بررسی ارتباط بین گروه‌‌های خونی ABO و Rh و نوع شدید آکنه ولگاریس

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، ،مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی و گروه پوست، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان و دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دستیار، گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: آکنه ولگاریس یکی از شایع‌ترین بیماری‌های پوستی دنیا است که در حدود 85 درصد افراد را در دوران جوانی درگیر می‌کند. آکنه تأثیرات روانی و روحی منفی عمیقی بر سلامت افراد می‌گذارد، به ویژه اگر با درگیری شدید ناحیه‌ی صورت در افراد جوان همراه باشد. تاکنون تلاش‌های بسیاری در زمینه‌ی یافتن عوامل زمینه‌ساز و پیش‌آگهی‌دهنده‌ی بروز آکنه انجام شده است. هر چند این بیماری همچنان یکی از معضلات دوران نوجوانی و جوانی محسوب می‌شود. گروه‌های خونی ABO و Rh هم اکنون یکی از مباحث فراگیر مورد بررسی در رشته‌های مختلف علوم پزشکی است و در بسیاری از موارد همراهی آن با بیماری‌ها یا شرایط بیماری‌زا به اثبات رسیده است. قصد ما از انجام این مطالعه بررسی ارتباط گروه‌های خونی ABO و Rh با بروز آکنه ولگاریس شدید بود.روش‌ها: 500 بیمار متوالی با تشخیص آکنه ولگاریس شدید که بین سال‌های 1384 تا 1389 به درمانگاه بیمارستان دانشگاهی ما مراجعه کرده بودند و دارای شرایط ورود به مطالعه بودند مورز بررسی قرار گرفتند. گروه‌های خونی ABO و Rh این بیماران با داده‌های قبلی ارائه شده از 000/300/1 فرد سالم اهداکننده‌ی خون به سازمان انتقال خون مورد مقایسه قرار گرفت.یافته‌ها: متوسط سن بیماران 9/6 ± 33/24 سال برای جمعیت زن و 0/5 ± 14/22 سال برای جمعیت مرد بود. بالاترین سن بروز آکنه در هر دو جنس 22 سالگی بود. پس از آنالیز مشخص شد که اختلاف معنی‌داری بین دو جنس زن و مرد دارای آکنه‌ی شدید از نظر توزیع گروه‌های خونی ABO و Rh وجود نداشت (سطح معنی‌داری به ترتیب 55/0 و 33/0 بود). گروه خونی O در 44 درصد بیماران، گروه خونی A در 6/25 درصد بیماران، گروه خونی B در 8/20 درصد بیماران و گروه خونی AB در 6/9 درصد بیماران دیده شد. به علاوه 92 درصد بیماران دارای Rh مثبت و 8 درصد Rh منفی بودند. توزیع گروه‌های خونی ABO و Rh بین بیماران و گروه شاهد اختلاف معنی‌داری را نشان نداد (سطح معنی‌داری به ترتیب 72/0 و 80/0 بود).نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه، ارتباطی بین گروه‌های خونی مختلف و بروز آکنه ولگاریس وجود نداشت. هر چند، ما مطالعات مبتنی بر جمعیت با حجم نمونه‌های بالاتر را جهت تأیید این یافته‌ها پیشنهاد می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association of ABO and Rhesus Blood Groups with Acne Vulgaris

نویسندگان [English]

 • Gholam Hossein Ghafarpour 1
 • Gelareh Ghafarpour 2
 • Mohammad Reza Ghasemi 3
1 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center And Department of Dermatology, Hazrat Rasoul Akram Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan And Student of Medicine Department of Dermatology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Resident, Department of Dermatology, School of Medicine, Jundishahpour University of Medical sciences, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Background: Acne vulgaris is one of the most common skin disorders worldwide, affecting 85% of adolescents. Acne has significant effects on psychosocial and emotional health particularly in young patients with facial involvement. Much attention has been devoted to find different predisposing factors of acne vulgaris thus far. In this study, we evaluate the association of severe acne vulgaris with ABO and Rh blood groups.Methods: This cross-sectional study recruited 500 consecutive patients with severe acne vulgaris referred to our university hospital dermatology clinic between April 2005 and April 2010. ABO and Rh blood groups of the patients were compared to the previously reported data of 1,300,000 healthy subjects from general population.Findings: Mean age of the patients was 24.11 ± 6.8 years (24.33 ± 6.9 years for women and 22.14 ± 5.0 years for men). Peak age of the disease presentation was 22 in both sexes. Distribution of ABO and Rh blood groups between male and female patients were not significantly different (P = 0.55 and P = 0.33, respectively). ABO blood group distribution among the patients was as follows: blood group O in 44%, A in 25.6%, B in 20.8% and AB in 9.6%. In addition, 92% of patients were Rh positive. When comparing patients with severe acne vulgaris to the control group, there was no statistically significant difference between groups according to ABO/Rh blood groups (P = 0.72 and P = 0.80, respectively). Conclusion: There was no association between ABO/Rh blood groups and the severe form of acne vulgaris. Further studies with greater sample size are recommended for confirming our findings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blood group antigens
 • ABO blood-group system
 • Rhesus blood-group system
 • Acne vulgaris
 1. Cordain L, Lindeberg S, Hurtado M, Hill K, Eaton SB, Brand-Miller J. Acne vulgaris: a disease of Western civilization. Arch Dermatol 2002; 138(12): 1584-90.
 2. Biswas S, Mondal KK, Saha I, Dutta RN, Lahiri SK. Clinico-epidemiological features of acne vulgaris: a tertiary hospital-based study. Iranian Journal of Dermatology 2010; 13(52): 37-41.
 3. James WD. Clinical practice. Acne. N Engl J Med 2005; 352(14): 1463-72.
 4. Schafer T, Nienhaus A, Vieluf D, Berger J, Ring J. Epidemiology of acne in the general population: the risk of smoking. Br J Dermatol 2001; 145(1): 100-4.
 5. Plewig G. How acne vulgaris develops. Hautarzt 2010; 61(2): 99-4, 106.
 6. Simpson NB, Cunliffe WJ. Disorders of the sebaceous glands. In: Burns T, editor. Rook's textbook of dermatology. 7th ed. Philadelphia, PA: John Wiley & Sons; 2008. p. 1-75.
 7. Toyoda M, Morohashi M. Pathogenesis of acne. Med Electron Microsc 2001; 34(1): 29-40.
 8. Halvorsen JA, Stern RS, Dalgard F, Thoresen M, Bjertness E, Lien L. Suicidal ideation, mental health problems, and social impairment are increased in adolescents with acne: a population-based study. J Invest Dermatol 2011; 131(2): 363-70.
 9. Pourfathollah AA, Oody A, Honarkaran N. Geographical distribution of ABO and Rh (D) blood groups among Iranian blood donors in the year 1982 as compared with that of the year 2001. Sci J Blood Transfus Organ 2004; 1(1): 11-7.
 10. Tutakne MA, Chari KVR. Acne, rosacea and perioral dermatitis. In: Valia RG, Valia AR, editors. IADVL text book and atlas of dermatology. 2nd ed. Mumbai, India: Bhalani; 2001. p. 689-710.
 11. Ghodsi SZ, Orawa H, Zouboulis CC. Prevalence, severity, and severity risk factors of acne in high school pupils: a community-based study. J Invest Dermatol 2009; 129(9): 2136-41.
 12. Xu SX, Wang HL, Fan X, Sun LD, Yang S, Wang PG, et al. The familial risk of acne vulgaris in Chinese Hans - a case-control study. J Eur Acad Dermatol Venereol 2007; 21(5): 602-5.
 13. Shahkar H, Fallahzadeh MK, Namazi MR. ABO blood groups and pemphigus vulgaris: no relationship. Acta Dermatovenerol Alp Panonica Adriat 2010; 19(1): 49-51.
 14. de Giorgi V, Grazzini M, Gori A, Alfaioli B, Rossari S, Crocetti E, et al. ABO blood group and risk of cutaneous malignant melanoma. Eur J Cancer Prev 2011; 20(2): 121-2.
 15. Tirado-Sanchez A, Ponce-Olivera RM. ABO and Rhesus blood groups and their non-existent relationship with pemphigus vulgaris. Acta Dermatovenerol Alp Panonica Adriat 2010; 19(3): 47-8.