بررسی مقایسه‌ای بروز پروتئین مهار کننده‌ی تومور APC در نمونه‌های سرطانی و سالم کولورکتال توسط روش ایمونوهیستوشیمی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه آناتومی و بیولوژی مولکولی، دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: APC یک پروتئین مهار کننده‌ی تومور است. برای بررسی ارتباط بروز APC با پاتوژنز سرطان کولورکتال، بیان این پروتئین را در بافت‌های سرطانی و سالم کولورکتال توسط روش ایمونوهیستوشیمی بررسی نمودیم.روش‌ها: بیان پروتئینAPC  در 50 جفت از نمونه‌های سرطانی کولورکتال و بافت کولورکتال طبیعی مجاور با روش ایمونوهیستوشیمی بر روی مقاطع پارافینی بررسی شد.یافته‌ها: APC در تمام بافت‌ها بروز پیدا کرده بود. APC در نمونه‌های سرطانی کولورکتال در مقایسه با بافت‌های طبیعی مجاور کاهش یافته بود (001/0 > P).نتیجه‌گیری: بروز پروتئین APC می‌تواند به عنوان یک مارکر بیولوژیک مطلوب و یک عامل پیش‌آگهی دهنده‌ی مفید در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مطرح باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of APC Tumor Suppressor Protein Expression in Cancerous and Normal Colorectal Specimens by Immunohistochemistry

نویسندگان [English]

 • Mehdi Nikbakht Dastjerdi 1
 • Meisam Mahmoodi 2
1 Associate Professor, Department of Anatomical Sciences and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: APC is a tumor-suppressor protein. To evaluate the correlation between APC expression and pathogenesis of colorectal cancer, we investigated the expression of this protein in cancerous and normal colorectal tissues.Methods: APC expression was evaluated in 50 pairs of primary colorectal cancers and corresponding normal colorectal tissues using immunohistochemical staining on paraffin-embedded sections.Findings: APC was expressed in all tissues. It was down-regulated in the colorectal cancer specimens compared with the matched normal tissues (P < 0.001). Conclusion: APC expression may be a favorable biologic marker and a useful prognostic indicator in patients with colorectal cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • APC
 • Colorectal Cancer
 • Tumor suppressor gene
 • Immunohistochemistry
 1. McCormick D, Kibbe PJ, Morgan SW. Colon cancer: prevention, diagnosis, treatment. Gastroenterol Nurs 2002; 25(5): 204-11.
 2. Gayet J, Zhou XP, Duval A, Rolland S, Hoang JM, Cottu P, et al. Extensive characterization of genetic alterations in a series of human colorectal cancer cell lines. Oncogene 2001; 20(36): 5025-32.
 3. Kinzler KW, Nilbert MC, Su LK, Vogelstein B, Bryan TM, Levy DB, et al. Identification of FAP locus genes from chromosome 5q21. Science 1991; 253(5020): 661-5.
 4. Nishisho I, Nakamura Y, Miyoshi Y, Miki Y, Ando H, Horii A, et al. Mutations of chromosome 5q21 genes in FAP and colorectal cancer patients. Science 1991; 253(5020): 665-9.
 5. Chung DC. The genetic basis of colorectal cancer: insights into critical pathways of tumorigenesis. Gastroenterology 2000; 119(3): 854-65.
 6. Fearnhead NS, Britton MP, Bodmer WF. The ABC of APC. Hum Mol Genet 2001; 10(7): 721-33.
 7. Beroud C, Soussi T. APC gene: database of germline and somatic mutations in human tumors and cell lines. Nucleic Acids Res 1996; 24(1): 121-4.
 8. Chen J, Rocken C, Lofton-Day C, Schulz HU, Muller O, Kutzner N, et al. Molecular analysis of APC promoter methylation and protein expression in colorectal cancer metastasis. Carcinogenesis 2005; 26(1): 37-43.
 9. Furuta K, Yoshioka S, Okabe S, Ikeda M, Oginosawa M, Ikeda S, et al. Expressions of two adenomatous polyposis coli and E-cadherin proteins on human colorectal cancers. Virchows Arch 2003; 442(3): 266-70.
 10. Kariola R, Abdel-Rahman WM, Ollikainen M, Butzow R, Peltomaki P, Nystrom M. APC and beta-catenin protein expression patterns in HNPCC-related endometrial and colorectal cancers. Fam Cancer 2005; 4(2): 187-90.