بررسی تأثیر روش مبارزه‌ی تلفیقی (Integrated pest management) در کنترل و پیش‌گیری از بیماری لیشمانیوز جلدی روستایی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات پوست وسلول‌های بنیادی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، مرکز آموزش و تحقیقات پوست و جذام تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی ، کارشناس پژوهشی ، مرکز تحقیقات بیماریهای پوستی وسالک ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ،ایران

4 دانشجوی دکترای انگل شناسی ،گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی ،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ،ایران

5 متخصص عفونی ، مرکز تحقیقات بیماریهای پوستی وسالک ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ،ایران

6 دانشیار ، گروه آمار حیاتی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ،ایران

چکیده

مقدمه: امروزه لیشمانیوز جلدی به عنوان یک معضل بهداشتی در دنیا مطرح شده است و برای جلوگیری از شیوع آن روش‌های مختلف کنترل مورد نیاز می‌باشد. با توجه به عدم وجود واکسن با اثربخشی بالا‌، شرایط اکوسیستم منطقه و حساسیت آن، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر همزمان چند روش کنترل طراحی گردید.روش‌ها: در مطالعه‌ی حاضر با استفاده از پرسش‌نامه‌ی استاندارد نسبت به بیماریابی در زایرین امامزاده آقاعلی عباس ‌(ع) اقدام گردید و سپس با پنج روش کنترل شامل سمپاشی با بایگون، طعمه‌گذاری با سموم ضد انعقادی، تغییر پوشش گیاهی منطقه، بهسازی محیط و نصب توری به در و پنجره‌های مناطق مسکونی، مقایسه‌ی تعداد زایرین مبتلا قبل و بعد از مداخلات و تأثیر عوامل محیطی نسبت به ارزشیابی اقدامات کنترلی صورت گرفت.یافته‌ها: در جامعه‌ی آماری زایرین، مرحله‌ی قبل از مداخله 23 نفر (4/1 درصد) و بعد از مداخله 5 نفر (3/0 درصد) به بیماری سالک مبتلا گردیدند. آزمون آماری 2χ اختلاف معنی‌داری بین فراوانی نسبی مبتلایان به لیشمانیوز جلدی روستایی حاد در دو مرحله نشان نداد (731/0 = P).نتیجه‌گیری: تنها راه علمی پیش‌گیری و کنترل بیماری لیشمانیوز جلدی روستایی، تلفیق روش‌های کنترل (بهسازی محیط، مبارزه با مخازن و ناقلین) همراه با تغییر فلور گیاهی منطقه بود. هر اقدامی در زمینه‌ی کنترل بیماری باید با نظر کارشناسان مربوط و با هماهنگی سایر سازمان‌ها و مشارکت جامعه برنامه‌ریزی و اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Integrated Pest Management in Controlling and Preventing Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis in Isfahan Province, Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 1
 • Alireza Firooz 2
 • Leila Shirani- Bidabadi 3
 • Sedigheh Saberi 4
 • Shahram Moradi 5
 • Seyed Mohsen Hosseini 6
1 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Research Center and Training of Leprosy and Skin Diseases, Department of Dermatology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Researcher, Department of Medical Entomology, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 PhD Student, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Associate professor, Department of Biostatics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Cutaneous leishmaniasis (CL) is still considered as a health problem in the world. Several methods of control in different regions together with obtaining integrated information on its natural foci are needed to decrease its prevalence. This study was designed to evaluate the effects of simultaneous interventions on CL control.Methods: A standard questionnaire was used to identify patients among pilgrims of Emamzadeh Agha Ali Abbas (Isfahan Province, Iran). Afterward, three methods of controlling the disease including spraying residential buildings with Baygon, baiting with anticoagulant poisons, changing the vegetative cover of the region, improving the environment, and mounting mesh on all doors and windows of buildings in residential parts. The control measures were then evaluated by comparing the numbers of pilgrims affected by CL after and before the interventions.Findings: While 23 pilgrims (1.4%) were affected with CL before the intervention (pretest),  5 (0.3%) persons were found to have CL after taking control measures. Chi-square test did not indicate any significant difference in relative frequency of CL (P = 0.731). Conclusion: The only scientific way for preventing and controlling zoonotic CL is a combination of control methods (improving environment, fighting off the disease districts and vectors) together with changing the vegetative cover of the region. Any measure for controlling disease must be taken and programmed in accordance with the relevant experts' views, in coordination with other organizations, and with the society's participation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Zoonotic cutaneous leishmaniasis
 • Integrated pest management
 • Iran
 1. Javadian E, Seyedi Rashti M,Yaghoobi-Ershadi MR. Report of annual studies on present position of epidemiology of cutaneous leishmaniosis and its reservoir in Iran. Tehran Univ Med J 1994; 52(3-4): 16-9. [In Persian].
 2. Seyedi Rashti MA, Nadim A. Attempts to control zoonotic cutaneous leishmaniasis in Isfahan area, Iran. Proceedings of the 9th International Congress of Tropical Medicine & Malaria; 1973; Athens, Greece. p. 135.
 3. Nilforoushzadeh MA, Tahmores J, Ataei B, Jaafary F, Evaluation of integrated pest management method on controlling zoonotic Cutaneous Leishmaniasis in Emamzadeh Agha Ali Abbas, Natanz county , Isfahan province,1996-1998. Iran J Dermatol 2002; 6(2): 78-83.
 4. Mohebali M, Yazdankhah-Kenar A, Tabasi N. Control of zoonotic cutaneous leishmaniasis in maravehTapeh of Golestan province in 1996. Hakim Res J 1998; 2(1):43-50. [In Persian].
 5. Jalilian M, Jamalvandi A, Eivazi A, Karami H, Using of IPM to control of zoonotic cutaneous leishmaniasis in Dehloran, 1996-1999. Proceddings of the 2th Congress of National Public Health; 1999; Kermansha, Iran. p. 34.
 6. Eliuseer LN. Principals and methods of control of zoonotic cutaneous leishmaniasis. USSR. Moscow, Russia: Ministry of health and WHO Seminar on Control of Leishmaniasis; 1980. p. 25.
 7. Kamhawi S, Arbagi A, Adwan S, Rida M. Environmental manipulation in the control of a zoonotic cutaneous leishmaniasis focus. Arch Inst Pasteur Tunis 1993; 70(3-4): 383-90.
 8. Teodor U, Kuhi JB, Santos DR, Santos ES. Impact of enivonmental changes on sandfly ecology in south of Brazil. Cod Soude Publica 1999; 15(4): 901-6.