مقایسه‌ی کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سالک تحت درمان با گلوکانتیم سیستمیک و موضعی به همراه مشاوره‌ی روان‌پزشکی در مقایسه با گروه بدون مشاوره‌ی روان‌پزشکی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، مرکزتحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، و گروه فارماکولوژی و سم شناسی، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی پزشکی، مرکزتحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: :لیشمانیوز پوستی یک بیماری انگلی است که در ایران به صورت اندمیک وجود دارد. منطقه‌ی اصفهان یکی از کانون‌های اصلی این بیماری می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر روان‌درمانی بر روی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سالک تحت درمان با گلوکانتیم بود.روش‌ها: در این مطالعه 80 بیمار به طور تصادفی در دو گروه تحت درمان دارویی یا درمان دارویی توأم با روان‌درمانی قرار گرفتند. کیفیت زندگی در ابتدا و انتهای مداخله‌ی درمانی، در دو گروه سنجش و مقایسه گردید. اطلاعات حاصله توسط نرم‌افزار SPSS تحلیل گردید.یافته‌ها: میانگین نمره‌ی پرسشنامه‌ی کیفیت زندگی در قبل و بعد از مداخله در گروه روان‌درمانی توأم با درمان دارویی به ترتیب 7/5 ± 6/10 و 6/4 ± 7/7 بودو اختلاف آن‌ها در این گروه معنی‌دار بود (001/0 > P). در گروه دارودرمانی میانگین نمره‌ی پرسشنامه‌ی کیفیت زندگی در قبل و بعد از مداخله به ترتیب 1/5 ± 10 و 1/5 ± 11 بود و اختلاف این دو معنی‌دار نبود. میانگین تفاوت نمره‌ی کیفیت زندگی قبل و بعد از درمان در گروه روان‌درمانی توأم با درمان دارویی 5 ± 9/2 و در گروه دارو درمانی 2/4 ± 4/1 بود. ارتقای کیفیت زندگی در گروه روان‌درمانی توأم با درمان دارویی به طور معنی‌داری بیشتر بود (001/0 > P).نتیجه‌گیری: نظر به بهبود کیفیت زندگی با افزودن روان‌درمانی در کنار درمان دارویی در زنان مبتلا به بیماری سالک، ارائه‌ی مشاوره‌ی روان‌پزشکی به مبتلایان در واحدهای درمانی مربوطه قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Quality of Life in Women Suffering from Cutaneous Leishmaniasis Treated with Topical and Systemic Glucantime along with Psychiatric Consultation Compared with the Group without Psychiatric Consultation

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 1
 • Hamid Reza Roohafza 2
 • Fariba Jaffary 3
 • Mehdi Khatuni 4
1 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor , Skin Disease and Leishmaniasis Research Center, Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmacy, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan Iran
4 Student of Medicine, Skin Disease and Leishmaniasis Research Center And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan Iran
چکیده [English]

Background: Cutaneous leishmaniasis (CL) is a parasitic disease which is endemic in Iran. Isfahan is one of the main centers of this disease. The aim of this study was to evaluate the effect of psychotherapy on quality of life (QOL) in women with CL treated with glucantime.Methods: In this study, 80 patients were randomly allocated to two groups, drug therapy and drug therapy plus psychotherapy. QOL was measured by dermatology life quality index (DLQI) and was compared at the beginning and the end of the intervention.Findings: The DLQI score before and after intervention in the group of drug therapy plus psychotherapy was 10.6 ± 5.7 and 7.7 ± 4.6, respectively, and their difference was statistically significant (P = 0.001). The score in drug therapy group before and after intervention was 10 ± 5.1 and 11 ± 5.1, respectively, which was not a significant difference. The mean difference of quality of life score before and after the treatment in the drug therapy plus psychotherapy group was 2.9 ± 5 and in the drug therapy group was 1.4 ± 4.2 (P < 0.001). Therefore, the quality of life was significantly higher in the patients treated with the combination of drug therapy and psychotherapy.Conclusion: Given the higher quality of life improvement by combination of psychotherapy and drug therapy in women with CL, psychiatric consultation is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cutaneous leishmaniasis
 • Quality of Life
 • Psychotherapy
 1. Ardehali Rezaei N. Leishmania and leishmaniasis. Tehran, Iran: Iran University Press; 1985.
 2. Nilforoushzadeh MA, Sadeghian G. Cutaneous leishmaniasis. Isfahan, Iran: Orooj Publication; 2002.
 3. Asilian A. Cutaneous leishmaniasis and its treatment and prevention. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences Publications; 1992.
 4. The leishmaniases. Report of a WHO Expert Committee. World Health Organ Tech Rep Ser 1984; 701: 1-140.
 5. Gupta MA, Gupta AK. Depression and suicidal ideation in dermatology patients with acne, alopecia areata, atopic dermatitis and psoriasis. Br J Dermatol 1998; 139(5): 846-50.
 6. Hughes JE, Barraclough BM, Hamblin LG, White JE. Psychiatric symptoms in dermatology patients. Br J Psychiatry 1983; 143: 51-4.
 7. Koo J. The psychosocial impact of acne: patients' perceptions. J Am Acad Dermatol 1995; 32
 8. (5 Pt 3): S26-S30.
 9. Devrimci-Ozguven H, Kundakci TN, Kumbasar H, Boyvat A. The depression, anxiety, life satisfaction and affective expression levels in psoriasis patients. J Eur Acad Dermatol Venereol 2000; 14(4): 267-71.
 10. Picardi A, Abeni D, Melchi CF, Puddu P, Pasquini P. Psychiatric morbidity in dermatological outpatients: an issue to be recognized. Br J Dermatol 2000; 143(5): 983-91.
 11. van der Meeren HL, van der Schaar WW, van den Hurk CM. The psychological impact of severe acne. Cutis 1985; 36(1): 84-6.
 12. Cotterill JA, Cunliffe WJ. Suicide in dermatological patients. Br J Dermatol 1997; 137(2): 246-50.
 13. Kent G, Al'Abadie M. Psychologic effects of vitiligo: a critical incident analysis. J Am Acad Dermatol 1996; 35(6): 895-8.
 14. Finlay AY, Ryan TJ. Disability and handicap in dermatology. Int J Dermatol 1996; 35(5): 305-11.
 15. Yanik M, Gurel MS, Simsek Z, Kati M. The psychological impact of cutaneous leishmaniasis. Clin Exp Dermatol 2004; 29(5): 464-7.
 16. Jayaprakasam A, Darvay A, Osborne G, McGibbon D. Comparison of assessments of severity and quality of life in cutaneous disease. Clin Exp Dermatol 2002; 27(2): 306-8.
 17. Zachariae R, Zachariae C, Ibsen HH, Mortensen JT, Wulf HC. Psychological symptoms and quality of life of dermatology outpatients and hospitalized dermatology patients. Acta Derm Venereol 2004; 84(3): 205-12.
 18. Aronson NE, Sanders JW, Moran KA. In harm's way: infections in deployed American military forces. Clin Infect Dis 2006; 43(8): 1045-51.