اطلاعات خواب کودکان با استفاده از دستگاه فعالیت‌سنج و یک پرسش‌نامه‌ی خود گزارش‌دهی توسط والدین جمع‌آوری گردید.یافته‌ها: کودکان مورد مطالعه به طور میانگین در طول شبانه روز 524 دقیقه می‌خوابیدند. همچنین در طول هفته به طور میانگین شب‌ها ساعت 11 و 23 دقیقه به خواب می‌رفتند و صبح‌ها به طور میانگین ساعت 8 و 2 دقیقه از خواب بیدار می‌شدند. کیفیت خواب کودکان 6/5 ± 2/83 درصد بود. دختران در مقایسه با پسران دارای کیفیت خواب بهتری در طول هفته (003/0 > P) و همچنین روزهای کاری هفته (001/0 > P) بودند. ارتباط معنی‌دار و معکوسی بین سن و طول زمان خواب (003/0 > P) وجود داشت. ساعت شروع خواب با سن رابطه‌ی معنی‌دار و مستقیم داشت (001/0 > P).نتیجه‌گیری: طول و کیفیت خواب کودکان مورد بررسی کمتر از مقادیر توصیه شده بود. علاوه بر این ساعت شروع خواب بیشتر کودکان بعد از ساعت 11 شب و ساعت بیدار شدن آن‌ها بعد از ساعت 8 صبح بود. کودکانی که سن بالاتری دارند، نیاز به توجه بیشتری دارند؛ چرا که نتایج این مطالعه نشان داد که آن‌ها دارای طول خواب کمتر و ساعت بیدار شدن زودتری بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sleep Pattern in 6-9 Years Old Students Living in Tehran City

نویسندگان [English]

 • Amir Saber Gharamaleki 1
 • Sayed Mostafa Hoseini 2
 • Ayob Zamani 1
 • Farhad Vaezzadeh 3
 • Kurosh Djafarian 4
1 Department of Nutrition and Biochemistry, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Immunology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Nutrition and Biochemistry, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Over recent decades, daily sleep duration even in children has decreased. However, sleep duration in children as an important factor in their lifestyle is usually ignored. Most of the previous studies have used subjective methods for measuring sleep pattern, which do not provide accurate estimates of the sleep quality and quantity.Methods: Using objective method in 2009, we conducted a cross- sectional study to assess the sleep pattern of 270 (151 girls, 119 boys) primary school children aged 6-9 years living in 12 districts of Tehran, Iran. The ActiGraph GT3X (Pensacola, Florida, USA) activity monitor and a self-reported questionnaire filled out by the children’ parents were used to provide information regarding sleep pattern.Findings: The average sleep duration of children was 524 minutes. The onset of their sleep was around 11.23 pm and morning rising time was 08.02 am. The mean sleep quality of children was 83.2% and girls had better sleep quality during week (P = 0.003) and weekday (P = 0.001) compared to boys. There was a significantly negative relationships between age and sleep duration (P = 0.003), while the association between age and the onset of sleep was positive (P = 0.001).Conclusion: Our findings indicate that sleep duration and quality of the children who took part in this study were less than the normal standard recommended. In addition, the average of sleep onset in the children was too late. The pattern of older children need more consideration as the results of our study show that the older children had less sleep duration and earlier wake up time compared to the younger ones. Further studies using objective methods are required to explore the association between duration, quality, onset and wake up time of sleep and the development of mental health, physical health, and cognitive outcomes in children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sleep pattern
 • Activity monitor
 • Sleep Duration
 • Sleep quality
 1. Anders TF, Eiben LA. Pediatric sleep disorders: a review of the past 10 years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997; 36(1): 9-20.
 2. Sadeh A, Gruber R, Raviv A. Sleep, neurobehavioral functioning, and behavior problems in school-age children. Child Dev 2002; 73(2): 405-17.
 3. Sadeh A, Gruber R, Raviv A. The effects of sleep restriction and extension on school-age children: what a difference an hour makes. Child Dev 2003; 74(2): 444-55.
 4. Mindell JA, Owens JA, Carskadon MA. Developmental features of sleep. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 1999; 8(4): 695-725.
 5. Roumelioti ME, Wentz A, Schneider MF, Gerson AC, Hooper S, Benfield M, et al. Sleep and fatigue symptoms in children and adolescents with CKD: a cross-sectional analysis from the chronic kidney disease in children (CKiD) study. Am J Kidney Dis 2010; 55(2): 269-80.
 6. Smaldone A, Honig JC, Byrne MW. Does assessing sleep inadequacy across its continuum inform associations with child and family health? J Pediatr Health Care 2009; 23(6): 394-404.
 7. Chamness JA. Taking a pediatric sleep history. Pediatr Ann 2008; 37(7): 502-8.
 8. Meissner HH, Riemer A, Santiago SM, Stein M, Goldman MD, Williams AJ. Failure of physician documentation of sleep complaints in hospitalized patients. West J Med 1998; 169(3): 146-9.
 9. van GR, van der Ent CK, van Essen-Zandvliet LE, Rovers MM, Kimpen JL, de MG, et al. No differences in physical activity in (un)diagnosed asthma and healthy controls. Pediatr Pulmonol 2007; 42(11): 1018-23.
 10. Nyberg G, Ekelund U, Marcus C. Physical activity in children measured by accelerometry: stability over time. Scand J Med Sci Sports 2009; 19(1): 30-5.
 11. Gaina A, Sekine M, Chen X, Hamanishi S, Kagamimori S. Validity of child sleep diary questionnaire among junior high school children. J Epidemiol 2004; 14(1): 1-4.
 12. Dietz WH. Critical periods in childhood for the development of obesity. Am J Clin Nutr 1994; 59(5): 955-9.
 13. Acebo C, Sadeh A, Seifer R, Tzischinsky O, Wolfson AR, Hafer A, et al. Estimating sleep patterns with activity monitoring in children and adolescents: how many nights are necessary for reliable measures? Sleep 1999; 22(1): 95-103.
 14. ActiLife 5 -User’s Manual. Acti Graph R&D and Software Departments. Pensacola, FL 32502, 2011. Available from: URL: http:// dl. theactigraph.com/ActiLife5-PUB10DOC10-H.pdf
 15. Hall MH, Muldoon MF, Jennings JR, Buysse DJ, Flory JD, Manuck SB. Self-reported sleep duration is associated with the metabolic syndrome in midlife adults. Sleep 2008; 31(5): 635-43.
 16. Liu X, Liu L, Owens JA, Kaplan DL. Sleep patterns and sleep problems among schoolchildren in the United States and China. Pediatrics 2005; 115(1 Suppl): 241-9.
 17. Neveus T, Cnattingius S, Olsson U, Hetta J. Sleep habits and sleep problems among a community sample of schoolchildren. Acta Paediatr 2001; 90(12): 1450-5.
 18. Stein MA, Mendelsohn J, Obermeyer WH, Amromin J, Benca R. Sleep and behavior problems in school-aged children. Pediatrics 2001; 107(4): E60.
 19. Shoghy M, Khangary S, Farmany F, Hossaini F. Sleep pattern in School age children, residents of the west area in Tehran. Iran Journal of Nursing 2005; 43(18): 83-9.
 20. Sadeh A, Raviv A, Gruber R. Sleep patterns and sleep disruptions in school-age children. Dev Psychol 2000; 36(3): 291-301.
 21. Lee KA, McEnany G, Weekes D. Gender differences in sleep patterns for early adolescents. J Adolesc Health 1999; 24(1): 16-20.
 22. Owens JA, Spirito A, McGuinn M, Nobile C. Sleep habits and sleep disturbance in elementary school-aged children. J Dev Behav Pediatr 2000; 21(1): 27-36.
 23. Spilsbury JC, Storfer-Isser A, Drotar D, Rosen CL, Kirchner LH, Benham H, et al. Sleep behavior in an urban US sample of school-aged children. Arch Pediatr Adolesc Med 2004; 158(10): 988-94.
 24. Amschler DH, McKenzie JF. Elementary students' sleep habits and teacher observations of sleep-related problems. J Sch Health 2005; 75(2): 50-6.
 25. McKinney E, Ashwill J, Murry S, James S, Corrie T. Maternal-Child Nursing. Philadelphia: Saunders; 2002.
 26. Bahrami H, Sadatsafavi M, Pourshams A, Kamangar F, Nouraei M, Semnani S, et al. Obesity and hypertension in an Iranian cohort study; Iranian women experience higher rates of obesity and hypertension than American women. BMC Public Health 2006; 6: 158.
 27. Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB. Nelson Text Book of Pediatrics. 17th ed. Philadelphia: Saunders; 2004.
 28. Hockenberry MJ, Wilson D, Winkelstein ML, Kline NE, Wong DL. Wong's Nursing Care of Infants and Children. 7th ed. New York: Mosby; 2003.