مقایسه‌ی اثر آب انگور قرمز و ورزش بر روی موش‌های صحرایی نر پارکینسونی شده

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زیست ‌شناسی، دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه زیست ‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه زیست ‌شناسی، دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران

5 عضو هیأت علمی، گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 سرپرست جهاد کشاورزی بانه، کردستان، ایران

7 عضو پژوهشکده‌ی گیاهان دارویی، جهاد کشاورزی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آب انگور قرمز دارای ترکیبات آنتی‌اکسیدانی است. ازسوی دیگر گزارش شده است که تحلیل نورونی به وسیله‌ی تولید اکسیدان‌ها در مجموعه‌های نورونی اتفاق می‌افتد. همچنین ورزش نیز می‌تواند اثرات حفاظتی روی نورون‌های دوپامینرژیکی مغز داشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که آب انگور قرمز و ورزش بتوانند مانع از تخریب نورونی در بیماری‌های تحلیل برنده‌ی عصبی شوند. در این مطالعه، اثر آب انگور قرمز بر بیماری پارکینسون و مقایسه‌ی تأثیر آن با ورزش مورد بررسی قرار گرفت.روش‌ها: جهت ایجاد مدل حیوانی بیماری پارکینسون، بخش متراکم جسم سیاه در موش‌های صحرایی با تزریق 6-هیدروکسی دوپامین (6-OHDA) به طور یک طرفه در دستگاه استرئوتاکس تخریب شد. دو هفته پس از جراحی، حیوانات به مدت یک ماه تحت تیمار آب انگور قرمز و ورزش قرار گرفتند. به منظور ارزیابی میزان تخریب، موش‌های صحرایی به صورت درون صفاقی آپومورفین دریافت کردند. تعداد چرخش‌های حاصل به مدت یک ساعت پس از تزریق شمرده شد. این چرخش‌ها پارامتر اصلی برای سنجش بیماری پارکینسون در موش صحرایی بود.یافته‌ها: در گروه پارکینسونی که آب انگور دریافت کردند، تعداد چرخش‌های حاصل از تزریق آپومورفین در مقایسه با گروه پارکینسونی که آب انگور دریافت نکرده بودند، کاهش پیدا کرد. علاوه بر این، گروه پارکینسونی در مقایسه با گروه شم چرخش‌های بیشتری از خود نشان دادند. این نتایج نشان داد که از یک طرف نوروتوکسین 6-OHDA می‌تواند در موش‌های صحرایی ایجاد پارکینسون کند که اثرات آن با تزریق آگونیست دوپامین به صورت چرخش بروز می‌کند. از سوی دیگر، آب انگور قرمز می‌تواند تعداد این چرخش‌ها را کاهش دهد و در بهبودی آن نقش مؤثری داشته باشد. ورزش نیز در گروه‌های پارکینسونی تیمار شده تعداد چرخش‌ها را در مقایسه با گروه پارکینسونی کاهش داد. همچنین در گروه‌های پارکینسونی تیمار شده، آب انگور قرمز در مقایسه با ورزش چرخش‌ها را به طور چشمگیری کاهش داد.نتیجه‌گیری: جسم سیاه جایگاه اصلی ترشح دوپامین است که در کنترل حرکات ارادی و هماهنگی در وضعیت عضلات اسکلتی نقش مؤثری را ایفا می‌کند. با توجه به این که در این مطالعه، OHDA-6 تخریب کننده‌ی این ناحیه از مغز بود، غلظت دوپامین را کاهش داد و پارکینسون ایجاد نمود، آب انگور قرمز ممکن است از طریق جبران غلظت دوپامین در مراکز دیگری از سیستم اعصاب مرکزی باعث بهبودی این بیماری شود. ورزش نیز شاید با افزایش ترازهای دوپامین در مغز در بهبود بیماری پارکینسون نقش مؤثری داشته باشد، اما به دلیل ایجاد استرس در بدن اثرات درمانی کمتری نسبت به آب انگور قرمز دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Red Grape Juice and Exercise on Parkinson's Disease in Male Rats

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Eshraghi Jazi 1
 • Hojjatollah Alaei 2
 • Hamid Azizi Malekabadi 3
 • Ali Asghar Pilehvarian 4
 • Mahin Gharavi Naeini 5
 • Mohammad Saleh Ahmadi 6
 • Emad Shah-Mansouri 7
 • Zahra Ciahmard 1
1 Department of Biology, Payam-e-Noor University, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Biology, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Biology, Payam-e-Noor University, Isfahan, Iran
5 Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Baneh Agricultural Jihad, Baneh, Iran
7 Medical Plants Research Center, Isfahan Agricultural Jihad, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Neural degeneration is induced by production of oxidant agents in neural pools. Red grape juice has antioxidant agents. Exercise can be able to protect dopaminergic neurons of brain. Therefore, it seems that red grape juice and exercise can prevent neural impairment in neurodegenerative diseases. In this study, neuroprotective effects of red grape juice and exercise on Parkinson's disease in male rats were compared.Methods: In order to create Parkinson's in rats, they were received unilateral infusion of 6-hydroxydopamine (6-OHDA) into substantia nigra pars compacta by a stereotaxic apparatus. Two weeks after surgery, the rats were treated with red grape juice and exercise for 1 month. In order to estimate the extent of lesion, they received intraperitoneal apomorphine.  The number of rotations until 1 hour after injection was calculated as the main parameter for evaluation of Parkinson's disease.Findings: Our results showed that red grape juice decreased the signs of Parkinson's disease compared to other groups. In addition, groups with Parkinson's disease which did not receive red grape juice presented the highest numbers of rotations. The results also indicated that injection of 6-OHDA induced Parkinson's disease whose signs occurred as rotations resulted by the administration of dopamine agonist agents. These effects were reduced using red grape juice. Exercise also reduced rotations in treated groups with Parkinson's disease. Moreover, red grape juice reduced rotations in Parkinson's disease rats significantly more than exercise.Conclusion: The main place of release of dopamine in the brain is substantia nigra nucleus. This nucleus has an important role in controlling and coordination of voluntary activities of skeletal muscles. Injection of 6-OHDA into this area decreased the release of dopamine and finally induced Parkinson's disease. Using red grape juice probably treats this disease via compensation of dopamine concentration in other areas of central nervous system. In addition, exercise probably treated Parkinson's disease by increasing levels of dopamine in the brain. However, since exercise produces stress in the body, it was less successful in treating the disease compared to red grape juice. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Parkinson's disease
 • Red grape juice
 • Exercise
 • Apomorphine
 • 6-hydroxydopamine
 1. Faghihi A, Joghataie MT, Darabi S, Mehdizadeh M, Roghani M, Bakhtiari M. Evalution of behavioral effects of trans-resveratrol in the hemi-parkinsonian rat model. Journal of Iranian Anatomical Sciences 2007; 5(19-20): 107-14.
 2. Guyton A. Textbook of Medical Physiology. 8th ed. Philadelphia: Saunders; 1991.
 3. Van Kampen J, Robertson H, Hagg T, Drobitch R. Neuroprotective actions of the ginseng extract G115 in two rodent models of Parkinson's disease. Experimental Neurology 2003; 184(1): 521-9.
 4. Kim MS, Lee JI, Lee WY, Kim SE. Neuroprotective effect of Ginkgo biloba L. extract in a rat model of Parkinson's disease. Phytother Res 2004; 18(8): 663-6.
 5. Ahmad M, Yousuf S, Khan MB, Ahmad AS, Saleem S, Hoda MN, et al. Protective effects of ethanolic extract of Delphinium denudatum in a rat model of Parkinson's disease. Hum Exp Toxicol 2006; 25(7): 361-8.
 6. Dani C, Pasquali MA, Oliveira MR, Umezu FM, Salvador M, Henriques JA, et al. Protective effects of purple grape juice on carbon tetrachloride-induced oxidative stress in brains of adult Wistar rats. J Med Food 2008; 11(1): 55-61.
 7. Shukitt-Hale B, Carey A, Simon L, Mark DA, Joseph JA. Effects of Concord grape juice on cognitive and motor deficits in aging. Nutrition 2006; 22(3): 295-302.
 8. Naderi A, Alaei H, Sharifi MR, Hoseini M. The comparison between effect of short-term and mid-term exercise on the enthusiasm of the male rats to self-administer morphine. Iran J Basic Med Sci 2006; 9(4): 1608-15.
 9. Yoon MC, Shin MS, Kim TS, Kim BK, Ko IG, Sung YH, et al. Treadmill exercise suppresses nigrostriatal dopaminergic neuronal loss in 6-hydroxydopamine-induced Parkinson's rats. Neurosci Lett 2007; 423(1): 12-7.
 10. Sarkaki A, Badavi M, Hoseiny N, Gharibnaseri MK, Rahim F. Postmenopausal effects of intrastriatal estrogen on catalepsy and pallidal electroencephalogram in an animal model of Parkinson's disease. Neuroscience 2008; 154(3): 940-5.
 11. Hritcu L. Hematological disorders in 6-hydroxydopamine-induced rat model of Parkinson's disease. Turk J Hematol 2008; 25: 140-4.
 12. Tillerson JL, Caudle WM, Reveron ME, Miller GW. Exercise induces behavioral recovery and attenuates neurochemical deficits in rodent models of Parkinson's disease. Neuroscience 2003; 119(3): 899-911.
 13. Dabbeni-Sala F, Di SS, Franceschini D, Skaper SD, Giusti P. Melatonin protects against 6-OHDA-induced neurotoxicity in rats: a role for mitochondrial complex I activity. FASEB J 2001; 15(1): 164-70.
 14. Howells FM, Russell VA, Mabandla MV, Kellaway LA. Stress reduces the neuroprotective effect of exercise in a rat model for Parkinson's disease. Behav Brain Res 2005; 165(2): 210-20.
 15. Blumberg M, Freeman J, Robinson S. Oxford Handbook of Developmental Behavioral Neuroscience. Oxford: Oxford University Press; 2009.
 16. Baluchnejadmojarad T, Roghani M. Green tea polyphenol Epigallocatechin-3-Gallat attenuates behavioral abnormality in hemi-parkinsonian rat, Iranian Biomedical Journal 10(4):203-207. Iran Biomed J 2006; 10(4): 203-7.
 17. Sankar SR, Manivasagam T, Krishnamurti A, Ramanathan M. The neuroprotective effect of Withania somnifera root extract in MPTP-intoxicated mice: an analysis of behavioral and biochemical variables. Cell Mol Biol Lett 2007; 12(4): 473-81.
 18. Emami M, Hosseini A, Saeedi A, Golbidi D, Reisi P, Alaei H. Effect of red grapejuice on learning and passive avoidance memory in rats. Journal of Isfahan Medical School 2010; 28(104): 1-8.
 19. Kasdallah-Grissa A, Mornagui B, Aouani E, Hammami M, El MM, Gharbi N, et al. Resveratrol, a red wine polyphenol, attenuates ethanol-induced oxidative stress in rat liver. Life Sci 2007; 80(11): 1033-9.
 20. Balu M, Sangeetha P, Haripriya D, Panneerselvam C. Rejuvenation of antioxidant system in central nervous system of aged rats by grape seed extract. Neurosci Lett 2005; 383(3): 295-300.
 21. Poulton NP, Muir GD. Treadmill training ameliorates dopamine loss but not behavioral deficits in hemi-parkinsonian rats. Exp Neurol 2005; 193(1): 181-97.
 22. Morillas-Ruiz JM, Villegas Garcia JA, Lopez FJ, Vidal-Guevara ML, Zafrilla P. Effects of polyphenolic antioxidants on exercise-induced oxidative stress. Clin Nutr 2006; 25(3): 444-53.
 23. Meijer EP, Coolen SA, Bast A, Westerterp KR. Exercise-induced oxidative stress in older adults as measured by antipyrine oxidation. Metabolism 2001; 50(12): 1484-8.