بررسی تغییرات فشار خون به روش مانیتورینگ سرپایی فشار خون در کودکان تحت پیوند کلیه و ارتباط با ضریب توده‌ی بطن چپ، سطح پپتید ناتریورتیک دهلیزی و سطح آنژیوتانسین سرم

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه نفرولوژی اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه قلب اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: افزایش فشار خون از مشکلات بیماران تحت پیوند کلیه می‌باشد؛ به طوری که در دراز مدت می‌تواند بر عمر کلیه‌ی پیوندی و افزایش خطر نارسایی قلبی و مرگ در این بیماران مؤثر باشد. این مطالعه با هدف تعیین تغییرات فشار خون به روش مانیتورینگ سرپایی فشار خون (Ambulatory blood pressure monitoring یا ABPM) در کودکان تحت پیوند کلیه و ارتباط آن با ضریب توده‌ی بطن چپ، سطح پپتید ناتریورتیک دهلیزی و آنژیوتانسین سرم صورت گرفت.روش‌ها: در مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی حاضر 35 بیمار زیر 18 سال تحت پیوند کلیه، تحت معاینه و اندازه‌گیری از نظر فشار خون با استفاده از روش فشارسنج جیوه‌ای و روش ABPM طی 24 ساعت قرار گرفتند. برای هر بیمار ضریب توده‌ی بطن چپ قلبی با استفاده از اکوکاردیوگرافی و سطح سرمی آنژیوتانسین و پپتید ناتریورتیک دهلیزی اندازه‌گیری شد.یافته‌ها: سطح سرمی آنژیوتانسین با اندکس متوسط فشار خون دیاستولی در روز تفاوت آماری معنی‌دار و معکوسی داشت. همچنین با افت فشار خون شبانه‌ی سیستولی و دیاستولی تفاوت آماری معنی‌دار و مستقیم قابل توجهی داشت. فشار خون سیستولی در طول روز در حالت استراحت و فشار خون دیاستولی در شب با استفاده از روش ABPM 24 ساعته در مقایسه با فشارسنج جیوه‌ای تفاوت آماری معنی‌داری داشت. ولی با سایر اندکس‌ها ارتباطی مشاهده نشد. میانگین ضریب توده‌ی بطن چپ و سطح سرمی پپتید ناتریوتریک دهلیزی با فشار خون سیستولی و دیاستولی و ضربان قلب در طول روز و شب و میانگین افت فشار خون شبانه‌ی دیاستولی و سیستولی ارتباط آماری معنی‌داری نداشت.نتیجه‌گیری: روش ABPM به دلیل ثبت تغییرات بهتر می‌تواند در کنترل تغییرات فشار خون در طی 24 ساعت مؤثر باشد. سطح سرمی آنژیوتانسین با متوسط فشار خون دیاستولی در روز رابطه‌ی عکس دارد ولی با افت فشار خون شبانه سیستولی و دیاستولی رابطه‌ی مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Blood Pressure Changes Using Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) in Children Undergoing Kidney Transplantation and its Relationship with Left Ventricular Mass Index, and Level of Serum Angiotensin and Atrial Natriuretic Peptide

نویسندگان [English]

 • Hamid Reza Pirpiran 3
 • Mohammad Reza Sabri 2
 • Shaghayegh Haghjooy Javanmard 4
1 Associate Professor, Department of Pediatric Nephrology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Pediatric Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident, Department of Pediatrics, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Hypertension is a problem in patients undergoing kidney transplantation. This problem can affect renal functioning, and increase heart failure and death in these patients. This study aimed to determine changes in blood pressure using ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) in children undergoing kidney transplantation and its relationship with left ventricular mass index, and level of serum angiotensin and atrial natriuretic peptide.Methods: In the present descriptive study 35 patients, who were undergoing kidney transplantation and under 18 years of age, underwent examination and measurement of blood pressure using the mercury barometer and ABPM methods within 24 hours. For each patient, cardiac left ventricular mass index using echocardiogram, and level of serum angiotensin and atrial natriuretic peptide were measured.Findings: Results showed that serum angiotensin level and index of average diastolic blood pressure during the day had a reverse correlation and significant difference. Moreover, serum angiotensin level, and nocturnal systolic and diastolic hypotension had a significant difference and a direct correlation. Furthermore, systolic blood pressure at rest during the day and diastolic blood pressure during the night using 24-hour ABPM compared with a mercury barometer was significantly different. However, no correlation with the other indices was observed. The average left ventricular mass index and serum and atrial natriuretic peptide had no significant correlation with systolic and diastolic blood pressure, heart rate during the day and night, and average diastolic and systolic hypotension during the night.Conclusion: Due to registration of changes, ABPM method can be more effective in controling of blood pressure changes within 24 hours. Serum angiotensin level has a reverse correlation with average diastolic blood pressure during the day, but has a direct correlation with nocturnal systolic and diastolic hypotension.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Angiotensin
 • Left ventricular mass index
 • Atrial natriuretic peptide
 • Kidney transplantation
 • Serum angiotensin level
 1. Sobotova D, Zharfbin A. Hypertension after kidney transplantation. Vnitr Lek 1999; 45(11): 645-9. [In Czech].
 2. Kooman JP, Christiaans MH, Boots JM, van Der Sande FM, Leunissen KM, van Hooff JP. A comparison between office and ambulatory blood pressure measurements in renal transplant patients with chronic transplant nephropathy. Am J Kidney Dis 2001; 37(6): 1170-6.
 3. Kasiske BL, Anjum S, Shah R, Skogen J, Kandaswamy C, Danielson B, et al. Hypertension after kidney transplantation. Am J Kidney Dis 2004; 43(6): 1071-81.
 4. Rigatto C, Foley R, Jeffery J, Negrijn C, Tribula C, Parfrey P. Electrocardiographic left ventricular hypertrophy in renal transplant recipients: prognostic value and impact of blood pressure and anemia. J Am Soc Nephrol 2003; 14(2): 462-8.
 5. Hernandez D. Left ventricular hypertrophy after renal transplantation: new approach to a deadly disorder. Nephrol Dial Transplant 2004; 19(7): 1682-6.
 6. Mange KC, Feldman HI, Joffe MM, Fa K, Bloom RD. Blood pressure and the survival of renal allografts from living donors. J Am Soc Nephrol 2004; 15(1): 187-93.
 7. de Vries AP, Bakker SJ, van Son WJ, van der Heide JJ, Ploeg RJ, The HT, et al. Metabolic syndrome is associated with impaired long-term renal allograft function; not all component criteria contribute equally. Am J Transplant 2004; 4(10): 1675-83.
 8. Fernandez-Fresnedo G, Escallada R, Martin de Francisco AL, Ruiz JC, Rodrigo E, Sanz de CS, et al. Association between pulse pressure and cardiovascular disease in renal transplant patients. Am J Transplant 2005; 5(2): 394-8.
 9. Lingens N, Dobos E, Lemmer B, Scharer K. Nocturnal blood pressure elevation in transplanted pediatric patients. Kidney Int Suppl 1996; 55: S175-S176.
 10. Gatzka CD, Schobel HP, Klingbeil AU, Neumayer HH, Schmieder RE. Normalization of circadian blood pressure profiles after renal transplantation. Transplantation 1995; 59(9): 1270-4.
 11. McGregor DO, Olsson C, Lynn KL. Autonomic dysfunction and ambulatory blood pressure in renal transplant recipients. Transplantation 2001; 71(9): 1277-81.
 12. Seeman T, Dusek J, Vondrak K, Simkova E, Kreisinger J, Feber J, et al. Ambulatory blood pressure monitoring in children after renal transplantation. Transplant Proc 2004; 36(5): 1355-6.
 13. Hestin D, Mertes PM, Hubert J, Claudon M, Mejat E, Renoult E, et al. Relationship between blood pressure and renin, angiotensin II and atrial natriuretic factor after renal transplantation. Clin Nephrol 1997; 48(2): 98-103.
 14. Serdaroglu E, Mir S, Berdeli A. Hypertension and ace gene insertion/deletion polymorphism in pediatric renal transplant patients. Pediatr Transplant 2005; 9(5): 612-7.
 15. Seeman T, Simkova E, Kreisinger J, Vondrak K, Dusek J, Gilik J, et al. Improved control of hypertension in children after renal transplantation: results of a two-yr interventional trial. Pediatr Transplant 2007; 11(5): 491-7.
 16. McGlothan KR, Wyatt RJ, Ault BH, Hastings MC, Rogers T, DiSessa T, et al. Predominance of nocturnal hypertension in pediatric renal allograft recipients. Pediatr Transplant 2006; 10(5): 558-64.
 17. Morgan H, Khan I, Hashmi A, Hebert D, McCrindle BW, Balfe JW. Ambulatory blood pressure monitoring after renal transplantation in children. Pediatr Nephrol 2001; 16(11): 843-7.
 18. Kitzmueller E, Vecsei A, Pichler J, Bohm M, Muller T, Vargha R, et al. Changes of blood pressure and left ventricular mass in pediatric renal transplantation. Pediatr Nephrol 2004; 19(12): 1385-9.
 19. Calzolari A, Giordano U, Matteucci MC, Pastore E, Turchetta A, Rizzoni G, et al. Hypertension in young patients after renal transplantation: ambulatory blood pressure monitoring versus casual blood pressure. Am J Hypertens 1998; 11(4 Pt 1): 497-501.
 20. Sorof JM. Ambulatory blood pressure monitoring in pediatric end-stage renal disease: chronic dialysis and transplantation. Blood Press Monit 1999; 4(3-4): 171-4.
 21. Matteucci MC, Giordano U, Calzolari A, Turchetta A, Santilli A, Rizzoni G. Left ventricular hypertrophy, treadmill tests, and 24-hour blood pressure in pediatric transplant patients. Kidney Int 1999; 56(4): 1566-70.
 22. Horl WH. Natriuretic peptides in acute and chronic kidney disease and during renal replacement therapy. J Investig Med 2005; 53(7): 366-70.
 23. Soualmia H, Ayadi I, Omar S, Feki M, Drissa H, Mebazaa A, et al. Atrial natriuretic peptide and brain natriuretic peptide release in human essential hypertension. Clin Lab 2009; 55(3-4): 120-7.
 24. Franz M, Woloszczuk W, Horl WH. N-terminal fragments of the proatrial natriuretic peptide in plasma and urine of kidney graft recipients. Transplantation 2001; 72(1): 89-94.
 25. Xue H, Wang S, Wang H, Sun K, Song X, Zhang W, et al. Atrial natriuretic peptide gene promoter polymorphism is associated with left ventricular hypertrophy in hypertension. Clin Sci (Lond) 2008; 114(2): 131-7.
 26. Kimura T, Iio K, Obi Y, Hayashi T. Left ventricular hypertrophy in predialysis chronic kidney disease: impact of cardiomuscular stress markers. Nihon Jinzo Gakkai Shi 2007; 49(8): 1007-13. [In Japanese].
 27. Giordano U, Matteucci MC, Calzolari A, Turchetta A, Rizzoni G, Alpert BS. Ambulatory blood pressure monitoring in children with aortic coarctation and kidney transplantation. J Pediatr 2000; 136(4): 520-3.
 28. Haydar AA, Covic A, Jayawardene S, Agharazii M, Smith E, Gordon I, et al. Insights from ambulatory blood pressure monitoring: diagnosis of hypertension and diurnal blood pressure in renal transplant recipients. Transplantation 2004; 77(6): 849-53.
 29. Lurbe E, Redon J. Reproducibility and validity of ambulatory blood pressure monitoring in children. Am J Hypertens 2002; 15(2 Pt 2): 69S-73S.
 30. Ferraris JR, Ghezzi L, Waisman G, Krmar RT. ABPM vs office blood pressure to define blood pressure control in treated hypertensive paediatric renal transplant recipients. Pediatr Transplant 2007; 11(1): 24-30.
 31. Graves JW, Althaf MM. Utility of ambulatory blood pressure monitoring in children and adolescents. Pediatr Nephrol 2006; 21(11): 1640-52.