مقایسه‌ی بین تاثیر اثر پیلینگ ترتینوئین 1% با اثر پیلینگ گلیکولیک 70% در درمان ملاسما

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، تهران ، ایران . گروه پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ،ایران

2 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، تهران ، ایران .مرکز تحقیقات بیماری‌های پوست وسالک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ،ایران.

3 استادیار ، مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان ، ایران

چکیده

مقدمه: ملاسما یک پیگمانتاسیون قهوه‌ای رنگ نامنظم است که در صورت زنان جوان و میان‌سال به ویژه در نژاد آسیایی دیده می‌شود. این ضایعه می‌تواند منجر به اختلالات عاطفی متعددی در بیماران شود. اگر چه هنوز درمان قاطعی برای این عارضه وجود ندارد ولی پیلینگ با اسید گلیکولیک 70 درصد به عنوان یک روش درمان مناسب مطرح شده است. نظر به اث بخشی غلظت‌های کم ترتینویین به عنوان یک ترکیب روشن کننده‌ی بدون نسخه، پیلینگ با غلظت بالاتر ترتینویین بالقوه می‌تواند پیگمنتاسیون (ملاسما) را زودتر از سایر درمان‌های موضعی بهبود بخشد. هدف اصلی این مطالعه مقایسه‌ی اثربخشی و عوارض پیلینگ با اسید گلیکولیک 70 درصد و  ترتینویین 1 درصد در درمان ملاسما بود.روش‌ها: یک کارآزمایی بالینی دو سو کور برای 63 بیمار زن مبتلا به ملاسمای دو طرفه‌ی صورت طراحی گردید. ضایعات یک طرف صورت تحت درمان پیلینگ با داروی A (اسید گلیکولیک 70 درصد) و طرف دیگر صورت تحت درمان با داروی B (ترتینویین 1 درصد) چهار جلسه با فواصل دو هفته قرار گرفت. در طول درمان میزان کاهش ناحیه‌ی مبتلا به ملاسما و اندکس شدت ملاسما (مقیاس MASI یا Melasma area severity index) ، میزان درد و ناراحتی بیمار متعاقب پیلینگ همگی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.یافته‌ها: میزان اثربخشی پیلینگ با ترتینویین 1 درصد در کاهش مقیاس (MASI) در بیماران مبتلا به ملاسما مشابه با پیلینگ با اسید گلیکولیک 70 درصد بود. همچنین عوارض جانبی مشاهده شده در هر دو گروه مشابه بود. با این وجود، میزان ناراحتی بیمار متعاقب درمان که توسط خود بیمار ابراز می‌گردید، در گروه تحت درمان با ترتینویین 1 درصد کمتر از اسید گلیکولیک 70 درصد بود. میزان رضایت بیماران از روش درمانی نیز در هر دو گروه مشابه بود. همچنین زمان شروع پاسخ درمانی در هر دو گروه نیز نزدیک به یکدیگر بود.نتیجه گیری: ترتینویین 1 درصد ممکن است با راحتی و رضایت بیشتر بیمار نسبت به اسید گلیکولیک 70 درصد در درمان ملاسمای بیماران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between 1% Tretinoin Peeling Versus 70% Glycolic Acid Peeling in the Treatment of Female Patients with Melasma

نویسندگان [English]

 • Gita Faghihi 1
 • Anahita Shahingohar 2
 • Amir Hossein Siadat 3
1 Associate professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan,Iran
3 Assistant professor, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan,Iran
چکیده [English]

Background: Melasma is an irregular brownish pigmentation that appears on the face of young to middle-aged women, especially of Asian races, which may contribute to various emotional disturbances. Although no favorable treatment option has been approved yet, one appropriate approach is peeling with glycolic acid 70% (GA 70%). Considering the efficiency of tretinoin in lower concentrations as an over-the-counter lightening agent, peeling with higher concentrations may effectively diminish the pigmentation of melasma. Our main purpose was to compare the efficiency and safety of GA 70% with tretinoin 1% peelingin the treatment of melasma.Methods: The present study was arandomized, double-blind clinical trial performed on 63 female patients with bilateral melasma. One facial side was treated with drug A (GA 70%) and the opposite side with agent B (Tretinoin 1%) for four sessions with two-week intervals. Changes in Melasma Area and Severity Index (MASI) scores, patients' discomfort and untoward complications following peeling during the study period were evaluated and compared.Findings: The efficiency of tretinoin 1% peelings in reducing the MASI score and the rate of unwanted complications were similar to GA 70%. However, the patients' discomfort following the procedures was significantly lower in the tretinoin 1% group compared with the GA 70% group. Patients' satisfaction with each intervention was statistically similar. Furthermore, participants of both groups experienced comparable times of onset of the therapeutic responses. Conclusion: Compared to GA 70%, tretinoin 1% may cause more comfort and satisfaction in treatment of melasma.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keratolytic agents
 • Tretinoin
 • Glycolic acid
 • Melasma
 1. Sanchez NP, Pathak MA, Sato S, Fitzpatrick TB, Sanchez JL, Mihm MC, Jr. Melasma: a clinical, light microscopic, ultrastructural, and immunofluorescence study. J Am Acad Dermatol 1981; 4(6): 698-710.
 2. Breathnach AS. Melanin hyperpigmentation of skin: melasma, topical treatment with azelaic acid, and other therapies. Cutis 1996; 57(1 Suppl): 36-45.
 3. Grimes PE, Yamada N, Bhawan J. Light microscopic, immunohistochemical, and ultrastructural alterations in patients with melasma. Am J Dermatopathol 2005; 27(2): 96-101.
 4. Kang WH, Yoon KH, Lee ES, Kim J, Lee KB, Yim H, et al. Melasma: histopathological characteristics in 56 Korean patients. Br J Dermatol 2002; 146(2): 228-37.
 5. Nikolaou V, Stratigos AJ, Katsambas AD. Established treatments of skin hypermelanoses. J Cosmet Dermatol 2006; 5(4): 303-8.
 6. Guevara IL, Pandya AG. Melasma treated with hydroquinone, tretinoin, and a fluorinated steroid. Int J Dermatol 2001; 40(3): 212-5.
 7. Lee JH, Park JG, Lim SH, Kim JY, Ahn KY, Kim MY, et al. Localized intradermal microinjection of tranexamic acid for treatment of melasma in Asian patients: a preliminary clinical trial. Dermatol Surg 2006; 32(5): 626-31.
 8. Rubin M. Chemical peels. Philadelphia, PA: Saunders; 2005.
 9. Clark CP, III. Office-based skin care and superficial peels: the scientific rationale. Plast Reconstr Surg 1999; 104(3): 854-64.
 10. Slavin JW. Considerations in alpha hydroxy acid peels. Clin Plast Surg 1998; 25(1): 45-52.
 11. Cuce LC, Bertino MC, Scattone L, Birkenhauer MC. Tretinoin peeling. Dermatol Surg 2001; 27(1): 12-4.
 12. Khunger N, Sarkar R, Jain RK. Tretinoin peels versus glycolic acid peels in the treatment of Melasma in dark-skinned patients. Dermatol Surg 2004; 30(5): 756-60.