نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به روان‌پزشکی‌ و تمایل آن‌ها برای ادامه‌ی تحصیل در این رشته

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دکترای حرفه ای پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه بیوشیمی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

مقدمه: نگرش و میزان رقبت دانشجویان پزشکی به ادامه‌ی تحصیل در رشته‌ی روانپزشکی با بی‌مهری و کم توجهی پژوهشگران ایرانی روبرو شده است. هدف مطالعه‌ی حاضر، مقایسه‌ی نگرش دانشجویان پزشکی دختر و پسر و رابطه‌ی آن با تمایل آن‌ها برای ادامه‌ی تحصیل در این رشته بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی– میدانی کلیه‌ی 220 دانشجوی پزشکی غیر میهمان مشغول به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال تحصیلی 90-1389 به کمک مقیاس خودایفای «نگرش به روان‌پزشکی» (30Attitude toward psychiatry  یا 30ATP-) غربال شدند. این ابزار با 29 گویه و شش مؤلفه‌ نحوه‌ی نگرش و یک گویه‌ی جداگانه‌، علاقه‌ی فرد برای انتخاب این تخصص را بر اساس مقیاس کیفی پنج درجه‌ای لیکرت ارزیابی کرد. ضریب پایایی مجدد آن (آلفای کرونباخ) 75/0 بود. نرخ پاسخ افراد حدود 67 درصد (148 نفر) بود که 82 نفر در مقطع علوم پایه، 38 نفر کارآموز، و بقیه‌ی 28 نفر کارورز بودند. داده‌های خام به کمک SPSS نسخه‌ی 16 بررسی شد و با توجه به توزیع نرمال جمعیت و داده‌ها، آزمون‌های تحلیلی مانند Student-t و ANOVA همراه با آزمون تعقیبی Tukey و Linear regrssion اجرا گردید.یافته‌ها: دانشجویان دختر مقاطع کارآموز و کارورز (اینترن) از نگرش مطلوب‌تری نسبت به همتایان پسر برخوردار بودند و متعاقب آن تمایل آن‌ها نیز برای انتخاب این رشته‌ی تخصصی برای ادامه‌ی تحصیل بالاتر بود. دانشجویان علوم پایه نسبت به دیگر دانشجویان نیز نگرش مطلوب‌تری نسبت به روان‌پزشکی‌ داشتند. در این رابطه دانشجویان علوم پایه، کارورز و کارآموز (بالینی) به ترتیب بیشترین تمایل برای ادامه‌ی تحصیل در رشته‌ی روان‌پزشکی را داشتند. نتایج آزمون تعقیبی Tukey مؤید وجود تفاوت معنی‌دار آماری بین دانشجویان علوم پایه و کارورزان در مؤلفه‌ی مزایای روان‌پزشکی بود. آزمون رگرسیون خطی نشان داد که از بین همه‌ی مؤلفه‌های مقیاس نگرش، مؤلفه‌های «مزایای روان‌پزشکی»‌، «توانمندی روان‌پزشکی»‌، «ایفای نقش و کارکرد روان‌پزشکی»‌ و «پاداش فردی و فرصت شغلی روان‌پزشکی»‌ سهم اصلی در شکل گیری نگرش دانشجویان سه مقطع نسبت به روان‌پزشکی‌ داشتند، اما لازم به ذکر است این مؤلفه‌‌ها تنها توانستند 32 درصد پدیده‌ی تمایل به انتخاب روان‌پزشکی را تبیین نمایند.نتیجه‌گیری: هر چند شکل گیری نگرش دانشجویان دختر و پسر نسبت به روان‌پزشکی تا حدودی تابع جنسیت افراد بود، ولی ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و گروهی نقش مهم‌تری داشت و در عمل جنسیت نقش کارسازی نداشت. مشاهدات ما در این مطالعه این چنین القا می‌کنند که در گزینش متقاضیان رشته‌ی روان‌پزشکی ضمن توجه به ملاحظات جنسیتی، نگرش و انگیزه‌‌‌های افراد متقاضی مد نظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitude of Medical Students in Boushehr University of Medical Sciences towards Psychiatry as A Course and A Future Career

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Ghasemi Toudehskchuie 1
 • Alireza Yousefi 2
 • Alireza Sanati 3
 • Ali Movahed 4
1 Associate Professor, Behavioral Sciences Research Center, Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Medical Education Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Biochemistry, School of Medicine, Boushehr University of Medical Sciences, Boushehr, Iran
چکیده [English]

Background: There is a dearth of literature in the Iranian context about medical students' attitude to­wards psychiatry and their desire to choose psychiatry as a career in future. Commonalities and differences in the attitude of male and female medical students' attitudes towards psychiatry and their interest in psychiatry were the theme of this study.Methods: In this cross-sectional survey, we screened the entire 220 medical students registered at Booshehr University of Medical Sciences, Iran, during the academic year of 2011-12. The 29-item attitude towards psychiatry scale (ATP-30) by Burra et al. was used for assessments. A Cronbach's alpha of 0.07 confirmed the reliability of the scale. About 67% of the students (n = 148), including 82 pre-clinical, 38 clinical, and 28 internship students, showed their cooperation by returning the completed questionnaires. We used SPSS16 to process the data by running descriptive and analytical tests including student-t test, one way analysis of variance (ANOVA) along with Tukey's post hoc test, and linear regression.Findings: Female students at the pre-clinical and internship levels and male students at clinical level held more positive attitude toward psychiatry as compared to their counterparts at each level. Students at the pre-clinical level followed by those at clinical and internship levels showed more interest in persuading psychiatry as a career. Among all six sub-scales of ATP-30, "overall merits of psychiatry", "efficacy of psychiatry", "role defini­tion and functioning of psychiatrists" and "career and personal rewards" turn out as the significant predictors of students' interest in psychiatry, yielding an R square value of 0.32. Conclusion: Gender differences play a key role in formulating medical students' attitude towards psy­chiatry. However, they are subjected to a galaxy of social, familial, economic and situational considerations. Assessment of candidates' attitude towards psychiatry at the time of admission and preference for female candidates is imperative.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude towards psychiatry
 • Preference for psychiatry
 • Medical students
 • Gender
 • Iran
 1. Balon R, Franchini GR, Freeman PS, Hassenfeld IN, Keshavan MS, Yoder E. Medical Students' Attitudes and Views of Psychiatry: 15 Years Later. Academic Psychiatry 1999; 23(1): 30-6.
 2. Zimny GH, Sata LS. Influence of factors before and during medical school on choice of psychiatry as a specialty. Am J Psychiatry 1986; 143(1): 77-80.
 3. Wilkinson DG, Greer S, Toone BK. Medical students' attitudes to psychiatry. Psychol Med 1983; 13(1): 185-92.
 4. Calvert SH, Sharpe M, Power M, Lawrie SM. Does undergraduate education have an effect on Edinburgh medical students' attitudes to psychiatry and psychiatric patients? J Nerv Ment Dis 1999; 187(12): 757-61.
 5. Creed F, Goldberg D. Students' attitudes towards psychiatry. Med Educ 1987; 21(3): 227-34.
 6. Lambert TW, Goldacre MJ, Davidson JM, Parkhouse J. Graduate status and age at entry to medical school as predictors of doctors' choice of long-term career. Med Educ 2001; 35(5): 450-4.
 7. Rajagopal S, Rehill KS, Godfrey E. Psychiatry as a career choice compared with other specialties: a survey of medical students. Psychiatric Bulletin 2004; 28: 444-6.
 8. Furnham AF. Medical students' beliefs about nine different specialties. Br Med J (Clin Res Ed) 1986; 293(6562): 1607-10.
 9. Yellowlees P, Vizard T, Eden J. Australian medical students' attitudes towards specialties and specialists. Med J Aust 1990; 152(11):
 10. -2.
 11. Nielsen AC, III, Eaton JS, Jr. Medical students' attitudes about psychiatry. Implications for psychiatric recruitment. Arch Gen Psychiatry 1981; 38(10): 1144-54.
 12. Lee EK, Kaltreider N, Crouch J. Pilot study of current factors influencing the choice of psychiatry as a specialty. Am J Psychiatry 1995; 152(7): 1066-9.
 13. Taintor Z, Nielsen AC. The extent of the problem: a review of the data concerning the declining choice of psychiatric careers. J Psychiatr Edu 1981; 5: 63-87.
 14. Singer P, Dornbush RL, Brownstein EJ, Freedman AM. Undergraduate psychiatric education and attitudes of medical students towards psychiatry. Compr Psychiatry 1986; 27(1): 14-20.
 15. Brockington IF, Mumford DB. Recruitment into psychiatry. British Journal of Psychiatry 2002; 16: 31-8.
 16. Shelley RK, Webb MG. Does clinical clerkship alter students' attitudes to a career choice of psychiatry? Med Educ 1986; 20(4): 330-4.
 17. Galletly CA, Schrader GD, Chesterman HM, Tsourtos G. Medical student attitudes to psychiatry: lack of effect of psychiatric hospital experience. Med Educ 1995; 29(6): 449-51.
 18. Perry S, Cella DF, Klar H. Medical students selecting psychiatry careers - a distinct breed. J Psychiatr Edu 1988; 12: 177-81.
 19. Sierles FS, Taylor MA. Decline of U.S. medical student career choice of psychiatry and what to do about it. Am J Psychiatry 1995; 152(10): 1416-26.
 20. Eagle PF, Marcos LR. Factors in medical students' choice of psychiatry. Am J Psychiatry 1980; 137(4): 423-7.
 21. Feifel D, Moutier CY, Swerdlow NR. Attitudes toward psychiatry as a prospective career among students entering medical school. Am J Psychiatry 1999; 156(9): 1397-402.
 22. Weissman SH, Haynes RA, Killian CD, Robinowitz C. A model to determine the influence of medical school on students' career choices: psychiatry, a case study. Acad Med 1994; 69(1): 58-9.
 23. Pailhez G, Bulbena A, Coll J, Ros S, Balon R. Attitudes and views on psychiatry: a comparison between Spanish and U.S. medical students. Acad Psychiatry 2005; 29(1): 82-91.
 24. Samuel-Lajeunesse B, Ichou P. French medical students' opinion of psychiatry. Am J Psychiatry 1985; 142(12): 1462-6.
 25. Soufi H, Raoof A. Attitude of medical students toward Psychiatry. Med Educ 1992; 26: 38-41.
 26. Koh KB. Medical students' attitudes toward psychiatry in a Korean medical college. Yonsei Med J 1990; 31(1): 60-4.
 27. Pan PC, Lee PW, Lieh-Mak FF. Psychiatry as compared to other career choices: a survey of medical students in Hong Kong. Med Educ 1990; 24(3): 251-7.
 28. Niaz U, Hassan S, Hussain H, Saeed S. Attitudes towards Psychiatry in pre-clinical and post-clinical clerkships in different medical colleges of Karachi. Pak J Med Sci 2003; 19(4): 253-63.
 29. Galeazzi GM, Secchi C, Curci P. Current factors affecting the choice of psychiatry as a specialty: an Italian study. Acad Psychiatry 2003; 27(2): 74-81.
 30. Reddy JP, Tan SM, Azmi MT, Shaharom MH, Rosdinom R, Maniam T, et al. The effect of a clinical posting in psychiatry on the attitudes of medical students towards psychiatry and mental illness in a Malaysian medical school. Ann Acad Med Singapore 2005; 34(8): 505-10.
 31. Abramowitz MZ, Bentov-Gofrit D. The attitudes of Israeli medical students toward residency in psychiatry. Acad Psychiatry 2005; 29(1): 92-5.
 32. Al-Ansari A, Alsadadi A. Attitude of Arabian Gulf University medical students towards psychiatry. Educ Health (Abingdon) 2002; 15(2): 180-8.
 33. Obembe JU. The attitudes of Nigerian fourth year students towards psychiatry. Niger Med J 1991; 21: 156-8.
 34. Walton HJ. Personality correlates of a career interest in psychiatry. Br J Psychiatry 1969; 115(519): 211-9.
 35. Sierles FS, Dinwiddie SH, Patroi D, Atre-Vaidya N, Schrift MJ, Woodard JL. Factors affecting medical student career choice of psychiatry from 1999 to 2001. Acad Psychiatry 2003; 27(4): 260-8.
 36. Sierles FS, Vergare MJ, Hojat M, Gonnella JS. Academic performance of psychiatrists compared to other specialists before, during, and after medical school. Am J Psychiatry 2004; 161(8): 1477-82.
 37. Sivakumar K, Wilkinson G, Toone BK, Greer S. Attitudes to psychiatry in doctors at the end of their first post-graduate year: two-year follow-up of a cohort of medical students. Psychol Med 1986; 16(2): 457-60.
 38. Garyfallos G, Adamopoulou A, Lavrentiadis G. Medical student’s attitude towards psychiatry in Greece: an eight - year comparison. Acad Psychiatry 1998; 22(2): 92-7.
 39. Crowder MK, Hollender MH. The medical student's choice of psychiatry as a career: a survey of one graduating class. Am J Psychiatry 1981; 138(4): 505-8.
 40. Orleans CS, Houpt JL, Larson DB. Interpersonal factors in the psychiatry clerkship: new findings. Am J Psychiatry 1980; 137(9): 1101-3.
 41. Werkman SL, Landau S, Wakefield H. Medical students view clinical psychiatry. Am J Psychiatry 1973; 130(5): 562-5.
 42. Alexander DA, Eagles JM. Changes in attitudes towards psychiatry among medical students: correlation of attitude shift with academic performance. Med Educ 1990; 24(5): 452-60.
 43. Regier DA, Goldberg ID, Taube CA. The de facto US mental health services system: a public health perspective. Arch Gen Psychiatry 1978; 35(6): 685-93.
 44. Friedman CT, McGuire FL. A survey of a freshman student class: will psychiatry recruit well in the 80's. J Psychiatr Educ 1982; 6: 115-22.
 45. Samimi M, Noroozi AR, Mottaghipour Y. The effect of psychiatric clerkship on fifth year medical students attitude toward psychiatry and their intention to pursue psychiatry as a career. Iran J Psychiatry 2006; 1(3): 98-103.
 46. Issa BA, Adegunlye OA, Yussuf AD, Oyewole OA, Fatoye FO. Attitudes of medical students to psychiatry at a Nigerian medical school. Hong Kong J Psychiatry 2009; 19: 72-7.
 47. Burra P, Kalin R, Leichner P, Waldron JJ, Handforth JR, Jarrett FJ, et al. The ATP 30-a scale for measuring medical students' attitudes to psychiatry.Med Educ 1982; 16(1): 31-8.
 48. Singh SP, Baxter H, Standen P, Duggan C. Changing the attitudes of 'tomorrow's doctors' towards mental illness and psychiatry: a comparison of two teaching methods. Med Educ 1998; 32(2): 115-20.
 49. Meltzer ML, Grigorian HM. Effect of psychiatric education on attitudes of medical students to mental illness. Psychiatry 1972; 35(2): 195-204.
 50. O'Mahony PD. An investigation of change in medical students' conceptualizations of psychiatric patients due to a short training course in psychiatry. Med Educ 1979; 13(2): 103-10.
 51. Augoustinos M, Schrader G, Chynoweth R, Reid M. Medical students' attitudes towards psychiatry: a conceptual shift. Psychol Med 1985; 15(3): 671-8.
 52. Bulbena A, Paihez G, Coll J, Balon R. Changes in the attitudes towards psychiatry among Spanish medical students during training in psychiatry. Eur J Psychiat 2005; 19(2): 79-87.
 53. Ndetei DM, Khasakhala L, Ongecha-Owuor F, Kuria M, Mutiso V, Syanda J, et al. Attitudes toward psychiatry: a survey of medical students at the University of Nairobi, Kenya. Acad Psychiatry 2008; 32(2): 154-9.
 54. Kuhnigk O, Strebel B, Schilauske J, Jueptner M. Attitudes of medical students towards psychiatry: effects of training, courses in psychiatry, psychiatric experience and gender. Adv Health Sci Educ Theory Pract 2007; 12(1): 87-101.
 55. Clardy JA, Thrush CR, Guttenberer VT, Goodrich ML, Burton RP. The junior year psychiatric clerkship and medical students' interest in psychiatry. Academic Psychiatry 2000; 24(1): 35-40.
 56. Yager J, Lamotte K, Nielsen A, Eaton JS. Medical students' evaluation of psychiatry: a cross-country comparison. Am J Psychiatry 1982; 139(8): 1003-9.
 57. Rao NR, Meinzer AE, Manley M, Chagwedera I. International medical students career choice, attitude toward psychiatry, and emigration to the United States. Academic Psychiatry 1998; 22(2): 117-26.
 58. Weissman S, Bashook PG. An analysis of changing patterns of American medical student career selection of psychiatry. Journal of Psychiatric Education 1980; 4(3): 225-34.