بررسی ارزش اخباری مثبت هر یک از موارد مشکوک گزارش شده در ماموگرافی استاندارد بر اساس تطابق با یافته‌های حاصل از ماموگرافی موضعی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: نتایج مطالعه‌ای بر روی 47 مورد ماموگرافی استاندارد در بیمارستان سیدالشهدای (ع) اصفهان نشان داد که Distortion، Calcification، Mass و Asymmetry پاتولوژی‌های دیده شده در این مرکز بود. در این مطالعه با جمع‌آوری اطلاعات به دست آمده از ماموگرافی‌های انجام شده در بیمارستان سیدالشهداء (ع) در 4 ماه پایانی سال 1389 ارزش اخباری مثبت (Positive predictive value یا PPV) هر یک از 4 پاتولوژی مطرح شده را بر اساس پاتولوژی به دست آوریم.روش‌ها: این مطالعه، توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی بود که از ابتدای آذر 1389 تا پایان سال 1389 در بیمارستان آموزشی سیدالشهدای (ع) اصفهان صورت گرفت. در این بررسی کلیه‌ی افرادی که جهت انجام ماموگرافی استاندارد با درخواست نمای موضعی به این مرکز مراجعه نمودند، در صورت رضایت وارد مطالعه شدند. چنانچه فرد مورد مطالعه جهت انجام ماموگرافی مراجعه نمی‌کرد، از مطالعه کنار گذاشته می‌شد.یافته‌ها: از مجموع 693 مورد مراجعه جهت ماموگرافی استاندارد در 63 مورد (2/9 درصد) درخواست ماموگرافی موضعی مطرح شده بود. از این تعداد 47 مورد جهت انجام ماموگرافی موضعی تا پایان سال به این مرکز مراجعه کردند. بالاترین درصد گزارش‌های ماموگرافی استانداردی که در آن‌ها پیشنهاد ماموگرافی موضعی مطرح شده است مربوط به  Asymmetry(2/70 درصد) و پایین‌ترین درصد مربوط به Distortion (1/2 درصد) بود. بالاترین PPV مربوط به Mass (62 درصد) و پایین‌ترین آن مربوط به Distortion (0 درصد) بود. PPV کلی ماموگرافی استاندارد بدون در نظر گرفتن نوع پاتولوژی برابر 29 درصد بود.نتیجه‌گیری: در این مطالعه به این نتیجه رسیدیم که چنانچه بتوانیم تعداد درخواست‌های ماموگرافی موضعی را با تشخیص اولیه‌ی Asymmetry کاهش دهیم، خواهیم توانست گامی در جهت افزایش موارد مثبت گزارش شده در ماموگرافی موضعی و به دنبال آن بالا بردن ارزش اخباری ماموگرافی استاندارد با استفاده از این روش برداریم و جایگاه ماموگرافی موضعی را در تأیید پاتولوژی‌های رؤیت شده بهبود بخشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Positive Predictive Value of Suspicious Findings in Standard Mammography according to Local Compression Mammography Results

نویسندگان [English]

 • Atoosa Adibi 1
 • Marjan Emadi 2
1 Associate Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: By evaluating 47 performed standard mammographies, we found four pathologies including mass, calcification, asymmetric density, and distortion. Positive predictive value (PPV) of each finding was estimated according to local mammographic findings.Methods: In a cross-sectional, descriptive, analytic study, patients who referred to Seyed-al-Shohada Hospital, Isfahan, Iran, during 2010, for standard mammography were included if they agreed to undergo a local compression view as well. Suspicious findings in the standard mammograms were compared with local compression results.Findings: During four months, 693 mammographies were performed. In 63 cases, local compression view was requested. However, only 47 cases accepted to undergo the test. In standard mammography reports, asymmetries (70%) were the most and distortion was the least reported finding. The highest PPV belonged to mass (62%) and the lowest to distortion. As a whole, PPV was 29% for suspicious standard mammographic findings.Conclusion: Decreasing requests for local compression, especially for asymmetries is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Local compression
 • Standard mammography
 • positive Predictive Value
 1. Guo Y, Sivaramakrishna R, Lu CC, Suri JS, Laxminarayan S. Breast image registration techniques: a survey. Med Biol Eng Comput 2006; 44(1-2): 15-26.
 2. (Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, LaCroix AZ, Kooperberg C, Stefanick ML, et al. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results From the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA 2002; 288(3): 321-33.
 3. Bland KL, Beenken SW, Copeland EM. The Breast. In: Brunicardi FC, editor. Schwartz's Principles of Surgery. 8th ed. New York: McGraw-Hill; 2005. p. 453.
 4. Saarenma I. Determinants of Sensitivity of Mammography. Tempre: The Universitasis Tempre; 2001. p. 840.
 5. Smith RA, Duffy SW, Gabe R, Tabar L, Yen AM, Chen TH. The randomized trials of breast cancer screening: what have we learned? Radiol Clin North Am 2004; 42(5): 793-806, v.
 6. Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Murray T, et al. Cancer statistics, 2008. CA Cancer J Clin 2008; 58(2): 71-96.
 7. Faulk RM, Sickles EA. Efficacy of spot compression-magnification and tangential views in mammographic evaluation of palpable breast masses. Radiology 1992; 185(1): 87-90.
 8. Michell MJ. The breast. In: Sutton D, editor. Radiology and Imaging. 7th ed. London: Churchill living stone; 2002. p. 1451.
 9. Berkowitz JE, Gatewood OM, Gayler BW. Equivocal mammographic findings: evaluation with spot compression. Radiology 1989; 171(2): 369-71.
 10. Shakouri Partovi p, Nami F. Results of mammography in women older than 40 years with breast diseases. Armaghane-danesh 2004; 9(35): 67-73.