پلی‌مورفیسم DNA ماهواره‌ای ژن CYP19 و ارتباط آن با افزایش ریسک ابتلا به سرطان پستان در جمعیت اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو، گروه زیست شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه رادیولوژی و انکولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه زیست شناسی سلولی مولکولی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آروماتاز یک آنزیم کلیدی در مسیر سنتز استروژن است و توسط ژن سیتوکروم P-450 (CYP19) کد می‌شود. تماس بیش از حد سلول‌ها با استروژن موجب ایجاد کارسینومای پستان می‌شود و همچنین، بیماران مبتلا به سرطان پستان سطوح بالاتری از بیان آروماتاز را نشان می‌دهند. هدف این مطالعه بررسی پلی‌مورفیسم یک توالی تکراری چهارتایی تیمیدین-آدنین n(TTTA) واقع در اینترون شماره‌ی چهار ژن CYP19 در بین مبتلایان به سرطان پستان و افراد سالم و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پستان بود.روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی بود که بر روی 420 بیمار و 432 فرد شاهد متناسب انجام شد. پس از استخراج DNA از خون افراد مورد مطالعه، توالی مورد نظر توسط تکنیک(Polymerase chain reaction)  PCR تکثیر گردید و تعداد تکرار TTTA و توالی آن به وسیله‌ی الکتروفورز بر روی ژل پلی‌اکریلامید به دست آمد.یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده از این مطالعه نشان داد که پراکندگی آللی ژن IGF-I در جمعیت اصفهان بین 7 تا 13 تکرار متغیر بوده و بیشترین فراوانی آللی در بین بیماران و افراد شاهد متعلق به آلل-TCT 7(TTTA) به ترتیب، با فراوانی 8/34 درصد و 3/34 درصد، بودنتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد که فراوانی آلل با 10 تکرار TTTA در افراد شاهد 3/2 درصد بیشتر از افراد بیمار 4/1 درصد می‌باشد. به عبارت دیگر و برخلاف نتایج پیشین، آلل 10(TTTA) نه تنها موجب افزایش نرخ بروز سرطان پستان نمی‌شود؛ حتی ممکن است افراد حامل این آلل نسبت به بروز سرطان مقاومت بیشتری نشان ‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Polymorphisms of Satellite DNA CYP19 Gene and its Association with Increased Risk of Breast Cancer in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Seyed Morteza Javadirad 1
 • Simin Hemati 2
 • Manochehr Tavassoli 3
1 Student, Department of Biology, School of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Cellular and Molecular Biology, School of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Aromatase is a key enzyme in the synthesis of estrogen. This enzyme is encoded by the cytochrome P-450 (CYP19) gene. Overexposure of cells to estrogen causes breast carcinoma and breast cancer patients show a higher level of aromatase expression. The purpose of this study was to investigate polymorphism of the CYP19 intron 4 (TTTA)n among breast cancer patients and healthy individuals, and its correlation to risk of breast cancer.Methods: This study was a case-control study on 420 patients and 432 control women. DNA was extracted from the blood of the study subjects, and then the sequence was amplified by the polymerase chain reaction (PCR) technique. Thereafter, the number and sequence of TTTA was measured by electrophoresis in Polyacrylamide gel.Findings: The results of this study show that IGF-I gene allele distribution in the population of Isfahan varies between 7-13 repetitions. The most common allele in both controls and cases was (TTTA)7-TCT with frequencies of 34.3% and 34.8%, respectively.Conclusion: The results of the current study show that the frequency distribution of 10 TTTA repeats is higher in the controls (2.3%) than in patients (1.4%). In other words, not only does 10 TTA not increase the rate of breast cancer, but it may even cause people with this allele to be more resistant to cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast Cancer
 • Microsatellite
 • Polymorphism
 • CYP19
 1. Aronson K. Alcohol: a recently identified risk factor for breast cancer. CMAJ 2003; 168(9): 1147-8.
 2. Yavari P, Mosavizadeh M, Sadrol-Hefazi B, Mehrabi Y. Reproductive characteristics and the risk of breast cancer--a case-control study in Iran. Asian Pac J Cancer Prev 2005; 6(3): 370-5.
 3. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4): 383-91.
 4. Figer A, Karasik YP, Baruch RG, Chetrit A, Papa MZ, Sade RB, et al. Insulin-like growth factor I polymorphism and breast cancer risk in Jewish women. Isr Med Assoc J 2002; 4(10): 759-62.
 5. Toda K, Terashima M, Kawamoto T, Sumimoto H, Yokoyama Y, Kuribayashi I, et al. Structural and functional characterization of human aromatase P-450 gene. Eur J Biochem 1990; 193(2): 559-65.
 6. Bulun SE, Simpson ER. Regulation of aromatase expression in human tissues. Breast Cancer Res Treat 1994; 30(1): 19-29.
 7. Ma CX, Adjei AA, Salavaggione OE, Coronel J, Pelleymounter L, Wang L, et al. Human aromatase: gene resequencing and functional genomics. Cancer Res 2005; 65(23): 11071-82.
 8. Baxter SW, Choong DY, Eccles DM, Campbell IG. Polymorphic variation in CYP19 and the risk of breast cancer. Carcinogenesis 2001; 22(2): 347-9.
 9. Kristensen VN, Andersen TI, Lindblom A, Erikstein B, Magnus P, Borresen-Dale AL. A rare CYP19 (aromatase) variant may increase the risk of breast cancer. Pharmacogenetics 1998; 8(1): 43-8.
 10. Miyoshi Y, Iwao K, Ikeda N, Egawa C, Noguchi S. Breast cancer risk associated with polymorphism in CYP19 in Japanese women. Int J Cancer 2000; 89(4): 325-8.
 11. Ribeiro FS, de Amorim LM, de Almeida ST, Mendonca GA, de Moura Gallo CV, Pinto LF. CYP19 (TTTA)n polymorphism and breast cancer risk in Brazilian women. Toxicol Lett 2006; 164(1): 90-5.
 12. Tsuchiya N, Wang L, Suzuki H, Segawa T, Fukuda H, Narita S, et al. Impact of IGF-I and CYP19 gene polymorphisms on the survival of patients with metastatic prostate cancer. J Clin Oncol 2006; 24(13): 1982-9.
 13. Probst-Hensch NM, Ingles SA, Diep AT, Haile RW, Stanczyk FZ, Kolonel LN, et al. Aromatase and breast cancer susceptibility. Endocr Relat Cancer 1999; 6(2): 165-73.
 14. Okobia MN, Bunker CH, Zmuda JM, Ezeome ER, Anyanwu SN, Uche EE, et al. Simple tandem repeat (TTTA)n polymorphism in CYP19 (aromatase) gene and breast cancer risk in Nigerian women. J Carcinog 2006; 5: 12.
 15. Healey CS, Dunning AM, Durocher F, Teare D, Pharoah PD, Luben RN, et al. Polymorphisms in the human aromatase cytochrome P450 gene (CYP19) and breast cancer risk. Carcinogenesis 2000; 21(2): 189-93.
 16. Haiman CA, Hankinson SE, Spiegelman D, De V, I, Colditz GA, Willett WC, et al. A tetranucleotide repeat polymorphism in CYP19 and breast cancer risk. Int J Cancer 2000; 87(2): 204-10.
 17. Ahsan H, Whittemore AS, Chen Y, Senie RT, Hamilton SP, Wang Q, et al. Variants in estrogen-biosynthesis genes CYP17 and CYP19 and breast cancer risk: a family-based genetic association study. Breast Cancer Res 2005; 7(1): R71-R81.