تجارب مردان از وازکتومی: یک مطالعه‌ی کیفی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، عضو هیأت علمی، گروه بهداشت، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس، گروه اتاق عمل، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: معضل افزایش بی‌رویه‌ی جمعیت تهدیدی جدی برای جامعه‌ی جهانی و اساسی‌ترین مانع توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی کشورها محسوب می‌گردد. بنابراین یکی از راه‌های کنترل جمعیت، فراهم بودن روش‌های مطمئن پیش‌گیری از بارداری است. از میان روش‌های مطمئن پیش‌گیری، روش بستن لوله‌ها در مردان را می‌توان نام برد که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان یک روش ساده و مؤثر در پیش‌گیری از باروری تأیید کرده است. لذا توجه به مردان و دخالت دادن آنان در تنظیم خانواده به منظور کنترل جمعیت و ارتقای بهداشت باروری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی تجارب مردان از عمل وازکتومی اجرا گردید.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر مبتنی بر رویکرد کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. بدین منظور 14 فرد وازکتومی شده به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌های عمیق و باز استفاده شد. متن مصاحبه‌ها ضبط گردید و پس از مکتوب سازی با روش کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: از مجموع یافته‌های این مطالعه، چهار مفهوم اصلی که بیان‌گر ساختار تجارب مردان از وازکتومی‌ بودند، استخراج شد. این مفاهیم شامل نظرات راجع به وازکتومی‌، برداشت و ذهنیات از وازکتومی، تجارب از وازکتومی‌، و توصیه به دیگران بودند.نتیجه‌گیری: با شناخت و درک تجارب مردان وازکتومی شده و همچنین تعیین جنبه‌های مثبت و منفی این روش و طراحی برنامه‌های آموزشی و مشاوره بر اساس نتایج پژوهش می‌توان جهت گسترش این روش گام‌های مؤثرتری برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Men's Experiences of Vasectomy: A Qualitative Research

نویسندگان [English]

 • Habibollah Hosseini 1
 • Abdollah Rezaei 1
 • Fatemeh Abdi 2
 • Ahmad Mashhadizadeh 3
1 Instructor, Faculty Member, Department of Health, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfa-han, Iran
2 MSc Student, Student Research Committee, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Department of Operating Room, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Irregular population growth is considered as a serious threat to the international community. It is also a major obstacle against nations' social and economic development. Thus, one of the ways to control the population is providing effective contraceptive methods. Vasectomy is one of the most effective, simple contraceptive methods confirmed by the World Health Organization. It is important to involve men in population control and reproductive health promotion. Therefore, this study aimed to describe the experiences of a group of vasectomized men.Methods: This qualitative study was conducted using a phenomenological approach. Subjects were 14 vasectomized men selected through purposive sampling. In-depth and open interviews with participants were conducted to collect data. Observations were also recorded in comprehensive field notes. A Colaizzi method was used to analyze the data transcripts.Findings: Four themes were driven from the obtained results which describe the structures of vasectomy-related experiences among men. These themes included opinions about vasectomy, impressions about vasectomy, vasectomy experiences, and recommendation to others.Conclusion: Recognizing experiences of vasectomized men and determining positive and negative aspects of this method would make specialists able to design effective vasectomy promotion training programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vasectomy
 • Experience
 • Qualitative study
 1. Amiri M, Kasaeian A. Study of family planning service providers' knowledge about and attitude toward pregnancy prevention methods . Knowledge & Health 2009; 4(1): 24-9.
 2. Abdi F. Evaluation and Comparison of Satisfaction and Its Related Factors from Hormonal Contraceptives DMPA, Cyclofem and LD in The Women Referred to Selected Health Centers. [MSc Thesis]. Isfahan: School of Nursing Midwifery, Isfahan University of Medical Science. 2011
 3. Simbar M, Nahidi F, Tehrani FR, Ramezankhani A. Fathers' educational needs for perinatal care in urban Iran: a qualitative approach. J Biosoc Sci 2010; 42(5): 633-41.
 4. Dohle GR, Diemer T, Kopa Z, Krausz C, Giwercman A, Jungwirth A. European Association of Urology Guidelines on Vasectomy. Eur Urol 2012; 61(1): 159-63.
 5. Hamidzadeh Y, Fouladi N, Mardi A, Galledar D, Sadegi H. Men's Experinces and Sexual Satisfaction of Vasectomized men in Ardabil 2008. Journal of Ardabil University of Medical Sciences 2010; 10(2): 114-20.
 6. Eshraghi N, Sadeghi poor H, Mostofi N. Study of vasectomies performed in Shahid Noorsaadat Center for Reproductive Health Education, Services, and Research, 1997-2002. Hakim 2008; 10(4): 60-5.
 7. Willson JR, Carrington ER. Obstetrics and Gynecology. 9th ed. London: Mosby Yearbook; 1991. p. 196.
 8. Mafakhkharul Islam AI, Begum A, Keramat Ali SM. Psychosomatic effects of permanent sterilization. Bangladesh Med Res Counc Bull 1991; 17(1): 17-22.
 9. Hofmeyr DG, Greeff AP. The influence of a vasectomy on the marital relationship and sexual satisfaction of the married man. J Sex Marital Ther 2002; 28(4): 339-51.
 10. Wagner D, Bear M. Patient satisfaction with nursing care: a concept analysis within a nursing framework. J Adv Nurs 2009; 65(3): 692-701.
 11. Belfield T. Principles of contraceptive care: choice, acceptability and access. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2009; 23(2): 177-85.
 12. Aladag N, Filiz M, Topsever P, Apaydin P, Gorpelioglu S. Satisfaction among women: differences between current users of barrier (male condom) and non-barrier methods. Eur J Contracept Reprod Health Care 2006; 11(2): 81-8.
 13. Fathizadeh N, Salemi P, Ehsanpour S. Dissatisfaction with contraceptive methods. IJNMR 2011; 16(1): 79-82
 14. Najafi F, Rakhshani F. Determining Regret Rate following Vasectomy and Tubectomy in Zahedan and Zabol During 2006. Journal of Reproduction and Infertility 2008; 8(4): 345-51.
 15. Pashaee F, Taleghani F, Tavakol Kh, Rezae A. Family experiences from caregivering of patient with coronary artery bypass graft surgery: a qualitative study. IJNR 2010; 5(16): 61-71.
 16. Manhoso FR, Hoga LA. Men's experiences of vasectomy in the Brazilian Public Health Service. Int Nurs Rev 2005; 52(2): 101-8.
 17. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Gilstrap L, Wenstrom K. Williams Obstetrics. 23rd ed. New York: McGraw-Hill Professional; 2005.
 18. Dunmoye OO, Moodley J, Popis M. Vasectomy in developing countries. J Obstet Gynaecol 2001; 21(3): 295-7.
 19. Hosseini H, Naji H, Abdi F, Mashhadizadeh A, Rezaei A. Investigate men Cooperation in Family Planning after a Group Training Program of their Spouses. Journal of Isfahan Medical School 2011; 29(131): 253-8.
 20. Omidvar N, Salmalian H. Knowledge and attitude of the personnel of Mazandaran family health centers toward vasectomy in, 2002. Hormozgan Medical Journal 2004; 8(2): 91-6.
 21. Khorami Markan A, Didarlou A, Samadzadeh S, Sakhaei S, Habibzadeh H, Habib Pour Z. A study on nursing personnel perspectives toward vasectomy barriers in KHOY. The Journal of Urmia University of Medical Sciences 2007; 17(4): 278-83.