بررسی سطح سرمی اسید اوریک خون در بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی‌

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مغز و اعصاب، مرکز تحقیقات علوم اعصاب اصفهان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه داخلی اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پاره‌ای از تحقیقات اخیر ارتباط معنی‌داری را بین کاهش بروز استروک و سطح بالای اسید اوریک خون گزارش نموده‌اند. به عبارت دیگر، افزایش سطح اسید اوریک خون منجر به پایین آمدن ریسک ابتلا به استروک می‌گردد. همچنین در دوره‌ی بعد از سکته‌ی مغزی نیز بین افزایش اسید اوریک و پیامدهای بعد از آن نیز ارتباطاتی مشاهد گردیده است. در برخی مطالعات نیز نتایج ضد و نقیضی از ارتباط بین اسید اوریک خون و پیامدهای استروک گزارش گردیده است. تأثیرات متقابل اوریکوزوری با بلوکرهایی نظیر لوزارتان باعث تأثیر بهتر آن‌ها در مقایسه با آتنولول در کاهش خطر استروک می‌گردد. همچنین گزانتین اکسیداز ممکن است به علت چنین تعاملی منجر به نتیجه‌ی مطلوب‌تری در این بیماران گردد آلوپورینول مهم‌ترین مهار‌کننده‌ی گزانتین اکسیداز می‌باشد که باعث کاهش این آنزیم در تغیرات عروقی به واسطه‌ی استرس می‌گردد. در شرایط Invitro بهبود عملکرد اندوتلیال در بیماری‌های قلبی-عروقی به عملکرد مولکول‌های ایجادکننده‌ی التهاب و مربوط می‌گردد. تأثیر آلوپورینول در بعد از استروک هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین با توجه با تأثیرات متناقضی که از اسید اوریک در مطالعات مختلف گزارش گردیده است و شیوع بالای اسید اوریسمی در جامعه‌ی ما انجام این مطالعه لازم و ضروری بود.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه‌ی مورد-شاهدی بود که طی آن یک گروه بیمار مبتلا به سکته‌ی مغزی‌ و یک گروه غیر مبتلا به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند و سطح اسید اوریک هر دو گروه تعیین و با هم مقایسه گردید. اطلاعات مربوط به طرح، از طریق اندازه‌گیری سطح اسید اوریک خون بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی‌ و بیماران بستری در سایر بخش‌های بیمارستان که شرایط ورود به مطالعه را داشتند تعیین گردید. در نهایت داده‌های آماری با نرم‌افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفت.یافته‌ها: طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه میانگین سطح اسید اوریک خون در گروه بیماران 68/2 ± 8/4 و در گروه شاهد 9/2 ± 44/6 بود و طبق آزمون Student-t سطح اوریک اسید خون در بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی‌ به طور معنی‌داری پایین‌تر بود (001/0 = (P.نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط معنی‌داری که بین سطح اسید اوریک خون و استرک به دست آمد، انجام اقدامات پیشگیری از بروز سکته‌ی مغزی‌ در بیمارنی که سطح اسید اوریک پایین دارند و از نظر سایر عوامل خطر نیز به عنوان گروه در معرض خطر محسوب می‌گردند لازم و ضروری بنظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing Blood Serum Uric Acid in Patients with Stroke

نویسندگان [English]

 • Seyed Ali Mousavi 1
 • Mohammad Reza Najafi 2
 • Heshmatolah Veis Karami 3
 • Ali Mehrabi Kooshki 4
1 Associate Professor, Department of Neurology, Isfahan Neuroscience Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine And Student Research committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Epidemiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Some studies have recently reported a significant correlation between decreased incidence of stroke and high blood uric acid level, i.e. increased blood uric acid level reduces the risk of stroke. In addition, a correlation was detected between increased uric acid level and the subsequent outcomes in the period following stroke. However, there have been some contradictory results regarding the correlation between blood uric acid and stroke outcomes in some studies. Mutual effects of uricosuria with blockers such as losartan caused better effects compared to atenolol in reducing the risk of stroke. Moreover, due to such an interaction, xanthine oxidase may lead to a better result in patients. Allopurinol is the most important xanthine oxidase inhibitor which reduces enzyme levels in during vascular changes due to stress. In in vitro conditions, improved endothelial function in cardiovascular diseases has been found to be related with the function of inflammation-related molecules. However, the effects of allopurinol after stroke have not been reviewed yet. Therefore, considering the contradictory effects of uric acid reported in different studies and the high prevalence of uricemia in Iran, implementing this study was necessary.Methods: The present case-control study was conducted on a group of patients with stroke and a control group including patients who were admitted in hospital due to reasons other than stroke. Uric acid levels of the 2 groups were determined and compared. All statistical analyses were performed in SPSS.Findings: Mean blood uric acid levels in the case and control groups were 4.8 ± 2.68 and 6.44 ± 2.9 mg/dL, respectively. According to t-test, blood uric acid levels in patients with stroke were significantly lower (P = 0.001).Conclusion: Because there was a significant correlation between blood uric acid level and stroke, implementing measures to prevent stroke in patients with low uric acid level and other risk factors seems necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Uric acid
 • Stroke
 1. Bos MJ, Koudstaal PJ, Hofman A, Witteman JC, Breteler MM. Uric acid is a risk factor for myocardial infarction and stroke: the Rotterdam study. Stroke 2006; 37(6): 1503-7.
 2. Dawson J, Walters M. Uric acid and xanthine oxidase: future therapeutic targets in the prevention of cardiovascular disease? Br J Clin Pharmacol 2006; 62(6): 633-44.
 3. Sanchez-Moreno C, Dashe JF, Scott T, Thaler D, Folstein MF, Martin A. Decreased levels of plasma vitamin C and increased concentrations of inflammatory and oxidative stress markers after stroke. Stroke 2004; 35(1): 163-8.
 4. Weir CJ, Muir SW, Walters MR, Lees KR. Serum urate as an independent predictor of poor outcome and future vascular events after acute stroke. Stroke 2003; 34(8): 1951-6.
 5. Cherubini A, Polidori MC, Bregnocchi M, Pezzuto S, Cecchetti R, Ingegni T, et al. Antioxidant profile and early outcome in stroke patients. Stroke 2000; 31(10): 2295-300.
 6. Chamorro A, Obach V, Cervera A, Revilla M, Deulofeu R, Aponte JH. Prognostic significance of uric acid serum concentration in patients with acute ischemic stroke. Stroke 2002; 33(4): 1048-52.
 7. Hoieggen A, Alderman MH, Kjeldsen SE, Julius S, Devereux RB, De FU, et al. The impact of serum uric acid on cardiovascular outcomes in the LIFE study. Kidney Int 2004; 65(3): 1041-9.
 8. Berry C, Hamilton CA, Brosnan MJ, Magill FG, Berg GA, Mc Murray JJ, et al. Investigation into the sources of superoxide in human blood vessels: angiotensin II increases superoxide production in human internal mammary arteries. Circulation 2000; 101(18): 2206-12.
 9. Dawson J, Quinn TQ, Walters MR. Xanthine oxidase inhibition—a new paradigm in management of cardiovascular risk. Curr Med Chem 2007; 14: 1879-86.