بررسی شیوع عوارض پوستی داروهای لوزارتان و انالاپریل در بیماران قلبی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استاد، گروه پوست، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه داخلی قلب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان، ایران

4 دانشیار ، مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ، ایران

5 دانشیار، گروه پوست، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به گزارش‌های متعددی که در مورد عوارض پوستی شایع داروهای مهار کننده‌ی آنزیم مبدل آنژیوتانسین II (ACE-I یا Angiotensin converting enzyme inhibitor) از جمله انالایریل و متوقف کننده‌های گیرنده‌ی آنژیوتانسین II (ARB یا Angiotensin II receptor blockers) به خصوص لوزارتان مطرح شده است و با عنایت به این که واکنش نژادهای مختلف به داروها متفاوت می‌باشد و در ایران با وجود مصرف بالای این دو دسته‌ی دارویی تاکنون مطالعه‌ای در این باره صورت نگرفته است، بنابراین بررسی اختصاصی شیوع این عوارض، ضروری به نظر می‌رسد.روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی بود که بر روی بیماران فلبی بستری در بخش‌ها و مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1387 انجام شد. شیوه‌ی نمونه‌گیری به روش تصادفی بود و حجم نمونه برای هر گروه، 100 نفر برآورد گردید. داده‌های مطالعه به وسیله‌ی پرسشنامه، مشاهده‌ی ضایعات توسط متخصص پوست و در مواردی بیوپسی جمع‌آوری شد و از آزمون‌های آماری 2χ، Student-t و ANOVA جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شدیافته‌ها: از 200 بیمار موجود در مطالعه 5/4 درصد عارضه‌ی پوستی ناشی از این دو دارو را داشتند که در لوزارتان 4 درصد و در انالاپریل 5 درصد بود. عوارض ناشی از لوزارتان 1 درصد کهیر و راش ماکولوپاپولر، 2 درصد کهیر و آنژیوادم و در مورد انالاپریل 1 درصد ماکولوپاپولر، 1 درصد کهیر و آنژیوادم، 1 درصد راش ماکولوپاپولر، 1 درصد اگزما و 1 درصد لیکن پلان بود. میانگین مدت زمان شروع عارضه‌ی پوستی پس از شروع مصرف دارو 11/6 ماه بود که در 88/8 درصد آن‌ها حداکثر با دو ماه پس از شروع دریافت دارو عارضه بروز کرده بود و در مورد انالاپریل این زمان کوتاه‌تر بود. همچنین عوارض پوستی با جنس و سن ارتباط معنی‌دار نداشت.نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که هیچ کدام از دسته‌ی دارو‌های مورد مطالعه از نظر عوارض پوستی بر دیگری برتری نداشت. همچنین در هر دو دسته‌ی دارویی اکثر عوارض در ماه‌های اول پس از شروع دارو بروز کرده بود که در انالاپریل سریع‌تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Skin Reactions with Losartan and Enalapril in Cardiac Patients

نویسندگان [English]

 • Fariba Iraji 1
 • Mohammad Garekyaraghi 2
 • Zohreh Ahmadi 3
 • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 4
 • Gita Faghihi 5
1 Professor, Department of Dermatology, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Department of Dermatology, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Numerous reports have been published about the skin reaction after using angiotensin II converting enzyme inhibitors (ACEIs) such as enalapril and angiotensin II receptor blockers (ARBs) such as losartan. However, no such investigations have been conducted to evaluate skin complications after ACEIs and ARBs intake. According to racial differences in reaction to medications and high rate prescription of theses mentioned drugs, we aimed to design the present study.Methods: This cross-sectional study was performed on hospitalized or referred patients who were taking losartan or enalapril in University Hospitals of the Isfahan University of Medical Sciences in 2008. 200 patients were randomly enrolled to the study.Findings: Skin reactions developed in 4.5% of the participants (4.5% in losartan and 5% in enalapril users). The most common skin complications were urticaria, maculopapular rashes and angioedema. The average time from taking the medication to the development of skin complications was 6.1 months, which appeared between 1-2 months from drug prescription in 88.8% of the cases. Age and gender were not associated with the development of skin reactions. Conclusion: Our results showed similar development rates of skin reactions in both groups, except for the timing which was faster for enalapril.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Angiotensin converting enzyme inhibitors
 • Angiotensin receptor blockers
 • Adverse Effects
 • Angioedema
 1. Timmermans PB, Wong PC, Chiu AT, Herblin WF, Smith RD. New perspectives in angiotensin system control. J Hum Hypertens 1993; 7 (Suppl 2): S19-S31.
 2. Powers B, Greene L, Balfe LM. Updates on the treatment of essential hypertension: a summary of AHRQ's comparative effectiveness review of angiotensin- converting enzyme inhibitors, angiotensin II receptor blockers, and direct renin inhibitors. J Manag Care Pharm 2011; 17 (8 Suppl): S1-14.
 3. Goodfriend TL, Elliott ME, Catt KJ. Angiotensin receptors and their antagonists. N Engl J Med 1996; 334(25): 1649-54.
 4. Haymore BR, Yoon J, Mikita CP, Klote MM, DeZee KJ. Risk of angioedema with angiotensin receptor blockers in patients with prior angioedema associated with angiotensin-converting enzyme inhibitors: a meta-analysis. Ann Allergy Asthma Immunol 2008; 101(5): 495-9.
 5. Malde B, Regalado J, Greenberger PA. Investigation of angioedema associated with the use of angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers. Ann Allergy Asthma Immunol 2007; 98(1): 57-63.
 6. Parish RC, Miller LJ. Adverse effects of angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors. An update. Drug Saf 1992; 7(1): 14-31.
 7. Cicardi M, Zingale LC, Bergamaschini L, Agostoni A. Angioedema associated with angiotensin-converting enzyme inhibitor use: outcome after switching to a different treatment. Arch Intern Med 2004; 164(8): 910-3.
 8. Brouard M, Piguet V, Chavaz P, Borradori L. Schonlein-Henoch purpura associated with losartan treatment and presence of antineutrophil cytoplasmic antibodies of x specificity. Br J Dermatol 2001; 145(2): 362-3.
 9. Frishman WH, Brosnan BD, Grossman M, Dasgupta D, Sun DK. Adverse dermatologic effects of cardiovascular drug therapy: part III. Cardiol Rev 2002; 10(6): 337-48.
 10. McCabe J, Stork C, Mailloux D, Su M. Penile angioedema associated with the use of angiotensin-converting-enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers. Am J Health Syst Pharm 2008; 65(5): 420-1.
 11. Rosenborg S. Cross reactivity between ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers. Lakartidningen 2010; 107(7): 444. [In Swedish].
 12. Roskiewicz F, Andriamanana I, Gras-Champel V, Andrejak M, Massy ZA. Iatrogenic angioedema: the role of angiotensin converting enzyme inhibitor and angiotensin II receptor blockers. Nephrol Ther 2007; 3(3): 89-95. [In French].
 13. Roten SV, Mainetti C, Donath R, Saurat JH. Enalapril-induced lichen planus-like eruption. J Am Acad Dermatol 1995; 32(2 Pt 1): 293-5.
 14. Kostis JB, Kim HJ, Rusnak J, Casale T, Kaplan A, Corren J, et al. Incidence and characteristics of angioedema associated with enalapril. Arch Intern Med 2005; 165(14): 1637-42.