مقایسه‌ی اثر آنتی‌بیوتیک تک دوز با آنتی‌بیوتیک درمانی کامل در زخم بیماران سوختگی نیازمند به دبریدمان جراحی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

2 دستیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در درمان‌های رایج زخم‌های سوختگی عمیق که نیاز به دبریدمان جراحی دارند، استفاده از آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک و ادامه‌ی آن اقدامی رایج برای جلوگیری از ایجاد عفونت است. اما در مطالعات جدید کاهش و حذف آن نه تنها مضر نیست بلکه در برخی موارد نیز مفید می‌باشد. این مطالعه به بررسی اثر حذف این روش تجویز آنتی‌بیوتیک در درمان سوختگی‌ها پرداخت.روش‌ها: 214 بیمار با زخم‌های سوختگی عمقی که نیاز به دبریدمان داشتند و سوختگی بین 35 تا 50 درصد، برای این مطالعه انتخاب و به دو گروه شاهد (105 نفر) و مورد (109 نفر) تقسیم شدند؛ در گروه مورد، فقط یک دوز آنتی‌بیوتیک قبل از عمل تجویز شد ولی در گروه شاهد ترکیبی از دو آنتی‌بیوتیک برای مدت 7 روز با دوز درمانی تجویز گردید. بیماران از نظر ایجاد عفونت بعد از عمل توسط کشت زخم، علایم بالینی و علایم آزمایشگاهی بررسی شدند.یافته‌ها: فراوانی بروز عفونت در گروه مورد 28 درصد و در گروه شاهد 5/26 درصد بود که تفاوت آن‌ها معنی‌داری نبود. در گروه مورد، هزینه‌ی پرداخت شده و مقدار وقت پرسنل پرستاری برای تجویز آنتی‌بیوتیک کاهش معنی‌داری با گروه شاهد داشت.نتیجه‌گیری: در سوختگی‌های عمیق درجه‌ی دو و سه، که سطحی کمتر از 50 درصد دارند، اگر قبل از عفونی شدن زخم و در زمان مناسب دبریدمان جراحی انجام شود، استفاده از دوز منفرد آنتی‌بیوتیک قبل از عمل نه تنها منجر به افزایش عوارض و مرگ و میر نمی‌شود بلکه باعث کاهش هزینه‌ها و کاهش تولید باکتری‌های مقاوم خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Pre-operative Single dose and Full Dose Antibiotic Therapy in Burned Patients Required Surgical Debridement

نویسندگان [English]

 • Sayed Amir Kazem Vojdan 1
 • Maliheh Khosravi 2
1 Assistant Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
2 Resident, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background: In conventional methods of surgical debridement for deep burn wounds, application of pre and post-operative antibiotics is a routine prescription in many centers. But, recently some new ideas indicate that decreasing antibiotics prescription has the same or better clinical results. This study evaluates the role of antibiotics in the management of burn wound which require surgical debridement.Methods: In this clinical trial, 214 patients with deep (3rd degree and deep 2nd degree) burn and total body surface area (TBSA) between 35 to 50% were randomly divided in control (105 patients) and intervention (109 patients) groups. In intervention group, only a pre-operative single dose of ceftazidme was prescribed. But in control group, pre and post-operative antibiotics was administered for 7 days. Sign and symptom of infection and tissue culture were compared in 2 groups for detection of wound infection.Findings: The incidence of wound infection was 28% in intervention group and 26.5% in control group (P > 0.05). The other benefits of single dose pre-operative antibiotic therapy were decrease in antibiotic resistant germs, the cost, and the time for nursing care. Conclusion: In deep burn wounds with total body surface area of less than 50%, application of single dose pre-operative antibiotic do not increase the risk of infection and can also decrease the final cost, multi-drug resistant bacteria production, and spent time in nursing care. As a result of this investigation, single dose pre-operative ceftazidme is recommended for all burned patients with less than 50% of total body surface area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Burn wound infection
 • Prophylactic antibiotic
 • Full dose antibiotic therapy
 • Surgical debridment
 1. Word Health Organization. Violence and injury prevention and disability: burns [Cited 2011 May 5]. Available from: URL:
 2. http://www.who.int/entity/violence_injury_prevention/publications/other_injury/en/burns_factsheet.pdf
 3. Ahuja RB, Bhattacharya S. Burns in the developing world and burn disasters. BMJ 2004; 329(7463): 447-9.
 4. Sharma BR, Singh VP, Bangar S, Gupta N. Septicemia: the principal killer of burns patients. Am J Infect Dis 200; 1(3): 132-8.
 5. Skinner A, Peat B. Burns treatment for children and adults: a study of initial burns first aid and hospital care. N Z Med J 2002; 115(1163): U199.
 6. Lee F, Wong P, Hill F, Burgner D, Taylor R. Evidence behind the WHO guidelines: hospital care for children: what is the role of prophylactic antibiotics in the management of burns? J Trop Pediatr 2009; 55(2): 73-7.
 7. Ergun O, Celik A, Ergun G, Ozok G. Prophylactic antibiotic use in pediatric burn units. Eur J Pediatr Surg 2004; 14(6): 422-6.
 8. Sheridan RL, Weber JM, Pasternack MS, Tompkins RG. Antibiotic prophylaxis for group A streptococcal burn wound infection is not necessary. J Trauma 2001; 51(2): 352-5.
 9. American Burn Association. Burn Incidence and Treatment in the US: 2007 Fact Sheet[Online] 2007. Available from: URL:
 10. http://www.ameriburn.org/resources_factsheet.php.
 11. Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL. Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Practicsurgical Practice. 18th ed. Philadelphia: WB. Saunders; 2007.
 12. Mozingo DW, McManus AT, Kim SH, Pruitt BA, Jr. Incidence of bacteremia after burn wound manipulation in the early postburn period. J Trauma 1997; 42(6): 1006-10.
 13. Vostrugina K, Gudaviciene D, Vitkauskiene A. Bacteremias in patients with severe burn trauma. Medicina (Kaunas) 2006; 42(7): 576-9.
 14. Ressner RA, Murray CK, Griffith ME, Rasnake MS, Hospenthal DR, Wolf SE. Outcomes of bacteremia in burn patients involved in combat operations overseas. J Am Coll Surg 2008; 206(3): 439-44.