روش شناسایی و تعیین درصد لنفوسیت‌های TH17 در خون محیطی به روش فلوسایتومتری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد، گروه ایمونولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: برای جدا کردن لنفوسیت‌های TH17 از سایر لنفوسیت‌ها از مارکر‌های CD4 و IL-17 می‌توان استفاده نمود. بهترین روش برای شناسایی این سلول‌ها در خون محیطی روش فلوسایتومتری می‌باشد. در این مطالعه برای تعیین غلظت TH17 غلظت‌های مختلف مواد تحریک کننده و زمان انکوباسیون متفاوت را بررسی کردیم.روش‌ها: در نمونه‌ی خون هپارینه یک داوطلب، لنفوسیت‌های با استفاده از فایکول جدا و سه غلظت متفاوت از سوسپانسیون سلولی در کنار سه غلظت متفاوت از PMA، یونومایسین و موننسین کشت داده شد (از هر غلظت سه سری) و در سه زمان متفاوت (6، 12 و 20 ساعت) در 37 درجه‌ی سانتی‌گراد تحت شرایط CO2 انکوبه شد.یافته‌ها: درصد لنفوسیت‌های TH17 در سوسپانسیون سلولی 106 × 2 سلول بود که همراه با غلظت 150 نانوگرم در میلی‌لیتر PMA، 5/1 میکرومول یونومایسین و 500 نانوگرم در میلی‌لیتر موننسین کشت داده شده و 12 ساعت انکوبه شده بود، مشخص گردید.نتیجه‌گیری: هر آزمایشگاهی باید با توجه به شرایط و دستگاه‌های موجود روش بهینه‌ی خود را تعیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection and Determination of TH17 Lymphocytes Percentage in Peripheral Blood by Flow Cytometry

نویسنده [English]

 • Nasrin Sereshki
Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: CD4 and IL-17 markers can be used for separating TH17 lymphocytes from the population of CD4+ lymphocytes. The best technique for detecting TH17 cells in peripheral blood is flow cytometry in which the cells need to first be activated by phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) and ionomycin. Moreover, monensin is used in order to prevent interleukin 17 (IL-17) secretion out of cells.Methods: Peripheral blood mononuclear cells (PBMC) were separated from freshly isolated heparinized venous blood by centrifugation on a Ficoll-Hypaque (Lymphopreb, Sigma, USA) density gradient. Cell suspension was prepared in three concentrations and cultured with three concentrations of PMA, ionomycin and monensin (each concentration was prepared in three series). Then these were incubated for 6, 12, and 20 hours.Findings: The percentage of TH17 cells was detected by culture of 2 × 106 cells/ml of peripheral blood mononuclear cells with 150 ng/ml of phorbol 12-myristate 13-acetate, 1.5 μM of ionomycin, and 500 ng/ml of monensin and incubation at 37oC in a humidified and 5% CO2 atmosphere for 12 hours.  Conclusion: Optimum procedures have to be determined based on the instruments and conditions of each laboratory. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • H17 lymphocytes
 • Ionomycin
 • Phorbol myristate acetate
 • Monensin
 1. Miossec P. IL-17 and Th17 cells in human inflammatory diseases. Microbes Infect 2009; 11(5): 625-30.
 2. Rahman M. Introduction to Flow Cytometry, AbD SeroTec [online] 2011; Available from: URL: http://www.abdserotec.com/uploads/Flow-Cytometry.pdf.
 3. Cheng X, Yu X, Ding YJ, Fu QQ, Xie JJ, Tang TT, et al. The Th17/Treg imbalance in patients with acute coronary syndrome. Clin Immunol 2008; 127(1): 89-97.
 4. Rong G, Zhou Y, Xiong Y, Zhou L, Geng H, Jiang T, et al. Imbalance between T helper type 17 and T regulatory cells in patients with primary biliary cirrhosis: the serum cytokine profile and peripheral cell population. Clin Exp Immunol 2009; 156(2): 217-25.
 5. Nakashima A, Ito M, Yoneda S, Shiozaki A, Hidaka T, Saito S. Circulating and decidual Th17 cell levels in healthy pregnancy. Am J Reprod Immunol 2010; 63(2): 104-9.
 6. Schaub B, Liu J, Schleich I, Hoppler S, Sattler C, von ME. Impairment of T helper and T regulatory cell responses at birth. Allergy 2008; 63(11): 1438-47.
 7. Wang WJ, Hao CF, Yi L, Yin GJ, Bao SH, Qiu LH, et al. Increased prevalence of T helper 17 (Th17) cells in peripheral blood and decidua in unexplained recurrent spontaneous abortion patients. J Reprod Immunol 2010; 84(2): 164-70.