آیا زنان واجد شرایط تنظیم خانواده از برنامه‌های پیگیری خود اطلاع دارند؟

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی و کمیته ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در ایران حدود دو سوم جمعیت زنان را واجدین شرایط تنظیم خانواده تشکیل می‌دهند که این جمعیت عظیم، نیازمند استفاده از روش‌های تنظیم خانواده هستند. از طرف دیگر تحقیقات مختلف نشان داده است استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری با عوارضی همراه است که به طور معمول تأکیدی بر آن‌ها در واحدهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات نمی‌گردد. با توجه به این که در استفاده‌ی طولانی مدت از وسایل پیشگیری از بارداری این عوارض می‌تواند مسأله‌ساز باشد انجام این پژوهش لازم و ضروری بود تا میزان آگاهی زنان در این خصوص سنجیده شود و برنامه‌ریزی لازم جهت ارتقای سطح آگاهی آنان انجام گیرد.روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی مقطعی بود که در سال 1388 در مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه‌های بهداشت شهری اصفهان به انجام رسید. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل زنان واجد شرایط تنظیم خانواده بود که از یکی از روش‌های پیشگیری قرص‌های ضد بارداری (Oral contraceptive یا OCP)، IUD (Intrauterine device)، TL (Tubal ligation) و کاندوم استفاده می‌کردند. در هر یک از گروه‌های چهار گانه‌ی فوق 65 خانم به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای از واحد‌های بهداشتی درمانی مستقر در شهر اصفهان انتخاب شدند و میزان آگاهی آنان در مورد پیگیری‌ها و مراقبت‌های مستمر روش پیشگیری از بارداری به وسیله‌ی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده وارد رایانه شد و به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین نمره‌ی آگاهی کل زنان مورد مطالعه 4/2 ± 52/5 بود. حداقل و حداکثر نمره‌ی اخذ شده نیز به ترتیب 0 و 10 بود. میانگین نمره‌ی آگاهی زنان استفاده کننده از روش OCP 37/1 ± 65/5، زنان استفاده کننده از IUD 84/1 ± 93/5، زنان استفاده کننده از کاندوم 36/3 ± 78/5 و زنان استفاده کننده از TL 42/2 ± 72/4 بود. طبق آزمون One way ANOVA، میانگین نمره‌ی آگاهی زنان در مورد پیگیری و مراقبت از روش پیشگیری، در چهار گروه مورد مطالعه اختلاف معنی‌دار داشت (016/0 = (P.نتیجه‌گیری: با توجه به این که میزان آگاهی زنان تحت پوشش تنظیم خانواده در زمینه‌ی عوارض، مراقبت‌ها و پیگیری‌های مورد لزوم روش پیشگیری از بارداری در حد مطلوب نمی‌باشد باید تدابیر لازم جهت ارتقای سطح آگاهی زنان در این مورد انجام شود. از طرف دیگر اقدامات مراقبتی لازم جهت تشخیص به موقع و پیشگیری از بروز عوارض احتمالی استفاده از روش پیشگیری از بارداری به انجام برسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Do Reproductive Women Have Awareness about Complications of Birth Control Methods and the Required Follow-up?

نویسندگان [English]

 • Golam Hossein Sadri 1
 • Bijan Ghaed Sharafi 2
 • Ziba Farajzadegan 3
1 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: About 2 thirds of Iranian women are eligible to participate in family planning programs. On the other hand, many studies have shown all birth control methods to be associated with complications, especially in long-term use, which are not usually emphasized in health centers. This study was thus performed to measure level of awareness of women about possible complications of birth control methods and necessary follow-up in family planning.Methods: This cross-sectional study was conducted in urban health centers of Isfahan (Iran) during 2009. Overall, 4 methods of birth control including oral contraceptive pills (OCPs), condom, intrauterine device (IUD), and tubal ligation (TL) were studied. We selected 65 women using each method and interviewed them about the complications of each method and the required follow-up programs using a special questionnaire. The collected data after was analyzed by SPSS.Findings: The mean level of awareness in all women was 5.52 ± 2.40 (range: 0-10). The mean levels of awareness in the OCP, IUD, condom, and TL groups were 5.65 ± 1.37, 5.93 ± 1.84, 5.78 ± 3.36, and 4.72 ± 2.42, respectively. According to analysis of variance (ANOVA), there was a statistically significant difference between the 4 groups (P = 0.016). Conclusion: The results of this study showed women's level of awareness about complications of birth control methods and the required follow-up programs in to be poor. Therefore, educational programs must be directed by rural and urban health centers to improve the level of awareness among women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Level of awareness
 • Family planning
 • Follow-up
 1. Barzegar R, Haghshenas N. Evaluate the performance of 49-15 year old women in family planning knowledge and practice in Bushehr. Iran South Med J 1997; 1(2): 131-8. [In Persian]..
 2. Qasemzadeh Soroush M. Knowledge and practice of women (49-10 years) with spouse about family planning. Nabz 1995; 4(7). [In Persian].
 3. Matin M. Unwanted pregnancy. Peyk Mama 1994; 4: 16-7. [In Persian].
 4. Salemi P. Users experiences of contraceptive methods in health centers of Isfahan in 2005, [Thesis]. Isfahan: School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences; 2006. [In Persian].
 5. Smirova S, Chochola M, Varejka P, Aschermann M. Thromboembolic complications in the use of oral estrogen-gestagen contraceptives. Vnitr Lek 2001; 47(7): 460-4.
 6. Hannaford PC, Kay CR. The risk of serious illness among oral contraceptive users: evidence from the RCGP's oral contraceptive study. Br J Gen Pract 1998; 48(435): 1657-62.
 7. Cerel-Suhl SL, Yeager BF. Update on oral contraceptive pills. Am Fam Physician 1999; 60(7): 2073-84.
 8. Hatcher R, Trussell J, Stewart F, Cates Jr W, Stewart GK, Stewart F, et al. Contraceptive Technology. 17th ed. London: BMJ Books; 1998.
 9. Acute myocardial infarction and combined oral contraceptives: results of an international multicentre case-control study. WHO Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Hormone Contraception. Lancet 1997; 349(9060): 1202-9.
 10. Pillitteri A. Maternal & Child Health Nursing: Care of the Childbearing & Childrearing Family. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.
 11. Mirmohammadali M, Mirmolaei T, Babaei GH, Borghei N. The comparative study of side effect DMPA with OCP (LD) in reproductive women referring to health center in Kalaleh. Hayat 2002; 8(2): 21-31.
 12. Almasi F, Asif S. Evaluation of unwanted pregnancies in women living in Qazvin city and countryside in 1995. J Qazvin Univ Med Sci 1995; 4: 49-57. [In Persian].
 13. Firouzabadi M. Satisfaction and complaint review and comparison of methods of contraception in women referred to health centers in Isfahan 2009, [Thesis]. Isfahan: School of Nursing and Midwifery; 2009. [In Persian].
 14. Jafari N, Eslami M, Khoshbin S, Delaware B, Kaviyanpor SH, Arshinchi M. Instructions on methods of contraception in the Islamic Republic of Iran. Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 2004. [In Persian]
 15. Sangi-Haghpeykar H, Poindexter AN, III, Bateman L, Ditmore JR. Experiences of injectable contraceptive users in an urban setting. Obstet Gynecol 1996; 88(2): 227-33.
 16. Rajaei M, Abedi Asl J, Zare SH. A Five-Year Clinical Experience of Using Norplant Contraceptive Subdermal Implants in Bandar Abbas. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2005; 9(2). [In Persian]
 17. Blumenthal PD, Gemzell-Danielsson K, Marintcheva-Petrova M. Tolerability and clinical safety of Implanon. Eur J Contracept Reprod Health Care 2008; 13 Suppl 1: 29-36.
 18. Najafi F, Rakhshani F. Evaluation of regret after vasectomy and Tubal in Zahedan and Zabol in 2006. J Reprod Fertil. 2008; 8(4): 351-45. [In Persian].
 19. MacIsaac L, Espey E. Intrauterine contraception: the pendulum swings back. Obstet Gynecol Clin North Am 2007; 34(1): 91-111, ix.
 20. Sarma SP, Garafalo K, Graves WL. Use of the intrauterine device by inner-city women. Arch Fam Med 1998; 7(2): 130-3.
 21. Oddens BJ. Women's satisfaction with birth control: a population survey of physical and psychological effects of oral contraceptives, intrauterine devices, condoms, natural family planning, and sterilization among 1466 women. Contraception 1999; 59(5): 277-86.
 22. Drife JO, Drife J, Magowan B. Clinical Obstetrics and Gynaecology. Col Florida, Mexico: Elsevier Health Sciences; 2004.
 23. Shojaei Tehrani H. Population, family planning and reproductive health. Tehran, Iran: Iranian Students Book Agency; 2012. [In Persian].
 24. Najafi F, Rakhshani F. Evaluation of regret after vasectomy and Tubal in Zahedan and Zabol in 2006. J Reprod Fertil. 2008; 8(4): 351-45. [In Persian].
 25. Hojjati F. The relationship between the attitudes of health workers about family planning with their performance under the home health population Shahrekord city in 2000. [Thesis]. 2000. [In Persian].
 26. Farajzadegan Z. Assess the role of continuous quality care in family planning to reduce unintended pregnancies in selected sites in the city for 6 months, [Thesis]. Isfahan, Iran: 2001. [In Persian].