بررسی عملکرد کلیه در کودکان مبتلا به هیپوتیروییدی مادرزادی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه کودکان، مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیه‌ی اطفال، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه کودکان، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 متخصص کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 دانشیار، گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کم‌کاری مادرزادی تیرویید از علل قابل پیشگیری عقب‌ماندگی ذهنی است. این در حالی است که کمتر از 10 درصد نوزادان مبتلا بر اساس علایم بالینی در ماه اول تشخیص داده می‌شوند و اگر تشخیص بر مبنای برنامه‌های غربال‌گری صورت نگیرد، تشخیص دیررس خواهد بود و عوارض جبران ناپذیر مغزی شنوایی ایجاد خواهد شد. عدم درمان هیپوتیروییدی مادرزادی باعث عقب‌ماندگی رشدی و تکاملی می‌شود و می‌تواند با عوارض قلبی، اسکلتی و ناهنجاری‌های دستگاه گوارش همراه باشد. از جمله مواردی که به تازگی به هیپوتیروییدی نسبت داده می‌شود مشکلات کلیوی می‌باشد که هنوز مورد بحث است. این مطالعه به منظور ارزیابی اثر هیپوتیروییدی بر ساختار و عملکرد کلیه‌ها طراحی شد.روش‌ها: این مطالعه‌ی مورد-شاهدی بر روی 36 کودک مبتلا به هیپوتیروییدی مادرزادی در مقایسه با 38 کودک سالم که طی اردیبهشت 1389 تا آبان ماه سال 1390 به بیمارستان الزهرا (س) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده بودند، انجام شد. کودکان بعد از معاینه‌ی فیزیکی برای سنجش کراتینین، نیتروژن اوره‌ی خون، منیزیم، کلسیم، سدیم، پتاسیم، TSH (Thyroid-stimulating hormone) و T4 در خون و آزمایش کامل ادرار از نظر بررسی میکروآلبومینوری، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم و کراتی‌نین به آزمایشگاه ارجاع شدند تا با استفاده از این آزمایشات، GFR (Glomerular filtration rate) و عملکرد توبول پروگزیمال و دیستال و قوس هنله ارزیابی شود. همچنین ابعاد کلیه با کمک سونوگرافی تعیین شد. گروه شاهد از بین خواهران و برادران کودکان مبتلا به هیپوتیروییدی مادرزادی و کودکان سالم مراجعه‌کننده به درمانگاه غدد کودکان انتخاب شدند. گروه مورد و شاهد از نظر عملکرد کلیوی و آناتومی کلیه با هم مقایسه شدند.یافته‌ها: میانگین سنی افراد در گروه مورد 1/4 ± 1/9 سال و در گروه شاهد 6/3 ± 2/9 سال بود (05/0 < (P. میانگین GFR در گروه مورد 9/12 ± 28/98 میلی‌لیتر در دقیقه و در گروه شاهد 13 ± 23/98 میلی‌لیتر در دقیقه بود )05/0 < . (Pگروه مورد نسبت به گروه شاهد از نظر کسر ترشحی سدیم ( 65/0 ± 01/1 در مقایسه با 32/0 ± 77/0، 04/0 = P) و کسر ترشحی پتاسیم (1/14 ± 47/12 در مقایسه با 8/3 ± 09/7، 03/0 = P) و نیز نسبت پتاسیم ادرار به کراتینین ادرار (95/0 ± 81/0 در مقایسه با 26/0 ± 46/0، 04/0 = P) تفاوت داشتند.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می‌رسد هیپوتیروییدی مادرزادی اگر چه اثری بر اندازه‌ی کلیه‌ها در انسان ندارد، ولی می‌تواند بر توبول‌های کلیه اثر بگذارد. اثر آن بر توبول‌های دیستال واضح‌تر از سایر توبول‌ها است. توصیه می‌شود در این زمینه مطالعات بیشتری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Renal Function in Children with Congenital Hypothyroidism

نویسندگان [English]

 • Alalaeh Gheisari 1
 • Mahin Hashemipour 2
 • Pooya Khosravi 3
 • Atousa Adibi 4
1 Associate Professor, Department of Pediatrics, Child Health Promotion Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Pediatrics, Endocrine and Metabolism Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Pediatrician, Department of Pediatrics, Child Health Promotion Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Congenital hypothyroidism is a preventable cause of mental retardation. However, less than 10% of children with congenital hypothyroidism are diagnosed at the first month of life based on clinical symptoms. Not using screening programs to diagnose patients would lead to delayed diagnosis and irreparable auditory dysfunction due to cerebral complications. Untreated congenital hypothyroidism causes growth and developmental retardation and can be associated with cardiac and skeletal complications and gastrointestinal anomalies. Renal problems are also among the complications that have been recently attributed to hypothyroidism. Since this hypothesis is still under debate, this study was designed to assess the effects of hypothyroidism on renal function and structure.Methods: This case-control study compared 36 children with congenital hypothyroidism with 38 healthy children during late April 2010 to late October 2011. The study was conducted in Alzahra Hospital affiliated with Isfahan University of Medical Sciences (Isfahan, Iran). After physical examination, blood tests were performed to measure thyroid-stimulating hormone (TSH), thyroxine (T4), creatinine (Cr), sodium (Na), calcium (Ca), potassium (K), magnesium (Mg), cystatin C, and blood urea nitrogen (BUN). Urinalysis was also employed to evaluate microalbuminuria, Cr, Na, K, Mg, and Ca. Glomerular filtration rate (GFR), proximal and distal tubule function, and loop of Henle were then determined. In addition, renal sizes were determined using ultrasound. The control group was selected from the siblings of children with congenital hypothyroidism and healthy children who referred to the pediatric endocrinology ward. The case and control groups were compared in terms of renal function and renal anatomy.Findings: The mean age of subjects in the case and control groups was 9.1 ± 4.1 and 9.2 ± 3.6 years, respectively (P > 0.05). The mean GFRs in the case and control groups were 98.28 ± 12.9 and 98.23 ± 13 ml/min, respectively (P < 0.05). The case and control groups were different in terms of Na excretion fraction (1.01 ± 0.65 vs. 0.77 ± 0.32; P = 0.04), K excretion fraction (12.47 ± 14.1 vs. 7.09 ± 3.8; P = 0.03), and urinary K/Cr ratio (0.81 ± 0.95 vs. 0.46 ± 0.26; P = 0.04).Conclusion: The results of this study showed that although congenital hypothyroidism had no effects on renal sizes in human, it could affect renal tubules. In addition, the effect of the complication on distal tubules was clearer than other tubules. Therefore, conducting further studies in this regard is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Congenital hypothyroidism
 • Renal Function
 • Glomerular filtration
 1. Bulbul M, Cetinkaya S, Eksioglu S, Ozkasap S, Ginis T. Kidney growth in children with congenital hypothyroidism. Pediatr Nephrol 2009; 24(2): 333-40.
 2. Ramos S, Goya L, Alvarez C, Pascual-Leone AM. Mechanism of hypothyroidism action on insulin-like growth factor-I and -II from neonatal to adult rats: insulin mediates thyroid hormone effects in the neonatal period. Endocrinology 1998; 139(12): 4782-92.
 3. Escobar GM, Hierro FR. Glandula tiroides. In: Argente Oliver J, Carrascosa L A, Gracia BR, Hierro FH, editors. Tratado de endocrinologia pediatrica y de la adolescencia. 1st ed. EDIMSA, Madrid; 1995. p. 455-77.
 4. Bradley SE, Stephan F, Coelho JB, Reville P. The thyroid and the kidney. Kidney Int 1974; 6(5): 346-65.
 5. Sabri MR, Shahriari H, Hashemipour M. Congenital cardiac malformations in congenital hypothyroid patients in Isfahan. J Res Med Sci 2006; 11(4): 234-9.
 6. Kumar J, Gordillo R, Kaskel FJ, Druschel CM, Woroniecki RP. Increased prevalence of renal and urinary tract anomalies in children with congenital hypothyroidism. J Pediatr 2009; 154(2): 263-6.
 7. Mantan M, Mishra D. Congenital hypothyroidism and nephrocalcinosis. Indian Pediatr 2010; 47(3): 281.
 8. Hashemipour M, Hovsepian S, Kelishadi R, Iranpour R, Hadian R, Haghighi S, et al. Permanent and transient congenital hypothyroidism in Isfahan-Iran. J Med Screen 2009; 16(1): 11-6.
 9. Bateson EM, Chandler S. Nephrocalcinosis in creatinism. Br J Radiol 1965; 38: 581-4.
 10. Mallika V, Sohi JS MSc, Gupta VK, Arora S, Chawla R, Tayal D. Dynamic Changes in Biochemical Markers of Renal Function with Thyroid Status – A Study in Indian Population. Journal of Medical Update 2009; 4(2): 38-41.
 11. Goede DL, Wiesli P, Brandle M, Bestmann L, Bernays RL, Zwimpfer C, et al. Effects of thyroxine replacement on serum creatinine and cystatin C in patients with primary and central hypothyroidism. Swiss Med Wkly 2009; 139 (23-24): 339-44.
 12. Ece A, Gozu A, Bukte Y, Tutanc M, Kocamaz H. The effect of malnutrition on kidney size in children. Pediatr Nephrol 2007; 22(6): 857-63.
 13. Schmidt IM, Main KM, Damgaard IN, Mau C, Haavisto AM, Chellakooty M, et al. Kidney growth in 717 healthy children aged 0-18 months: a longitudinal cohort study. Pediatr Nephrol 2004; 19(9): 992-1003.