بررسی دانش، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان در مورد راه‌های پیشگیری از سالک در منطقه‌ی هیپراندمیک پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی،.دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات پوست وسلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان و مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

6 پزشک عمومی، بیمارستان پایگاه هوایی شهید بابائی، اصفهان، ایران

7 دانشیار، گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی وسالک، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه:پایگاه شهید بابایی به دلیل مجاورت با مناطق هیپراندمیک مانند منطقه‌ی برخوار و همچنین به دلیل شهرسازی در این منطقه‌ی آلوده و سکونت افراد نظامی و خانواده‌هایشان که اغلب مهاجر و غیر بومی می‌باشند به یکی از کانون‌های مهم بیماری سالک در استان اصفهان تبدیل شده است. آموزش جامعه در مناطق با بروز بالا،اجرای برنامه‌های عمومی بیماریابی و درمان و اقدامات صحیح برای کنترل پشه‌ی خاکی و مخازن حیوانی انگل، در کنترل سالک نقش عمده‌ای دارد. به نظر می‌رسد آموزش راه‌های پیشگیری از بیماری به جمعیت در معرض خطر یکی از مؤثرترین استراتژی‌های پیشگیری از سالک است. با توجه به شیوع بیشتر بیماری در جوانان و حساس‌تر بودن آن‌ها نسبت به بیماری بر آن شدیم که وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان راهنمایی و متوسطه در خصوص بیماری سالک را در آن منطقه بررسی کنیم تا بتوانیم در مرحله‌ی بعد، آموزش مؤثر، در خصوص رفتارهای پیشگیری کننده از سالک را تدارک ببینیم.روش‌ها: این پژوهش به صورت توصیفی و مقطعی انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود که به روش مصاحبه تکمیل گردید. جامعه‌ی مورد مطالعه، دانش‌آموزان راهنمایی و دبیرستان ساکن در منطقه‌ی هوایی شهید بابایی اصفهان بودند. نمونه‌گیری به روش سرشماری انجام شد. سؤالات پرسشنامه شامل سؤالات آگاهی، نگرش و عملکرد بود که بر حسب نمره‌ی به دست آمده از هر دسته از سؤالات به سه سطح ضعیف، متوسط و خوب تقسیم شد.یافته‌ها: 450 دانش‌آموز در این مطالعه شرکت کردند. 245 نفر دانش‌آموز دبیرستان (126 نفر پسر و 119 نفر دختر) و 205 نفر دانش‌آموز راهنمایی (81نفر پسر و 124 نفر دختر) بودند. میانگین نمره‌ی آگاهی 47/17، با دامنه‌ی 0-30 و رتبه‌ی متوسط، نگرش 37 با دامنه‌ی 52-13 و رتبه‌ی متوسط و عملکرد 8/1 با دامنه‌ی 6-0 و رتبه‌ی ضعیف بود. نگرش و آگاهی با جنس رابطه‌ی معنی‌داری داشت، به طوری که نمره‌ی آگاهی و نگرش دختران دانش‌آموز در مورد پیشگیری از بیماری و آگاهی اختصاصی در مورد نشانه‌های سالک، ناقل و مخزن نسبت به راه‌های پیشگیری بیشتر بود. 2/47 از دانش‌آموزان در مبتلا شدن به سالک به شانس اعتقاد داشتند. با این که 9/97 درصد ناقل سالک را پشه‌ی خاکی می‌دانستند ولی فقط 6/28 درصد از آن‌ها پشه‌ی خاکی را می‌شناختند.نتیجه‌گیری: :افزایش آگاهی از طریق آموزش مستقیم و چهره به چهره به منظور افزایش سطح نگرش و به خصوص عملکرد دانش‌آموزان برای پیشگیری از ابتلا به سالک در این منطقه به دانش‌آموزان (گروه در معرض خطر)، معلمین و مادران که نقش مهمی در تغییر رفتار نوجوانان دارند ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of students’Knowledge, Attitude and Practice in Relation to Preventive Strategies against Leishmaniasis in the Hyperendemic Region of Shahid Babaie Airbase

نویسندگان [English]

 • Sedighe Saberi 1
 • Ahmad Reza Zamani 2
 • Neda Moatamedi 3
 • Mohammad Ail Nilforoushzadeh 4
 • Fariba Jaffary 5
 • Ezatolah Rahimi 6
 • Seyed Hossein Hejezi 7
1 PhD Student, Department of Mycology and Parasitology, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Skin Disease and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan And Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 General Practitioner, Shahid Babaie Airbase Hospital, Isfahan, Iran
7 Associate Professor, Department of Mycology and Parasitology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Shahid Babaie airbase is one of the most important centers of leishmaniasis in Isfahan province. It has been suggested that the training of high risk communities about preventive methods is one of the most effective strategies against leishmaniasis. Regarding the higher incidence rates of the disease among the youth and their sensitivity to the infection, we decided to examine the knowledge, attitude and practice of guidance and high school students in relation to preventive strategies in that region. We also aim to provide training programs to improve preventive behaviors against leishmaniasis in the next phase of the project.Methods: The target population of this cross-sectional study was the students of guidance and high schools in Shahid Babaie Airbase region of Isfahan. Sampling was done by consensus method. The questionnaires consisted of items about knowledge, attitude and practice which were categorized into 3 grades (weak, intermediate and strong) on the basis of collected scores. The questionnaires were filled out during personal interviews.Findings: From 450 subjects enrolled, 245 were high school (126 males and 119 females) and 215 were guidance school (91 males and 124 females) students. Mean knowledge score was 17.47 (score range: 0-30) which corresponds to intermediate grade. Mean attitude score was 37 (score range: 13-52) which corresponds to the intermediate grade. Finally and corresponding to a weak grade, their mean practice score was 1.8 (score range: 0-6). Attitude and knowledge showed statistically significant correlation with gender with higher scores in female students. Specific knowledge about leishmaniasis symptoms, carriers and reservoirs were higher than the knowledge about preventive methods. Our results showed that 47.2% of students believed in “fortune” in getting the infection. Although 97.9% of students knew that sand-fly is the carrier, only 28.6% knew what exactly the sand-fly is. Conclusion: Increasing knowledge by giving direct and face to face training to students (the high risk community), teachers and mothers who have a significant role in changing the behavior of the youth is essential. In conclusion, improved knowledge will result in the promotion of the attitude level and especially the behavior of the students to prevent leishmaniasis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge
 • Attitude
 • Health behavior
 • Leishmaniasis
 • Isfahan
 1. World Health Organization. Leishmaniasis control Report by the Secretariat, Sixty-Third World Health Assembly. Provisional agenda item 11.13; 2010.
 2. WHO. Leshmaniasis, the progress for surveillance and control of leishmaniasis. Geneva, Switzerland: OMS; 2001.
 3. World Health Organization. Control of the leishmaniases. Report of a WHO expert committee. Geneva: World Health Organization; 1990.
 4. Nilforoushzadeh MA, Sadeghian G. Cutaneous Leishmaniosis. Isfahan, Iran: Oroj; 2002.
 5. Desjeux P. The increase in risk factors for leishmaniasis worldwide. Trans R Soc Trop Med Hyg 2001; 95(3): 239-43.
 6. Doroudgar A, Tashakkor Z. Effect of education on teachers' knowledge towards leshmaniasis in Kashan. Feyz 2003; 7(3): 57-63.
 7. Ewles L, Simnett I. Promoting Health: A Practical Guide. 2nd ed. London, England: Scutari Press; 1992.
 8. Vazquez ML, Kroeger A, Lipowsky R, Alzate A. Popular conceptions regarding cutaneous leishmaniasis in Colombia and their applicability in control programs. Bol Oficina Sanit Panam 1991; 110(5): 402-12. [In Spanish].
 9. Mazloumi S. Knowledge, attitude and performance of mothers toward cutaneous leishmaniasisin in Yazd endemic areas. [Thesis]. Tehran, Iran: Tarbiat Modares Uinversity; 2008. [In Persian].
 10. Leishmaniasis report. Isfahan, Iran: Isfahan Health Center No. 1; 2006. [In Persian].
 11. Pardo RH, Carvajal A, Ferro C, Davies CR. Effect of knowledge and economic status on sandfly control activities by householders at risk of cutaneous leishmaniasis in the subandean region of Huila department, Colombia. Biomedica 2006; 26(Suppl1): 167-79.
 12. Koirala S, Parija SC, Karki P, Das ML. Knowledge, attitudes, and practices about kala-azar and its sandfly vector in rural communities of Nepal. Bull World Health Organ 1998; 76(5): 485-90.
 13. Niknami Sh, Nadim A, Shojaezadeh D, Hajizadeh E, Shafii F. Study of the knowledge, attitude and practice of mothers about Kala-azar in the rural communities of endemic area of Meshkin-Shahr. Iranian Journal of Public Health 1995; 24(1-2): 15-24.
 14. Nadim A, Seyedi-Rashti MA. A brief review of the epidemiology of various types of leishmaniasis in Iran. Acta Medica Iranica 1971; 8: 99-106.
 15. Tashakori M, Ajdary S, Kariminia A, Mahboudi F, Alimohammadian MH. Characterization of Leishmania Species and L. major Strains in Different Endemic Areas of Cutaneous Leishmaniasis in Iran. Iranian Biomedical Journal 2003; 7(2): 43-50.
 16. Singh SP, Reddy DC, Mishra RN, Sundar S. Knowledge, attitude, and practices related to Kala-azar in a rural area of Bihar state, India. Am J Trop Med Hyg 2006; 75(3): 505-8.
 17. Bern C, Joshi AB, Jha SN, Das ML, Hightower A, Thakur GD, et al. Factors associated with visceral leishmaniasis in Nepal: bed-net use is strongly protective. Am J Trop Med Hyg 2000; 63(3-4): 184-8.