بررسی مقایسه ای تاثیر بوپیواکائین ایزو باریک و هایپر باریک برنمره BIS(Bispectral Index) در بیماران تحت عمل جراحی سزارین با بی حسی اسپاینال در سالهای 88-89

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: BIS (Bispectral index) نوعی پارامتر مشتق از الکتروانسفالوگرافی (Electroencephalography یا EEG) است. بی‌حسی اسپاینال اگر همراه با داروی سداتیو باشد سبب افت سطح هوشیاری و BIS بیمار می‌شود. در بعضی مطالعات نشان داده شده است که در بی‌حسی اسپاینال حتی بدون استفاده از داروهای سداتیو، میزان هوشیاری بیمار کاهش می‌یابد. از جمله عواملی که روی این پارامتر تأثیر می‌گذارد، باریسیته است که در ارتباط با غلظت گلوکز اضافه شده به دارو است. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی تفاوت تأثیر بوپیواکایین ایزوبار و ‌هیپربار در فضای اینتراتکال بر روی میزان BIS حین عمل جراحی سزارین بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی دو سو کور تعداد 82 نفر از زنان کاندید سزارین الکتیو مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید بهشتی بین سال‌های 1389-1388 مورد بررسی قرار گرفتند. این بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در یک گروه بی‌حسی اسپاینال با استفاده از مارکایین ایزوبار و در گروه دیگر بی‌حسی اسپاینال با استفاده از مارکایین ‌هیپربار انجام شد. میزان SQI (signal quality inde)، EMG (Electromiography)، BIS، درجه حرارت محیطی، فراوانی سطح بلوک اسپاینال، MAP بلافاصله بعد از انجام بی‌حسی اسپاینال و سپس در دقایق 5، 10، 15، 30، 45، 60، 90 و 120 در دو گروه اندازه‌گیری و مقایسه شد. داده‌ها توسط آزمون‌های آماری 2χ، Student-t و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند.یافته‌ها: با توجه به یافته‌های آماری میانگین BIS در هیچ کدام از زمان‌های بررسی بین دو گروه تفاوت معنی‌داری نشان نداشت. در بررسی سیر تغییرات BIS نسبت به زمان پایه فقط در دقیقه 45 تفاوت معنی‌دار مشاهده شد (01/0 > P).نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد باریسیته‌ی بوپیواکایین تأثیری در آرام‌بخشی و افت بیشتر BIS ندارد و همچنان استفاده از داروهای سداتیو همراه با داروی بی‌حسی در بی‌حسی اسپاینال توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Impact of Isobaric and Hyperbaric Bupivacaine on Bispectral Index (BIS) in Patients Undergoing Cesarean Section with Spinal Anesthesia

نویسندگان [English]

 • Mitra Jabalameli 1
 • Nina Hazegh 2
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medical, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Bispectral index (BIS) is a parameter derived from the EEG which associated with glucose metabolism speed in brain cells and continuously analyzes patient’s curved electroencephalogram during general anesthesia so as to investigate patient’s consciousness and awareness level. Provided that spinal anesthesia is combined with sedative drugs, it would cause loss of consciousness and BIS in patient; however, some studies have indicated that in spinal anesthesia, patient’s consciousness would be reduced even without combination of sedative drugs. This study was also implemented on patients undergoing cesarean section. Other studies have shown that adding fentanyl in spinal anesthesia caused BIS loss. Bupivacaine can also reduce BIS. One of the other factors influencing on this parameter is baricity2 which is associated with the concentration of added glucose to the drug. This study aimed to review the impact of isobaric and hyperbaric bupivacaine in intrathecal on bispectral index (BIS) during cesarean section.Methods: In this double blinded clinical trial, 82 women were studied who were candidate for elective cesarean section and referred to Shahid Beheshti Hospital, Iran, during 2009-2010. The study subjects randomly were divided into two groups; a group with spinal anesthesia using isobaric marcaine and the other group with spinal anesthesia using hyperbaric marcaine. SQI, EMG, BIS level, ambient temperature, the frequency of spinal block level, MAP in the minutes immediately after spinal anesthesia, and then in minutes 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90 and 120, were measured and compared in the two groups. In addition, changes trend of these items at the same times were studied in each group compared with the baseline. The statistical tests consisted of Chi-square test for reviewing the correlation between qualitative variables, and student t-test for comparing quantitative data, ANOVA test for comparing quantitative data with over 2 modes and GLM test for comparing quantitative data between the two groups.Findings: Given to the statistical findings, mean BIS showed no significant difference in any of the studied times between the two groups (P > 0.05). In reviewing the change courses of BIS with the baseline, there was a significant difference only at minute 45 (P < 0.01). Therefore, it seems that baricity of bupivacaine had no significant impact on loss of consciousness in patients.Conclusion: It seems that baricity of bupivacaine has no impact on sedation and higher loss of BIS; and besides, use of sedative drugs is recommended along with anesthetic drugs in spinal anesthesia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cesarean section
 • Spinal anesthetic
 • Bispectral index
 1. Davies RR. Human nail dust in chiropodial practice: irritant, allergen and source of antibodies to Trichophyton rubrum. J R Soc Health 1984; 104(1): 1-5.
 2. Stanky DR, Shafler SL. Measuring depth of anesthesia. In: Miller RD, Fleisher LA, Johns RA, Savarese JJ, Wiener-Kronish J, Young WL, editors. Miller's Anesthesia. 6th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone; 2004.
 3. Chin KJ, Yeo SW. A BIS-guided study of sevoflurane requirements for adequate depth of anaesthesia in Caesarean section. Anaesthesia 2004; 59(11): 1064-8.
 4. Nishikawa K, Hagiwara R, Nakamura K, Ishizeki J, Kubo K, Saito S, et al. The effects of the extent of spinal block on the BIS score and regional cerebral oxygen saturation in elderly patients: A prospective, randomized, and double-blinded study. J Clin Monit Comput 2007; 21(2): 109-14.
 5. Marucci M, Diele C, Bruno F, Fiore T. Subarachnoid anaesthesia in caesarean delivery: effects on alertness. Minerva Anestesiol 2003; 69(11): 809-24.
 6. Contreras D, V, Carbonell BP, Ojeda GA, Sanzana ES. Intrathecal fentanyl reduces the dose of propofol required for sedation during spinal anesthesia. Rev Esp Anestesiol Reanim 2007; 54(7): 421-4. [In Spanish].
 7. Kushida A, Murao K, Kimoto M, Nakao S, Shingu K. Fentanyl shows different effects by administration routes on bispectral index during spinal anesthesia in patients undergoing cesarean section. Masui 2006; 55(11): 1393-7. [In Japanese].
 8. Kimoto M, Murao K, Shirane A, Sakamoto S, Yamada M, Nakao S, et al. Appropriate dose of isobaric bupivacaine with fentanyl in spinal anesthesia for cesarean section. Masui 2005; 54(8): 864-8. [In Japanese].
 9. Sivevski A. Spinal anaesthesia for cesarean section with reduced dose of intrathecal bupivacaine plus fentanyl. Prilozi 2006; 27(2): 225-36.