بررسی ارتباط کروپ منجر به بستری در کودکی و آسم در نوجوانی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز تحقیقات ارتقا سلامت کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار تخصصی، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعات پراکنده‌ای ارتباط کروپ و آسم در کودکی را بیان کرده‌اند ولی هنوز این ارتباط مبهم است.. تاکنون هیچ مطالعه‌ای در مورد ارتباط کروپ شدید و آسم در سنین بالاتر به خصوص در ایران انجام نشده بود. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط کروپ شدید و متوسط و بروز آسم در آینده بود.روش‌ها: این مطالعه‌ی تحلیلی از نوع کوهورت تاریخی در سال 90-89 بر روی 164 نوجوان که در کودکی به علت کروپ در بیمارستان‌های شهر اصفهان بستری شده بودند، انجام گرفت (گروه مورد). همچنین گروه شاهد با همان محدوده‌ی سنی و جنسیت از سطح مدارس راهنمایی استان انتخاب شدند. نمونه‌گیری به روش آسان بود. هر دو گروه جهت انجام اسپیرومتری فراخوانده شدند. نتایج اسپیرومتری در هر دو گروه با آزمون 2χ مقایسه شد.یافته‌ها: در این مطالعه 164 نفر نوجوان با میانگین سنی 2/2 ± 7/13 دارای سابقه‌ی کروپ و میانگین سنی 3/1 ± 9/2 سال در زمان تشخیص با همین تعداد نوجوان بدون سابقه‌ی کروپ مورد ارزیابی قرار گرفتند. در ارزیابی و مقایسه‌ی معیارهای اسپیرومتری قبل و بعد از 15 دقیقه ورزش در گروه مورد 30 نفر (3/18 درصد) در برابر 17 نفر (4/10 درصد) در گروه شاهد مبتلا به آسم تشخیص داده شدند (01/0 > P). در افرادی که تغییرات در اسپیرومتری داشتند 9 نفر (5/5 درصد) در گروه مورد و 7 نفر (2/4 درصد) در گروه شاهد کاهش FEV1/FVC بیش از 15 درصد داشتند (05/0 > P) و 21 نفر (8/12 درصد) گروه مورد در مقابل 10 نفر (1/6 درصد) گروه شاهد کاهش FEF25-75 بیش از 15 درصد داشتند (001/0 > P). همچنین شیوع کروپ در پسرها نسبت به دخترها برتری داشت (02/0 > P).نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد التهاب ناشی از کروپ شدید و متوسط که در کودکی ایجاد می‌شود باعث یک سری فرایندهای التهابی در مجاری تنفسی به خصوص راه‌های هوایی کوچک می‌شود و فرد را در نوجوانی مستعد ابتلا به آسم و کاهش FEV1/FVCو FEF25-75 می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adolescent Asthma and Severe and Moderate Childhood Croup

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Modarresi 1
 • Jamal Faghihinia 2
 • Ali Pourvali 3
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, Child Health Promotion Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Pediatrics, Child Health Promotion Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident, Department of Pediatrics, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Although sporadic studies have expressed an association between croup and childhood asthma, the relationship is still ambiguous. So far, no studies have been performed to evaluate the relationship between severe croup and adolescent asthma, especially in Iran. The purpose of this study was to find any relation between moderate and severe croup and future asthma.Methods: In 2010-2011, a historical cohort analysis was performed on 164 adolescents who had been admitted to hospitals in Isfahan, Iran due to croup during their childhood (case group). A control group with the same age range and gender was also selected by convenient sampling method from secondary schools in the province. Both groups were called upon to perform spirometry. Spirometric results in the two groups were compared with chi-square test.Findings: In this study, 164 adolescents aged 13.7 ± 2.2 years with a history of croup (mean age at diagnosis 2.9 ± 1.3 years) were evaluated as the case group. The same number of adolescents without a history of croup were considered as the control group. Spirometry before and after 15 minutes of exercise revealed 30 cases (18.3%) and 17 controls (10.4) to have asthma (decreased FEV1/FVC or FEF25-75) (P = 0.01). The reductions in FEV1/FVC were more than 15% in 9 patients (5.5%) in the case and 7 (4.2%) in the control groups (P < 0.05). Moreover, FEF25-75 reductions more than 15% were observed in 21 cases (12.8%) and 10 controls (6.1%) (P = 0.001). The prevalence of croup was higher in boys than girls (P = 0.02). Conclusion: It seems that the inflammation caused by moderate and severe childhood croup might result in a series of inflammatory processes in the airways, especially the small airways and the individuals will be prone to asthma and decreased FEV1/FVC and FEF25-75 in adolescence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Croup
 • Adolescent asthma
 • Upper respiratory infection
 1. Arshad SH, Kurukulaaratchy RJ, Fenn M, Matthews S. Early life risk factors for current wheeze, asthma, and bronchial hyperresponsiveness at 10 years of age. Chest 2005; 127(2): 502-8.
 2. Bjorksten B. The hygiene hypothesis: do we still believe in it? Nestle Nutr Workshop Ser Pediatr Program 2009; 64: 11-8.
 3. Kivity S, Agmon-Levin N, Blank M, Shoenfeld Y. Infections and autoimmunity--friends or foes? Trends Immunol 2009; 30(8): 409-14.
 4. Nafstad P, Brunekreef B, Skrondal A, Nystad W. Early respiratory infections, asthma, and allergy: 10-year follow-up of the Oslo Birth Cohort. Pediatrics 2005; 116(2): e255-e262.
 5. Illi S, von ME, Lau S, Bergmann R, Niggemann B, Sommerfeld C, et al. Early childhood infectious diseases and the development of asthma up to school age: a birth cohort study. BMJ 2001; 322(7283): 390-5.
 6. Litmanovitch M, Kivity S, Soferman R, Topilsky M. Relationship between recurrent croup and airway hyperreactivity. Ann Allergy 1990; 65(3): 239-41.
 7. Balemans WAF, Rovers MM, Cornelis K. Childhood upper respiratory tract infections are not associated with asthma, hay fever and eczema at adulthood: a birth cohort study. Eur Respir J 2004; 24(Suppl 48): 4046.
 8. Nafstad P, Magnus P, Jaakkola JJ. Early respiratory infections and childhood asthma. Pediatrics 2000; 106(3): E38.
 9. Tariq SM, Matthews SM, Hakim EA, Stevens M, Arshad SH, Hide DW. The prevalence of and risk factors for atopy in early childhood: a whole population birth cohort study. J Allergy Clin Immunol 1998; 101(5): 587-93.
 10. Mazza D, Wilkinson F, Turner T, Harris C. Evidence based guideline for the management of croup. Aust Fam Physician 2008; 37(6 Spec No): 14-20.
 11. Dundas I, Mckenzie S. Spirometry in the diagnosis of asthma in children. Curr Opin Pulm Med 2006; 12(1): 28-33.
 12. Nicolai T, Mutius EV. Risk of asthma in children with a history of croup. Acta Paediatr 1996; 85(11): 1295-9.
 13. Van Bever HP, Wieringa MH, Weyler JJ, Nelen VJ, Fortuin M, Vermeire PA. Croup and recurrent croup: their association with asthma and allergy. An epidemiological study on 5-8-year-old children. Eur J Pediatr 1999; 158(3): 253-7.
 14. Castro-Rodriguez JA, Holberg CJ, Morgan WJ, Wright AL, Halonen M, Taussig LM, et al. Relation of two different subtypes of croup before age three to wheezing, atopy, and pulmonary function during childhood: a prospective study. Pediatrics 2001; 107(3): 512-8.
 15. Loughlin GM, Taussig LM. Pulmonary function in children with a history of laryngotracheobronchitis. J Pediatr 1979; 94(3): 365-9.
 16. Lebecque P, Kiakulanda P, Coates AL. Spirometry in the asthmatic child: is FEF25-75 a more sensitive test than FEV1/FVC? Pediatr Pulmonol 1993; 16(1): 19-22.
دوره 29، شماره 172 - شماره پیاپی 172
بهمن و اسفند 1390
صفحه 2883-2888
 • تاریخ دریافت: 27 خرداد 1390
 • تاریخ بازنگری: 09 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401