بهبودی و عوارض ناشی از دو روش درمانی کم تهاجم Trans obturator tape و Supra pubic arc در درمان زنان مبتلا به بی‌اختیاری استرسی ادرار

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اورولوژی، دانشکدهی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه زنان و مامایی، دانشکدهی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، گروه زنان و مامایی، دانشکدهی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه اورولوژی،دانشکدهی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مشکلات شایع زنان بی‌اختیاری ادراری استرسی (Stress urinary incontinence یا SUI) است. از میان درمان‌های بی‌اختیاری ادرار جراحی‌های کم آزار (Minimal invasive anti-incontinence surgery) در حال حاضر در بسیاری از نقاط جهان جایگزین روش‌های قبلی جراحی شده‌اند. در ایران استفاده از روش‌های نوین جراحی مانند استفاده از در برای بازگرداندن مجرای ادرار به محل آناتومیک مثل و TOT (Transobturaror tape) محدود به برخی از مراکز دانشگاهی است و اغلب از روش‌های جراحی کلاسیک پیشین مانند Burch ، Marshal marketti و Classic sling در درمان بی‌اختیاری ادراری استفاده می‌گردد. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه‌ای بهبودی و عوارض دو روش درمانی TOT و SPARC (Suprapubic ARC) یا TVT (Transvaginal tape) در درمان SUI بود..روش‌ها: تعداد 146 بیمار مبتلا به بی‌اختیاری ادرار به طور تصادفی تحت عمل جراحی TOT یا SPARC قرار گرفتند.یافته‌ها: عمل ترمیم پرولاپس قدامی در 43 نفر (7/59 درصد) از گروه SPARC و 29 نفر (2/39 درصد) از گروه TOT انجام شد. میزان بهبودی در دو گروه به ترتیب 90 درصد و93 درصد بود. اختلال در ادرار کردن در 3/11 درصد از بیماران گروه SPARC و 6/17 درصد از بیماران گروه TOT مشاهده شد. درد لگنی و درد کشاله‌ی ران به ترتیب در 2/4درصد و 5/13 درصد از بیماران گروه‌های SPARC و TOT دیده شد ولی تفاوت آماری معنی‌داری نداشت. عوارض التهابی در گروه SPARC به طور معنی‌داری بیشتر بود.نتیجه‌گیری: به طور کلی میزان بهبودی در دو روش مشابه بود و از نظر عوارض نیز تنها عوارض میان مدت در SPARC به طور معنی‌دار بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transobturator Tape (TOT) and Suprapubic Arc (SPARC) in Women with Stress Urinary Incontinence: A Comparison between Two Minimally Invasive Treatments

نویسندگان [English]

 • Mahtab Zargham 1
 • Zahra Sadat Allameh 2
 • Sodabeh Dokhani 3
 • Farshid Alizadeh 1
 • Mohmad Hatef Khorami 4
 • Mohamad Hossein Izadpanahi 1
 • Farhad Tadayon 1
1 Assistant Professor, Department of Urology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Gynecology, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident, Department of Gynecology, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Urology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Stress urinary incontinence (SUI) is very prevalent in middle-aged women. Minimal invasive anti-incontinence surgery is the most common surgery for treating the problem. The purpose of this study was to compare the therapeutic results and complications of minimally invasive anti-incontinence operative procedures for middle-aged women with SUI.Methods: We prospectively evaluated 146 women with SUI, who underwent suprapubic arc (SPARC) or transobturator (TOT) sling by the same surgeon.Findings: Concurrent anterior prolepses repair was performed in 43 (59.7%) and 29 (39.2%) patients in the SPARC and TOT groups, respectively. Objective cure rate was 90% and 93% respectively in the SPARC and TOT groups. Voiding difficulties were observed in 8 (11.1%) cases of the SPARC group and 13 (17.6%) patients of the TOT group. Urethrolysis and complete mesh removal were necessitated in 2 cases of the SPARC group. Regional and pelvic pains were observed in 3 (4.2%) and 10 (13.5%) patients of the SPARC and TOT groups, respectively. Vaginal erosion occurred in 8 (11.1%) and zero individuals of the SPARC and TOT groups, respectively Conclusion: The short-term anti-incontinence effects of SPARC and TOT were much similar. However, chronic pelvic and groin pain (with movement) occurred in 13.5% of women in the TOT group which implies the need for further study to determine the best technique in active women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stress Urinary Incontinence
 • Trans vaginal sling
 • Transobturator sling
 1. Ochovski RDM, Carpero FH, Starkman J. Tension free vaginal tape procedures. In: Wein AJ, editor. Campbell-Walsh Urology. 9th ed. Philadelphia: Saunders; 2007. p. 2047-8, 2074-6.
 2. Rackley RR, Abdelmalak JB, Tchetgen MB, Madjar S, Jones S, Noble M. Tension-free vaginal tape and percutaneous vaginal tape sling procedures. Tech Urol 2001; 7(2): 90-100.
 3. Delorme E. Transobturator urethral suspension: mini-invasive procedure in the treatment of stress urinary incontinence in women. Prog Urol 2001; 11(6): 1306-13.
 4. Gandhi S, Abramov Y, Kwon C, Beaumont JL, Botros S, Sand PK, et al. TVT versus SPARC: comparison of outcomes for two midurethral tape procedures. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2006; 17(2): 125-30.
 5. Hodroff MA, Sutherland SE, Kesha JB, Siegel SW. Treatment of stress incontinence with the SPARC sling: intraoperative and early complications of 445 patients. Urology 2005; 66(4): 760-2.
 6. Neuman M. TVT-obturator: short-term data on an operative procedure for the cure of female stress urinary incontinence performed on 300 patients. Eur Urol 2007; 51(4): 1083-7.
 7. Charalambous S, Touloupidis S, Fatles G, Papatsoris AG, Kalaitzis C, Giannakopoulos S, et al. Transvaginal vs transobturator approach for synthetic sling placement in patients with stress urinary incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008; 19(3): 357-60.
 8. Barber MD, Kleeman S, Karram MM, Paraiso MF, Walters MD, Vasavada S, et al. Transobturator tape compared with tension-free vaginal tape for the treatment of stress urinary incontinence: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2008; 111(3): 611-21.
 9. David-Montefiore E, Frobert JL, Grisard-Anaf M, Lienhart J, Bonnet K, Poncelet C, et al. Peri-operative complications and pain after the suburethral sling procedure for urinary stress incontinence: a French prospective randomised multicentre study comparing the retropubic and transobturator routes. Eur Urol 2006; 49(1): 133-8.
 10. Viktrup L, Summers KH, Dennett SL. Clinical urology guidelines for initial assessment and treatment of woman with urinary incontinence. Eur Urol Supp 2005; 4(1): 38-45.
 11. Hsiao SM, Chang TC, Lin HH. Risk factors affecting cure after mid-urethral tape procedure for female urodynamic stress incontinence: comparison of retropubic and transobturator routes. Urology 2009; 73(5): 981-6.
 12. Jeffry L, Deval B, Birsan A, Soriano D, Darai E. Objective and subjective cure rates after tension-free vaginal tape for treatment of urinary incontinence. Urology 2001; 58(5): 702-6.
 13. Drutz HP, Alnaif B. Surgical management of pelvic organ prolapse and stress urinary incontinence. Clin Obstet Gynecol 1998; 41(3): 786-93.
 14. Horton TR, Druckenmiller J. Concomitant vaginal surgery with TVT for treatment of female stress incontinence and pelvic support defect. Proceedings of the 27th Scientific Meeting of the Society of Gynecologic Surgons; 2001 Mar 5-7; Lake Buena Vsta, Florida, USA.
 15. Andonian S, St-Denis B, Lemieux MC, Corcos J. Prospective clinical trial comparing Obtape and DUPS to TVT: one-year safety and efficacy results. Eur Urol 2007; 52(1): 245-51.
 16. Andonian S, Chen T, St-Denis B, Corcos J. Randomized clinical trial comparing suprapubic arch sling (SPARC) and tension-free vaginal tape (TVT): one-year results. Eur Urol 2005; 47(4): 537-41.
 17. Darai E, Jeffry L, Deval B, Birsan A, Kadoch O, Soriano D. Results of tension-free vaginal tape in patients with or without vaginal hysterectomy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002; 103(2): 163-7.
 18. de Leval J. Novel surgical technique for the treatment of female stress urinary incontinence: transobturator vaginal tape inside-out. Eur Urol 2003; 44(6): 724-30.
 19. Buchsbaum GM, Moll C, Duecy EE. True occult bladder perforation during placement of tension-free vaginal tape. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2004; 15(6): 432-3.
 20. Tsivian A, Kessler O, Mogutin B, Rosenthal J, Korczak D, Levin S, et al. Tape related complications of the tension-free vaginal tape procedure. J Urol 2004; 171(2 Pt 1): 762-4.
 21. Bourrat M, Armand C, Seffert P, Tostain J. Complications and medium-term functional results of TVT in stress urinary incontinence. Prog Urol 2003; 13(6): 1358-64.
 22. Grise P, Droupy S, Saussine C, Ballanger P, Monneins F, Hermieu JF, et al. Transobturator tape sling for female stress incontinence with polypropylene tape and outside-in procedure: prospective study with 1 year of minimal follow-up and review of transobturator tape sling. Urology 2006; 68(4): 759-63.
 23. Bruce RG, El-Galley RE, Galloway NT. Paravaginal defect repair in the treatment of female stress urinary incontinence and cystocele. Urology 1999; 54(4): 647-51.
 24. Krauth JS, Rasoamiaramanana H, Barletta H, Barrier PY, Grisard-Anaf M, Lienhart J, et al. Sub-urethral tape treatment of female urinary incontinence--morbidity assessment of the trans-obturator route and a new tape (I-STOP): a multi-centre experiment involving 604 cases. Eur Urol 2005; 47(1): 102-6.
 25. Deval B, Levardon M, Samain E, Rafii A, Cortesse A, Amarenco G, et al. A French multicenter clinical trial of SPARC for stress urinary incontinence. Eur Urol 2003; 44(2): 254-8.
 26. Sharifi-Aghdas F, Ghaderian N. Combined sacramental vagino-Abdominal urethrolysis in the treatment of iatrogenic urinary obstruction due to previous anti incontinence suspension surgery. Proceedings of the 6th Congress of Iranian Urological Association; 2003 Jun 18-21; Tehran, Iran
 27. Spinosa JP, Dubuis PY. Suburethral sling inserted by the transobturator route in the treatment of female stress urinary incontinence: preliminary results in 117 cases. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2005; 123(2): 212-7.
 28. Moran PA, Ward KL, Johnson D, Smirni WE, Hilton P, Bibby J. Tension-free vaginal tape for primary genuine stress incontinence: a two-centre follow-up study. BJU Int 2000; 86(1): 39-42.
 29. Meschia M, Pifarotti P, Bernasconi F, Guercio E, Maffiolini M, Magatti F, et al. Tension-Free vaginal tape: analysis of outcomes and complications in 404 stress incontinent women. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2001; 12(Suppl 2): S24-S27.
 30. Abouassaly R, Steinberg JR, Lemieux M, Marois C, Gilchrist LI, Bourque JL, et al. Complications of tension-free vaginal tape surgery: a multi-institutional review. BJU Int 2004; 94(1): 110-3.
 31. Sanjurjo S, Ben YA, Bonnet P, Andrianne R, de LJ. TVT: Revolutionary treatment of urinary incontinence. Rev Med Liege 2002; 57(12): 765-70.
 32. Duckett JR, Jain S. Groin pain after a tension-free vaginal tape or similar suburethral sling: management strategies. BJU Int 2005; 95(1): 95-7.