بررسی نتایج شنوایی استفاده از غضروف هوموگرافت در جراحی تمپانوپلاستی با غضروف

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جراحی سر و گردن، دانشکده‍‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه جراحی سر و گردن، دانشکده‍‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تمپانوپلاستی روش اصلاح مکانیسم شنوایی در آسیب‌های گوش است. برای انجام این عمل از فاسیای تمپورالیس استفاده می‌شود که اغلب منجر به عود بیماری می‌گردد. غضروف از جمله موادی است که می‌تواند در تقویت گرافت به کار رود. هدف از این مطالعه بررسی نتایج شنوایی استفاده از غضروف هوموگرافت در جراحی تمپانوپلاستی با غضروف بود.روش‌ها: این کارآزمایی بالینی از سال 1387 تا 1389 بر روی 40 بیمار مبتلا به عفونت مزمن گوش میانی، که در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان بستری و تحت جراحی تمپانوپلاستی با غضروف هوموگرافت قرار گرفته بودند، انجام گرفت. بعد از گذشت حداقل 6 ماه از زمان انجام جراحی، معاینه‌ی اتوسکوپی با میکروسکوپ و بررسی‌های ادیومتری برای همه‌ی بیماران انجام شد و داده‌ها به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS آنالیز گردید.یافته‌ها: میانگین آستانه‌ی شنوایی قبل و بعد از عمل در فرکانس‌های مختلف در انتقال از طریق هوا و انتقال از طریق استخوان بررسی شد که قبل و بعد از جراحی تفاوت معنی‌دار نداشت (05/0 > P).نتیجه‌گیری: با وجود احتمال جذب غضروف هوموگرافت با گذشت زمان به دلیل واکنش‌های ایمنی میزبان و در نتیجه عود پارگی و کشیدگی پرده‌ی تمپان و بدتر شدن نتایج شنوایی، که از عوارض استفاده از غضروف هموگرافت است، نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از غضروف هوموگرافت در پیش‌گیری از عود عوارضی همچون کشیدگی پاکت و پارگی مجدد موفقیت‌آمیز می‌باشد؛ نتایج شنوایی بعد از گذشت حداقل 6 ماه از جراحی همچنان خوب بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Homograft Cartilage Tympanoplasty Outcomes

نویسندگان [English]

 • Farhad Mokhtari Nejad 1
 • Saiied Hamidreza Abtahi 1
 • Shabnam Noei Alamdary 2
1 Assistant Professor, Department of Head and Neck Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Scinces, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Head and Neck Surgery, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Scinces, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Tympanoplasty is done to eradicate ear pathology and to restore the conductive hearing mechanism. The relapse of disease is seen after using Temporalis fascia, as graft, in this surgery. Cartilage is of the materials that can be used to enhance graft. This study was done to evaluate hearing after homograft cartilage tympanoplasty.Methods: This clinical trial study conducted in Alzahra hospital in Isfahan, Iran. 40 patients with recurrent perforation, retraction pocket and cholestatoma were operated by homograft cartilage tympanoplasty method. The audiometery was down for all of the patients before and after tympanoplasty. All patients were followed up for at least 6 months. The data was analyzed by SPSS software using Student’s t, paired t and ANOVA tests.Findings: After at least 6 months of surgery, there was not any case of perforation or cholestatoma recurrency. The change in range of 500, 1000, 2000 and 4000 frequency was 5.9 ± 1.9, 5.9 ± 1.6, 4.6 ± 1.6 and 3.8 ± 1.6 respectively and the difference between before and after surgery was statistically significant. In the other word, audiometry revealed improvement at all frequencies.  Conclusion: Homograft cartilage tympanoplasty prevents perforation, cholestatoma and retraction paket recurancy after surgery. Hearing results were good. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tympanoplasty
 • Hearing loss
 • Audiometery
 1. Dornhoffer J. Cartilage tympanoplasty: indications, techniques, and outcomes in a 1,000-patient series. Laryngoscope 2003; 113(11): 1844-56.
 2. Amedee RG, Mann WJ, Riechelmann H. Cartilage palisade tympanoplasty. Am J Otol 1989; 10(6): 447-50.
 3. Duckert LG, Muller J, Makielski KH, Helms J. Composite autograft "shield" reconstruction of remnant tympanic membranes. Am J Otol 1995; 16(1): 21-6.
 4. Luetje CM. Saddle blanket graft tympanoplasty and lateral attic wall reconstruction for defects produced by primary acquired cholesteatoma. Laryngoscope 2001; 111(8): 1497-9.
 5. Page C, Charlet L, Strunski V. Cartilage tympanoplasty: postoperative functional results. Eur Arch Otorhinolaryngol 2008; 265(10): 1195-8.
 6. Tos M. Cartilage Tympanoplasty. 1st ed. New York: Thieme; 2009. p. 7, 147.
 7. Humphries LK, Mansavage VL. Quality control in tissue banking--ensuring the safety of allograft tissues. AORN J 2006; 84(3): 386-8.
 8. Hashemi SB, Sohrabi H, Bohranifard H. Comparison of tympanoplasty results with use of perichondrium- cartilage and temporalis facia. The Iranian Journal of Otorhinolaryngology 2009; 21(56): 63-6.
 9. Kirazli T, Bilgen C, Midilli R, Ogut F. Hearing results after primary cartilage tympanoplasty with island technique. Otolaryngol Head Neck Surg 2005; 132(6): 933-7.
دوره 29، شماره 155 - شماره پیاپی 155
مهر و آبان 1390
صفحه 1401-1405
 • تاریخ دریافت: 28 اردیبهشت 1390
 • تاریخ بازنگری: 06 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401