مقایسه‌ی نتایج درمانی بازسازی رباط متقاطع قدامی به دو روش استفاده از تاندون پتلا و تاندون همسترینگ

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پارگی رباط متقاطع قدامی شایع‌ترین آسیب شدید زانو است. به دنبال پارگی کامل رباط متقاطع قدامی روسکولاریزاسیون ناکافی موجب عدم بهبود رباط می‌شود، در نتیجه بازسازی رباط متقاطع قدامی لازم است. در مورد درمان مناسب این ضایعه توافق نظر همگانی وجود ندارد. بیشترین روشی که امروزه زیاد استفاده می‌شود، استفاده از تاندون پتلا و تاندون‌هامسترینگ برای بازسازی رباط متقاطع قدامی می‌باشد. هدف مطالعه‌ی حاضر تعیین و مقایسه‌ی نتایج بازسازی رباط متقاطع قدامی به دو روش استفاده از تاندون پتلا و تاندون همسترینگ در بیماران بود.روش‌ها: این مطالعه‌ یک کارآزمایی بالینی آینده‌نگر بود که بر روی 50 بیمار 20 تا 35 ساله‌ی مبتلا به پارگی رباط متقاطع قدامی که از تاریخ مهر 1387 لغایت مهر 1388 تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه 25 نفری تقسیم شدند. بیماران گروه اول با استفاده از تاندون پتلا و گروه دوم با استفاده از روش همسترینگ مورد درمان قرار گرفتند و 2، 4، 6 و 9 ماه بعد از عمل جراحی معاینه‌ی مجدد شدند. اطلاعات شامل مشخصات بیمار، میزان ROM (Range of motion) زانو، زمان برگشتن به سر کار و فعالیت‌های ورزشی، میانگین نمره‌ی درد جلوی زانو و جابجایی در پلان قدامی-خلفی و پلان مدیولترال زانو بود ثبت شد. داده‌ها توسط آزمون Student-t و Mann-Whitney تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: در این مطالعه 50 بیمار (49 مرد و 1 زن) با میانگین سنی کلی 5/4 ± 6/26 سال، شرکت داشتند. میانگین VAS (Visual analogue scale) در دو گروه تفاوت معنی‌دار، میانگین ROM زانو، میانگین امتیاز جابجایی پلان قدامی-خلفی و مدیولترال و زمان بازگشت به فعالیت در زمان‌های مختلف تفاوت معنی‌داری نداشت.نتیجه‌گیری: با توجه به این که درد از عوارض شناخته شده‌ی بعد از این نوع اعمال جراحی می‌باشد و پایین بودن میانگین آن در گروه همسترینگ که از نظر آماری معنی‌دار بود، شاید بهتر است به عنوان روش انتخابی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Clinical Results of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction with the Two Methods of Ptla Tendon and Hamstring Tendon

نویسندگان [English]

 • Seyed Hamid Mousavi 1
 • Nima Bagheri 2
1 Associate Professor, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Rupture of anterior crutiate ligament (ACL) is the most common severe injury of the knee. Following complete ACL rupture, insufficient revascularization prevents the complete healing of ACL as a result of which reconstruction methods are necessary. The appropriate treatment of this lesion remains a controversial issue. The most popular techniques of treatment are hamstring graft and bone-patellar tendon-bone graft. Therefore, the current study aimed to determine and compare the clinical results of ACL reconstruction on.Methods: This was a randomized prospective clinical trial involving 50 patients (20 to 35 years old), who had suffered from ACL tearing and had undergone surgery from December 2008 to December 2009. Known cases of psychological disease, functional disturbance diseases, and patients who had another medical condition or did not cooperate well in the follow-up period were excluded from the study. Patients were randomized into two equal groups. The first group was treated using bone-patellar-bone graft method and second group by hamstring graft method. Follow up examinations were performed at 2, 4, 6 and 9 months after operation. Data including the patient information, knee range of motion, rehabilitation time, anterior knee pain score, and antro-posterior and mediolateral plane translation were registered. Collected Data were analyzed by student’s t-test and Mann-Whitney test.Findings: 50 patients (49 men and 1 woman) with total mean age of 26.6 ± 4.5 (P value = 0.9) participated in the current study. There was a significant difference between the mean visual analogue scales of the two groups. , mean knee range of motion, antro-posterior and mediolateral plane translation scores, and rehabilitation time were not statistically significant during different times. Conclusion: In conclusion, since pain is a known post-oprative symptom, and due to the significantly low average pain in the hamstring group, it may be best to choose this method as the treatment method of anterior cruciate ligament reconstruction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acl reconstruction
 • Bone-patellar tendon graft
 • Hamstring tendon graft
 1. Miller RH. Knee injuries. In: Canale ST, editor. Campbell's Operative Orthopaedics. 11th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2007. p. 3652.
 2. Sajovic M, Strahovnik A, Komadina R, Dernovsek MZ. The effect of graft choice on functional outcome in anterior cruciate ligament reconstruction. Int Orthop 2008; 32(4): 473-8.
 3. Edgar CM, Zimmer S, Kakar S, Jones H, Schepsis AA. Prospective comparison of auto and allograft hamstring tendon constructs for ACL reconstruction. Clin Orthop Relat Res 2008; 466(9): 2238-46.
 4. Frobell RB, Roos EM, Roos HP, Ranstam J, Lohmander LS. A randomized trial of treatment for acute anterior cruciate ligament tears. N Engl J Med 2010; 363(4): 331-42.
 5. Machotka Z, Scarborough I, Duncan W, Kumar S, Perraton L. Anterior cruciate ligament repair with LARS (ligament advanced reinforcement system): a systematic review. Sports Med Arthrosc Rehabil Ther Technol 2010; 2: 29.
 6. Liden M, Ejerhed L, Sernert N, Laxdal G, Kartus J. Patellar tendon or semitendinosus tendon autografts for anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective, randomized study with a 7-Year follow-up. Am J Sports Med 2007; 35(5): 740-8.
 7. Biau DJ, Tournoux C, Katsahian S, Schranz PJ, Nizard RS. Bone-patellar tendon-bone autografts versus hamstring autografts for reconstruction of anterior cruciate ligament: meta-analysis. BMJ 2006; 332(7548): 995-1001.
 8. Shelbourne KD, Trumper RV. Preventing anterior knee pain after anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med 1997; 25(1): 41-7.
 9. Goldblatt JP, Fitzsimmons SE, Balk E, Richmond JC. Reconstruction of the anterior cruciate ligament: meta-analysis of patellar tendon versus hamstring tendon autograft. Arthroscopy 2005; 21(7): 791-803.
 10. Svensson M, Sernert N, Ejerhed L, Karlsson J, Kartus JT. A prospective comparison of bone-patellar tendon-bone and hamstring grafts for anterior cruciate ligament reconstruction in female patients. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2006; 14(3): 278-86.
 11. Pinczewski LA, Lyman J, Salmon LJ, Russell VJ, Roe J, Linklater J. A 10-year comparison of anterior cruciate ligament reconstructions with hamstring tendon and patellar tendon autograft: a controlled, prospective trial. Am J Sports Med 2007; 35(4): 564-74.