بررسی رابطه‌ی توزیع جغرافیایی فوت شدگان بر اثر انواع بیماری‌ها با مؤلفه‌های اقلیمی؛ مطالعه‌ی موردی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

5 کارشناس مدیریت درمان خدمات بهداشتی درمانی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آب و هوا شناسی کاربردی، به ویژه در سال‌های اخیر، داشته‌های اقلیمی را در اجرای هدف‌های علمی، اقتصادی و صنعتی بسیار به کار می‌گیرد. تأثیرهای اقلیمی محیط در زمینه‌ی پزشکی نیز بسیار اهمیت دارد. هدف از تحقیق حاضر شناخت ارتباط بین عناصر اقلیمی دما، بارش و ارتفاع با بیماری‌های شایع در سطح شهرستان‌های استان اصفهان بود.روش‌ها: داده‌های آماری از میانگین 5 ساله‌ی (86-1381) تعداد فوت شدگان ناشی از بیماری‌ها در شهرستان‌های مختلف استان اصفهان مورد استفاده قرار گرفت و سعی شد تا بین تعداد فوت شدگان و عناصر اقلیمی دما، بارش و ارتفاع رابطه‌ی علمی برقرار گردد. داده‌ها با استفاده از معادلات رگرسیون تحلیل گردید و با کمک نرم‌افزار ARCGIS نقشه‌های مربوط به پراکندگی بیماری‌ها و عناصر اقلیمی تهیه شد.یافته‌ها: بین تعداد فوت شدگان در اثر انواع بیماری‌های مطالعه شده و متغیر دما ارتباط مستقیم وجود داشت. در واقع با افزایش دما به تعداد فوت شدگان ناشی از این بیماری‌ها نیز افزوده می‌شود. همچنین بین متغیرهای بارش و ارتفاع با تعداد فوت شدگان در اثر بیماری‌های مطالعه شده ارتباط منفی و یا معکوس مشاهده می‌شود. بدین معنی که در سطح استان اصفهان با افزایش بارش و ارتفاع از تعداد فوت شدگان کاسته شده است.نتیجه‌گیری: به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که در استان اصفهان تعداد فوت شدگان ناشی از بیماری‌های مورد نظر از غرب به شرق استان افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Geographical Distribution of Death and Climate in the Province of Isfahan

نویسندگان [English]

 • Yousef Ghanbari 1
 • Hamid Barghi 1
 • Majid Ghias 2
 • Reza Rozbehani 3
 • Ahmad Hajaryan 4
 • Monireh Mohammadi 4
 • Nagmeh Sadat Dehdashti 5
1 Assistant Professor, Department of Geography and Rural Planning, School of Literature and Humanities, The University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 PhD Student, Department of Geography and Rural Planning, School of Literature and Humanities, The University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Community Medicine Specialist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Geography and Rural Planning, School of Literature and Humanities, The University of Isfahan, Isfa-han, Iran
5 Department of Health Treatment Services Management, Vice Chancellor of Treatment, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: In recent years, applied climatology is using climate data in order to achieve industrial, economic and scientific goals. Climate effects on medical fields are also very important. The purpose of this research was to recognize the relation between some climate elements such as temperature, rain and height with the most prevalent diseases in the Province of Isfahan, Iran.Methods: Statistical data regarding the number of the deceased due to different diseases during 2002-2007 was collected from the report provided by the Climatology Organization and the Ministry of Health in 2007. The data was analyzed by regression equations. Disease distribution and climate elements maps were prepared by ArcGIS software.Findings: A direct relation was found between number of deaths and temperature. In fact, an increase in temperature would lead to higher death rates caused by different diseases. In addition, negative inverse relations were observed between death rates and rain and height, i.e. fewer people died in higher and rainier parts of the Province of Isfahan.  Conclusion: In general, it is indicated that number of deaths increases as we move from west to east throughout the province. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Disease
 • Medical geography
 • Climate elements
 • Disease distribution
 • Province of Isfahan
 1. Zardosht H. An Introduction to Medical Geography. Tehran: Jahad-e-Deneshghahi; 1986. p. 15-31.
 2. Porkino H. Air Pollution. Trans. Geyasaldin M. Tehran: The University of Tehran Publications; 1990. p. 12.
 3. Geddes A. Report to commission on medical geography. Social Science and Medicine 1978; 12D: 227-38.
 4. Hunter JM. The Challenge of Medical Geography. Chapel Hill: Department of Geography, University of North Carolina; 1974.
 5. Armstrong RW. An emerging specially, International pathology. Medical Geography 1965; 6(61): 63.
 6. Paul BK. Approaches to medical geography an historical perspective, Social Science and Medicine 1985; 20: 399-407.
 7. Mayer JD, Meade MS. A reformed medical geography reconsidered. The Professional Geographer 1994; 46(1): 103-6.
 8. Barrett EA. A medical geographical anniversary. Social Science and Medicine 1993; 37: 701-10.
 9. Meade MS, Earickson RJ. Medical Geography. New York: Guilford Press; 2000.
 10. Mohammadi H. Applied Climatology. Tehran: The University of Tehran Publications; 2005. p 20.
 11. Bigdeli A. Effect of climate and air pollution of Tehran on heart attack disease. Journal of Geographical Research 2000; 16: 55-65.
 12. Ministry of Health and Medical Education. Information and Statistics of Epidemic Diseases in Iran. Tehran: Diseases Management Center, Ministry of Health and Medical Education. 2007.
 13. Khoshhal-Dastjerdi J, Arman S, Zahed Gh. Detection of temperature, sun shines duration and length of day effects on drug suicides across the city of Isfahan. Journal of Geographical Research 2007; 22: 1-7.
 14. Mirzaei H. Detection of mental-social causes of suicide across the city of Isfahan during one-year period (1995-1996) [Design Number: 74086]. Isfahan: Research Center of The University of Isfahan; 1998.
 15. National Center for Climatology. Climate Information: N 45. Mashhad: National Center for Climatology; 2004. p. 3.