مقایسه‌ی میزان درد و حدت بینایی متعاقب عمل Photorefractive keratectomy با استفاده از 2 نوع لنز تماسی Johnson & Johnson و Night & day

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی‌ پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ایران

4 کارشناس آمار دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ایران

چکیده

مقدمه: روش Photo Refractive Keratectomy (PRK) یکی از روش‌های مورد استفاده است که در مطالعات انجام گرفته اثر آن بر رفع اختلالات انکساری ارزیابی شده است. هدف از اجرای این مطالعه مقایسه‌ی میزان درد و حدت بینایی متعاقب عمل Photorefractive keratectomy با استفاده از 2 نوع لنز تماسی جانسون و night & day بود.روش‌ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود که در مراکز آموزشی درمانی فیض زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به انجام رسید. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل بیماران مبتلا به عیوب انکساری بودند که تحت عمل RK P قرار گرفتند. زمان انجام مطالعه از تیر ماه سال 1390 به مدت 3 ماه بود. روش نمونه‌گیری به صورت Convential و Simple بود. یک گروه بیماران تحت درمان با لنز تماسی جانسون و گروه دیگر با لنز night & day درمان شدند. سپس میزان حدت بینایی و آسیب اپیتلیال (Epithelial defect size) تعیین و مقایسه گردید. اطلاعات به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای مقایسه‌ی نتایج حدت بینایی قبل و بعد از مداخله از آزمون Paired-t و برای مقایسه‌ی نتایج دو گروه در هر زمان از آزمون آماری Student-t و 2χ استفاده شد.یافته‌ها: در این مطالعه 44 بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین سنی این افراد 90/3 ± 18/27 سال بود. میانگین میزان درد بیماران پس از عمل در روز اول و سوم و پنجم در بیمارانی که با لنز تماسی جانسون مورد عمل جراحی قرار گرفته بودند به ترتیب 17/1 ± 98/0، 87/0 ± 57/0 و 32/0 ± 11/0 بود و در بیمارانی که با لنز night & day مورد عمل جراحی قرار گرفته بودند این شاخص‌ها به ترتیب 97/0 ± 5/2، 0/1± 4/1 و 62/0 ± 59/0 بود. آزمون آماری Mann-Whitney نشان داد تفاوت معنی‌داری بین شاخص درد در دو گروه مورد مطالعه وجود داشت (001/0 > P). میانگین میزان حدت بینایی بیماران پس از عمل در روز اول و سوم و پنجم در بیمارانی که با لنز تماسی جانسون مورد عمل جراحی قرار گرفته بودند به ترتیب 68/2 ± 68/6، 70/1 ± 57/5 و 56/1 ± 07/7 بود و در بیمارانی که با لنز night & day مورد عمل جراحی قرار گرفته بودند این شاخص‌ها به ترتیب 28/2 ± 98/6، 04/2 ± 36/5 و 6/1 ± 39/7 بود. آزمون ANOVA نشان داد تفاوت معنی‌داری بین دو گروه از نظر حدت بینایی در روز اول و سوم و پنجم پس از عمل وجود نداشت (67/0 = P).نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد میزان درد پس از عمل در استفاده از لنز تماسی جانسون بهتر از Night & Day باشد ولی میزان حدت بینایی در استفاده از لنز‌های مختلف تفاوتی ندارد. بنابراین بهتر است در بیمارانی که همکاری لازم را ندارند ویا تحمل درد کمتری دارند از لنز تماسی جانسون استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Pain Intensity and Visual Acuity Following Pho-torefractive Keratectomy Surgery through Two Types of Contact Lenses: Johnson and Johnson and Day and Night

نویسندگان [English]

 • Hassan Razmju 1
 • Sayna Atashkadi 2
 • Sayed Mohammad Abtahi 3
 • Mojtaba Akbari 4
1 Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident, Department of Ophthalmology, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Epidemiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Photorefractive keratectomy (PRK) is a method whose impact on elimination of refractive disorders has been evaluated in conducted studies. This study aimed to compare pain intensity and visual acuity following photorefractive keratectomy surgery using two types of contact lenses, i.e. Johnson and Johnson and Day and Night lenses.Methods: This clinical trial study was conducted in Feiz University Hospital affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran during June-September 2011. The statistical population included patients with refractive disorders who underwent PRK surgery. Convenient simple sampling method was used to select subjects. Patients were divided into a group with Johnson and Johnson lenses and another group with Day and Night lenses. Thereafter, their visual acuity and epithelial defect size were identified and compared. The data was analyzed in PASW (SPSS)18. Paired t-test was used to compare the results of visual acuity before and after the employment of lenses in the two groups. Independent t-test and chi-square test were used to compare the two groups at all times.Findings: In this study, 44 patients were evaluated. The mean age of the patients was 27.18 ± 3.90 years. The mean pain intensity of the patients with Johnson and Johnson lenses on the first, third, and fifth days after the surgery was 0.98 ± 1.17, 0.57 ± 0.87, and 0.11 ± 0.32, respectively. The corresponding values in patients with Day and Night lenses were 2.5 ± 0.97, 1.4 ± 1.0, and 0.59 ± 0.62. Mann-Whitney test showed a significant difference between pain intensity in the two groups (P = 0.0001). The mean visual acuity of patients with Johnson and Johnson lenses on the first, third, and fifth days after the surgery was 6.68 ± 2.68, 5.57 ± 1.70, and 7.07 ± 1.56, respectively. The corresponding values in patients with Day and Night lenses were 6.98 ± 2.28, 5.36 ± 2.04, and 7.39 ± 1.6. Analysis of variance (ANOVA) showed no significant difference between the two groups in terms of visual acuity on the first, third, and fifth days after the surgery (P = 0.67).Conclusion: It seems that probably the pain intensity after the surgery was better using Johnson and Johnson lenses. However, visual acuity had no difference using different lenses. Therefore, it is recommended to use Johnson and Johnson lenses in patients who do not have necessary collaboration or have lower pain tolerance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Contact lens
 • Visual acuity
 • Pain
 1. Colin J, Abdelkefi A. Two-step laser in situ keratomileusis to correct high astigmatism after corneal autograft. J Cataract Refract Surg 2006; 32(11): 1966-7.
 2. Foulks GN. Prolonging contact lens wear and making contact lens wear safer. Am J Ophthalmol 2006; 141(2): 369-73.
 3. Kruse NJ, Bornstein P. The metabolic requirements for transcellular movement and secretion of collagen. J Biol Chem 1975; 250(13): 4841-7.
 4. Gould HL. Therapeutic contact lenses. Int Ophthalmol Clin 1970; 10(1): 131-41.
 5. Bergenske PD, Caroline PJ, Smythe JK. Contact lenses as an adjunct in refractive surgery practice. Contact Lens Spectrum 2002; 17(2): 30-7.
 6. Gasset AR, Kaufman HE. Therapeutic uses of hydrophilic contact lenses. Am J Ophthalmol 1970; 69(2): 252-9.
 7. Grentzelos MA, Plainis S, Astyrakakis NI, Diakonis VF, Kymionis GD, Kallinikos P, et al. Efficacy of 2 types of silicone hydrogel bandage contact lenses after photorefractive keratectomy. J Cataract Refract Surg 2009; 35(12): 2103-8.
 8. Gil-Cazorla R, Teus MA, Hernandez-Verdejo JL, De Benito-Llopis L, Garcia-Gonzalez M. Comparative study of two silicone hydrogel contact lenses used as bandage contact lenses after LASEK. Optom Vis Sci 2008; 85(9): 884-8.
 9. Engle AT, Laurent JM, Schallhorn SC, Toman SD, Newacheck JS, Tanzer DJ, et al. Masked comparison of silicone hydrogel lotrafilcon A and etafilcon A extended-wear bandage contact lenses after photorefractive keratectomy. J Cataract Refract Surg 2005; 31(4): 681-6.